REKLAMA

Strategia Miasta? Czytelnik: To nie strategia, tylko rozmowa o ścieżkach…

REKLAMA

Właśnie ruszyły warsztaty Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka na lata 2018-2030. Czego chcą płocczanie? Co należałoby zmienić w naszym mieście, a co je wyróżnia? O tym rozmawiano podczas spotkań, które toczyły się w trzech zespołach.

We wtorkowe popołudnie, tuż po godzinie 15, w auli ratusza odbyło się spotkanie dotyczące Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka na lata 2018-2030. Z początku przedstawiono cele i założenia warsztatów, a potem grupy zostały podzielone na trzy zespoły.

PowiązaneTematy

Czego chcą mieszkańcy?

fot. PetroNews

1022 mieszkańców naszego miasta odpowiedziało na pytania ankietowe, które dotyczyły rozwoju Płocka. 35% badanych korzystała z ankiety za pomocą internetu. 59% ankietowanych zaznaczyło, że mieszka w Płocku od urodzenia, 29% z nich nie ukończyło jeszcze 35 lat, 36% jest między 35. a 64. rokiem życia, a 8% z nich ukończyło już 65 lat.

57% ankietowanych to kobiety, 43% mężczyźni. Na pytania odpowiedziało 54% osób z wykształceniem wyższym, 61% to pracownicy najemni, 14% ankietowanych emeryci.

Na pytanie „Jak mieszka się w Płocku?”, 20% z ankietowanych odpowiedziało BARDZO DOBRZE, 65% DOBRZE, a 7% ŹLE.

Na pytanie, które jezdnie wymagają naprawy, na pierwszym miejscu stawiano ul. Tysiąclecia, na drugim Łukasiewicza, potem ul. Przemysłową, Wyszogrodzką i ul. Kostrogaj. Mieszkańcy na pytanie gdzie powinny powstać nowe ścieżki rowerowe, typowali Al. Jachowicza, centrum miasta, al. Piłsudskiego, z Podolszyc do centrum oraz ul. Wyszogrodzką. Zadano także trudne pytanie o sieci infrastruktury. Wśród wymagającej znacznej przebudowy 32% respondentów wskazało kanalizację deszczową, najlepiej oceniona została infrastruktura wodociągowa – aż 39% wskazań, 1/4 osób nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie.

Aż 76% mieszkańców chce więcej zieleni, a 87% ankietowanych uważa, że powinno się ograniczyć emisje lokalne. Co ciekawe, aż 44% respondentów chce nowoczesnego basenu sportowo-rekreacyjnego, modernizacji Jaru Brzeźnicy aż 34%, żeglowności Wisły – 34%, dużych placów zabaw dla dzieci – 31%, nowego stadionu Wisły Płock – 27%, lodowiska – 21%, boisk sportowych – 17%, a kortów tenisowych również 17%.

Strategia

fot. PetroNews

Andrzej Nowakowski zaznaczył na wstępie, że Płock może pochwalić się wieloma rzeczami. Podkreślał, że jako jedno z pierwszych miast weszliśmy w projekt partnerstwa publiczno-prywatnego związanego z termomodernizacją energetyczną. Kolejną, choć małą rzeczą, są sekundniki. Wiele miast, dużo większych aglomeracji, walczy o nie bez skutku.

fot. PetroNews

Prezydent wspomniał także, że odnotowano rekordowe – najmniejsze bezrobocie, rodzice maluchów nie muszą martwić się o miejsca w przedszkolach, zmodernizowano wiele placówek oświatowych, Płock pozyskuje nowych inwestorów. Włodarz nie omieszkał także przypomnieć o wciąż rozwijających się sieciach ścieżek rowerowych.

Jacek Terebus, zastępca prezydenta przedstawił wszystkim harmonogram działań nad strategią, które będą się odbywać przy wsparciu firmy ResPublic.

– Taki dokument firma ResPublic przygotowywała już dla nas dwukrotnie w 2003 roku i 2008 roku – zapewniał wiceprezydent.

fot. PetroNews

Pierwszy etap działań, czyli badania ankietowe, analiza i diagnoza zakończy się do 30 września br. Drugi etap, czyli opracowanie projektu przyszłej strategii, przewidziany jest do 29 grudnia. Do 14 lutego 2018 roku przewidziano konsultacje projektu, ma też powstać końcowy dokument. Potem zostanie on uchwalony przez płockich radnych.

Uczestnicy warsztatów mogli wybrać grupę, w której będą pracować np. nad analizą SWOT. Pierwszy podzespół dotyczył zakresu społecznego. Drugi infrastruktury i środowiska, trzeci miał się zająć gospodarką.

Podzespół społeczny, kierowany przez przewodniczącego panelu Romana Siemiątkowskiego oraz lidera podzespołu Cezarego Dusio, dotyczył:

 • warunków życia
  bezpieczeństwo życia zdrowia, zagrożeń (naturalne, zdarzenia losowe, komunikacyjne, przestępczością) spokoju i ładu społecznego, mieszkalnictwa, standardów mieszkań, dostępności i jakości obiektów handlowych oraz usługowych, struktury dochodów, zabezpieczenia materialnego – źródła i poziomu dochodów, poziomu bezrobocia, pomocy dla bezrobotnych, przeciwdziałaniu bezrobocia.
 • kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku
  dostępność oferty czasu wolnego (oferta dla dzieci, młodzieży, pracujących i osób starszych), dostęp obiektów sportowo-rekreacyjnych, jakość dostępnej oferty sportowej i rekreacyjnej, dostęp do różnorodnej oferty kulturalnej, poziom czynnego i biernego uczestnictwa w kulturze.
 • ochrona zdrowia i życia
  dostęp do otwartego i zamkniętego lecznictwa, dostęp do opieki specjalistycznej, przeciętna długość trwania życia, zagrożenia zdrowia i życia wynikające z zachowań patologicznych, udział niepełnosprawnych, styl życia.
 • opieka i pomoc społeczna
  opieka nad: dziećmi, niepełnosprawnymi, osobami starszymi i osobami niedostosowanymi społecznie, opieka społeczna, wsparcie dla potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Podzespół ds. infrastruktury i środowiska, kierowany przez przewodniczącego panelu Jacka Terebusa oraz lidera podzespołu Andrzeja Niedbałę, dotyczył:

fot. PetroNews
 • zasoby techniczne
  budynki i budowle, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna (szkoły, obiekty służby zdrowia, obiekty sportowo-rekreacyjne i kultury), dostęp do miejsc spotkań i integracji społecznej, systemy zabezpieczeń przed: powodzią, wybuchem, ogniem i skażeniem oraz systemy eksploatacji i odnowy zasobów technicznych, zabezpieczenie ładunków niebezpiecznych w transporcie, skala występowania degradacji technicznej.
 • transport, komunikacja
  jakość i dostępność transportu publicznego, sieć komunikacji drogowej, system parkowania, dostęp do tras szybkiego ruchu, sprawność i płynność ruchu w Mieście, sieć komunikacji kolejowej, bezpieczeństwo transportowe, dostęp do lotnisk, transport rzeczny, stan infrastruktury towarzyszącej w ciągach komunikacyjnych, dostęp do dróg i ścieżek rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej.
 • potencjał i ład przestrzenny
  dostępność terenów i stan zagospodarowania przestrzennego, stopień pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, estetyka i czystość przestrzeni publicznych, elementy zakłócające ład przestrzenny, skala występowania i degradacji przestrzenno-funkcjonalnej.
 • potencjał ekologiczny
  potencjał przyrodniczy (zasoby naturalne, stopień zachowania zasobów naturalnych, atrakcyjność przyrodnicza Miasta), system zabezpieczenia środowiska, system przetwarzania odpadów, stosowanie technologii energooszczędnych, stosowanie odnawialnych źródeł energii, ekoświadomość mieszkańców, skala występowania degradacji środowiska.
 • potencjał kulturowy
  obiekty i przedmioty zabytkowe, tradycje, zwyczaje, zdolność do zachowania potencjału kulturowego, upowszechnianie i udostępnianie potencjału kulturowego, stopień turystycznego wykorzystania potencjału kulturowego.
 • potencjał turystyczny
  walory przyrodnicze, stan infrastruktury turystycznej, obiekty noclegowe, jakość oferty turystycznej, produkty turystyczne, współpraca podmiotów branży turystycznej, produkty lokalne, dostępność komunikacyjna miasta dla turystów, atrakcyjność Miasta dla turystów.

Podzespół ds. gospodarczych, kierowany przez przewodniczącego panelu Wojciecha Ostrowskiego oraz lidera podzespołu Joannę Michalak, dotyczył:

 • przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw
  struktura przedsiębiorstw i kondycja przedsiębiorstw w mieście, poziom innowacyjności przedsiębiorców, poziom przedsiębiorczości mieszkańców, ułatwienia dla przedsiębiorców, współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie B+R, komercjalizacja wyników badań, samorząd gospodarczy.
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB)
  działalność instytucji otoczenia biznesu, jakość i dostępność oferty IOB, promocja oferty IOB, współpraca IOB z samorządem lokalnym.
 • rynek pracy
  równowaga na rynku pracy, dostępność pracy, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, współpraca podmiotów mająca wpływ na równowagę na rynku pracy, aktywność zawodowa mieszkańców, kształcenie ustawiczne, podmioty ekonomii społecznej.
 • konkurencyjna współpraca
  zdolność do współpracy podmiotów gospodarczych działających na tym samym rynku, zaufanie w biznesie, potencjał do tworzenia klastrów, sieci współpracy oraz wspólnych produktów.
 • promocja i atrakcyjność inwestycyjna miasta
 • polityka gospodarcza i promocyjna Miasta, skala występowania degradacji gospodarczej, poziom inwestycji, inwestycje zagraniczne, dostępność terenów inwestycyjnych, promocja terenów inwestycyjnych, jakość terenów inwestycyjnych, obsługa i wsparcie inwestorów, profesjonalizm osób zajmujących się promocją oraz bezpośrednimi kontaktami z inwestorami.
fot. PetroNews

Zespoły, które tworzyły strategie, musiały zachować ciągłość z dotychczasowym dokumentem strategii. Ówczesny dokument, nad którym pracowały grupy, powinien być zgodny z zasadami zrównoważonym rozwojem, spójny w dużym stopniu ze strategią województwa a także określać sposób zarządzania realizacją strategii, monitorowania i oceny. Uczestnicy nie mogli zapomnieć także, że nowa strategia powinna być dokumentem pragmatycznym i dynamicznym.

Po zakończonych warsztatach, zadzwonił do nas czytelnik. – Nie wiem jak w pozostałych zespołach, ale w moim mowa była głównie o ścieżkach rowerowych i ulicach. Według mnie, to żadna strategia, tylko zwykłe kierowanie miastem. Tu nie ma żadnej wizji, żadnej koncepcji kreowania przyszłości miasta. Jestem mocno rozczarowany – podsumował nasz czytelnik, który niedawno wrócił do Płocka z zagranicy.

A jakie Wy macie odczucia? Byliście na warsztatach, dotyczących tworzenia nowej strategii?