Za niewypełnienie tych obowiązków możesz dostać sporą karę

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązkach, które ciążą na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych w sezonie jesienno-zimowym.  Za niezapewnienie wykonania okresowej kontroli, grozi kara grzywny.

W sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późn. zm.).

Jednym z zadań właścicieli i zarządców jest dbanie o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia jego konstrukcji przez zalegający na dachu śnieg oraz zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.

– Jednocześnie, w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych, PINB przypomina o konieczności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane). Istnieje możliwość instalacji czujek czadowych, które informują o podwyższeniu stężenia tlenku węgla – tłumaczy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Ponadto, na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane), obejmującej sprawdzenie stanu przewodów kominowych i instalacji gazowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że za niezapewnienie wykonania okresowej kontroli grozi kara grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane). Tak samo niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego lub niezapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu zagrożone jest karą grzywny w wysokości nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane).

Źródło: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji