REKLAMA

Sesja Rady Miasta Płocka – budżet na przyszły rok przyjęty (3)

REKLAMA

Po godzinnej przerwie, radni wznowili obrady, które poprowadził wiceprzewodniczący Wojciech Hetkowski. To już ostatnia część XIV Sesji Rady Miasta Płocka, w trakcie której najważniejszymi punktami było głosowanie nad poszczególnymi uchwałami.

Pierwszym punktem po przerwie było delegowanie przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Kapituły konkursu „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka”. Radni ustalali, że reprezentować ich będzie Joanna Olejnik, Tomasz Kolczyński oraz Michał Sosnowski.

PowiązaneTematy

Wybrano także komisję do zniszczenia nieodebranych dokumentów na ławników. W skład komisji weszli Artur Kras (przewodniczący), Wioletta Kulpa (wiceprzewodnicząca), Michał Sosnowski oraz Marcin Flakiewicz.

[button link=”http://petronews.pl/ostatnia-tegoroczna-sesja-rady-miasta-plocka-aktualizacja/” target=”new” color=”#f20d0d”] Ostatnia tegoroczna Sesja Rady Miasta Płocka – odznaczenia i Piknik Lotniczy (1)[/button]

O zmiany w statucie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, zapytała radna Wioletta Kulpa. – Chcielibyśmy wiedzieć, czy zmiana spowodowana tą uchwałą spowoduje też powstanie kolejnego stanowiska kierowniczego? – dopytywała. – Nie – odpowiedział krótko prezydent Nowakowski.

Zmianę do uchwały, dotyczącej Dni Historii Płocka zaproponował natomiast wiceprezydent Roman Siemiątkowski. – Paragraf 1 ustęp 2 uchwały mówi, że obchody Dni Historii Płocka będą w wybrany weekend maja, czerwca lub lipca, chciałbym natomiast wnieść autopoprawkę, że w przyszłym roku odbędą się w dniach 22-24 lipca – wyjaśnił wiceprezydent.

Działkowcy i odpady

Dobra informacja dla działkowców – radni przegłosowali projekt uchwały, która wprowadza wyjątek do opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Po wejściu w życie uchwały (nie wcześniej niż 1 lipca 2016), do nieruchomości podlegającym opłatom nie będą wliczane cmentarze oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Uchwalono także nowe, górne ceny za wywóz odpadów dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami. I tak np. przy selektywnym gospodarowaniu stawki za pojemnik 120 l wynosi 25 zł, 240 l – 32 zł, a 770 l – 68 zł. Przy braku selektywnej zbiórki odpadów, ceny te wynoszą odpowiednio: 36 zł, 47 zł i 98 zł.

Górna stawka opłat ponoszonych za usługi opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnych wynosi 20 zł za 1 m3.

Nowa-stara straż miejska. Ile będzie kosztować?

Kolejnym punktem sesji było nadanie nowego Regulaminu i Statutu Straży Miejskiej w Płocku. Przy okazji, radni opozycyjni poruszyli sprawę utworzenia nowego stanowiska w tej jednostce – zastępcy komendanta.

– Ile będzie kosztowało utworzenie stanowiska zastępcy komendanta straży miejskiej, ewentualnie ile będzie wynosiła średnia pensja komendanta i jego zastępcy? – dopytywał radny Marek Krysztofiak.

– Jakie mamy korzyści z tego tytułu, że straż miejska przejmie ochronę budynków miejskich? – pytała z kolei radna Wioletta Kulpa. – Pisaliście państwo, że firma ochroniarska dotychczas pobierała ok. 460 tys. zł. Państwo zatrudniacie 11 nowych strażników z pensją ok. 2,2 tys. zł brutto. W tym część osób będzie z nowego naboru na ochronę, a część na interwencję, część natomiast będzie przeniesiona z dotychczasowych etatów. To już daje 290 tys. zł rocznie, a do tego należy doliczyć ZUS oraz pensję zastępcy komendanta. Ja mówię temu projektowi stanowcze nie – podsumowała radna, zarzucając, że ratusz stanowi konkurencję dla prywatnych przedsiębiorców.

– Nasze plany zostały wdrożone ze względu na nowe przepisy, dotyczące umów zleceń, które wchodzą w życie od przyszłego roku – tłumaczył sekretarz miasta Krzysztof Krakowski. – Musielibyśmy mieć wówczas zabezpieczone około 750 tys. zł, a mieliśmy 560 tys. zł. To, czy my zlecimy tę usługę, czy też wykonamy własnymi siłami, należy tylko do naszej decyzji. Podobną drogą poszły też inne, większe od naszego miasta. Nie widzimy tu odejścia od żadnej normy. Psucie rynku byłoby wówczas, gdybyśmy oferowali tę usługę taniej niż inne, płockie firmy. Przy ochronie miejskich budynków będą za to osoby zatrudnione na cywilizowanych warunkach, pracujące w rozsądnych godzinach. Płaćmy tym osobom normalną stawkę, to wtedy nie będziemy żartować, że im płacimy, a oni nie będą żartować że nas ochraniają – stwierdził sekretarz miasta.

[button link=”http://petronews.pl/sesja-rady-miasta-plocka-budzet-gwiazdorzenie-i-batony-dwa-2/” target=”new” color=”#2f2ca0″]Sesja Rady Miasta Płocka – budżet, gwiazdorzenie i batony dwa… (2)[/button]

– Mniej emocji panie Sekretarzu, Nowy Rok idzie – zwróciła uwagę radna Kulpa. – Niech pan się przyjrzy lepiej działalności POKiS. Wskazywano mi jedynie firmę DES, która może ochraniać amfiteatr. To jaka jest to konkurencyjność na rynku, jeśli tylko z tą firmą rozmawiacie? – pytała. – Proszę również o wytłumaczenie, skąd jest to wyliczenie 450 tys. kosztów zatrudnienia – dodała radna.

– 3.200 zł brutto, wraz z ZUS-em, to koszt, jaki ponosimy na osobę miesięcznie, plus ok. 200 zł umundurowania. Na 11 osób wychodzi więc ok. 450 tys. zł i o tyle został zwiększony budżet Straży Miejskiej. Jest to całość kosztów rocznych – wyjaśnił skarbnik miasta Wojciech Ostrowski.

– Dziękuję, że w końcu udało się ustalić, że ten rodzaj ochrony będzie generował jednak oszczędności – zauważył prezydent Nowakowski. – Warto podkreślić też, że inne normy obowiązują w firmach ochroniarskich, a inne w straży miejskiej. Sprawdzimy oczywiście jak wygląda sytuacja w POKiS, jednak zakładam, że było to podpowiedziane w dobrej wierze, a nie w formie nakazu pracy z konkretną firmą – tłumaczył prezydent.

Odniósł się także do etatu zastępcy komendanta straży miejskiej. – Nie będzie żadnego dodatkowego etatu, będzie on wyłoniony z aktualnych zasobów kadrowych. Obecnie nie wiemy jaka to będzie pensja, dopiero po wyrażeniu zgody przez Państwo, pensja zostanie ustalona, o czym zostaniecie powiadomieni na piśmie – podsumował prezydent.

Porozumienie Burmistrzów – jakie koszty dla Płocka?

Radni przystąpili do omawiania przystąpienia Gminy Miasto Płock do „Porozumienia Burmistrzów” na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii (klimatu i energii).

– To porozumienie już zostało przez Państwa zaakceptowane, poprzez przyjęcie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Płocka – tłumaczył wiceprezydent Jacek Terebus. – Nie wiąże się ono w żaden sposób z obciążeniami dla indywidualnych mieszkańców Płocka, obowiązkową wymianą pieców węglowych itp. Porozumienie takie jest za to dobrze widziane w przypadku pozyskiwania środków unijnych na inwestycje, związane z gospodarką niskoemisyjną – mówił wiceprezydent.

Radny Andrzej Aleksandrowicz miał jednak wątpliwości. – Czy na pewno będzie to bezkosztowo? Zapis mówi wyraźnie o tym, że burmistrzowie muszą przygotować raporty i sprawozdania, Dni Energii, uczestniczyć w konferencjach corocznych, rozpowszechniać przesłania zawarte w porozumieniu. To wszystko są rzeczy w jakiś sposób kosztowe. Czy wiecie Państwo ile to będzie kosztować? Zapisy mówią też wyraźnie, że burmistrzowie zobowiązują się, np. do ograniczenia o 40% emisji – pytał.

– Jeżeli nie spełnimy tych wymogów, to czy z tego tytułu nie będziemy musieli zapłacić jakichś kar? – dopytywał radny Marek Krysztofiak.

– Zobowiązaliśmy się do obniżenia emisji raptem o 2% w stosunku do obecnego stanu – uspokajał wiceprezydent Terebus. – Już zobowiązaliśmy się do obniżenia, przyjmując Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Płocka. Żadnych kar na pewno płacić nie będziemy, ponieważ przystąpienie do porozumienia jest dobrowolne i ma charakter bardziej prestiżowy – wyjaśniał.

Głosowanie nad uchwałami

Rozpoczęło się głosowanie nad poszczególnymi uchwałami.

1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2015-2033 – przyjęta głosami 14 za, 5 przeciw, 5 wstrzymujących się (14/5/5).
2. Zmiana uchwały budżetowej na 2015 – przyjęta głosami 15/1/9.

W tym momencie radna Wioletta Kulpa zwróciła uwagę, że należy głosować nad złożonymi wnioskami do budżetu na 2016 rok, ponieważ może to wpłynąć na Wieloletnią Prognozę Finansową, która była w następnym punkcie głosowania.

Radni przystąpili więc do głosowania nad złożonymi wnioskami, zgłoszonymi przez klub Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczyły one m.in.:

 • Przebudowy ulicy Polnej, wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie zadania, ogłoszenie przetargu w 2016, dokończenie w 2017 – odrzucony, 10/15/0
 • Poprawa nawierzchni ul. Browarnej – odrzucony, 10/15/0
 • Budowa ul. Banacha wraz z infrastrukturą – odrzucony, 10/14/0
 • Remont ogrodzenia, placu zabaw i budowa nowego śmietnika Żłobka nr 3 – odrzucony, 10/14/1
 • Przesunąć zadanie budowy ulic Staszica, Kolberga itp. na kolejne lata – odrzucony 10/15/0
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórze – odrzucony, 10/15/0
 • Wymiana oświetlenia wzdłuż ul. Lachmana – odrzucony, 10/15/0
 • Remont ul. Wyszogrodzkiej II etap – odrzucony, 10/15/0
 • Zakup łodzi 8-osobowej dla Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego – odrzucony, 10/15/0
 • Budowa ul. Reja, dokumentacja techniczna – odrzucony, 10/15/0
 • Zagwarantować podwyżki płac dla pracowników administracji (2 mln zł) – odrzucony, 10/14/1
 • Budowa łącznika ul. Okopowej do ul. Wąskiej – odrzucony, 10/13/2
 • Przebudowa zaplecza sportowego przy G5 w Płocku, dokumentacja techniczna i rozpoczęcie realizacji – odrzucony 11/14/0
 • Remont ul. Kredytowej – odrzucony, 10/13/2
 • Budowa ul. Harcerskiej, etap. od Wyszogrodzkiej do Łamana – odrzucony, 11/12/1
 • Remont boiska sportowego przy SP16 – odrzucony, 10/15/0
 • Remont al. Roguckiego, dokumentacja techniczna i rozpoczęcie – odrzucony, 10/14/1
 • Budowa ul. Ziołowej, dokumentacja techniczna – odrzucony, 10/15/0
 • Nowy parking przy ul. Norwida – odrzucony, 10/14/1
 • Rewitalizacja budynków na osiedlu Miodowa Jar – odrzucony, 10/15/0
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Raczkowizna – odrzucony, 10/15/0
 • Rozszerzyć opis do przebudowy ul. Wyszogrodzkiej, rozpoczęcie realizacji w 2016 r. – odrzucony, 10/14/0
 • Wykonanie projektu bloku żywnościowego w G5 – wniosek bezprzedmiotowy, ze względu na to, że wniosek znajduje się w projekcie budżetu na 2016 (został wycofany)
 • Budowa Sali gimnastycznej w SP17, rozpoczęcie w 2016 – odrzucony, 10/15/0
 • Zwiększyć środki w budżecie na zadanie wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie m.in. informatyzacji PWSZ, zakupu książek i dofinansowania pozostałych uczelni o 800 tys. zł – odrzucony, 9/15/0
 • Budowa ul. Ruczajowej – odrzucony, 10/15/0
 • Wykonanie projektu technicznego budowy świetlicy na os. Góry – odrzucony, 10/15/0
 • Budowa ul. Flisackiej – odrzucony, 10/14/0
 • Odbudowa boisk szkolnych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich – odrzucony, 10/15/0
 • Wzrost o 1% dodatku motywacyjnego dla płockich nauczycieli – odrzucony, 10/14/1
 • Wykonanie remontu płyty Grobu Nieznanego Żołnierza wraz z otoczeniem – odrzucony, 10/15/0
 • Oświetlenie alejek spacerowych od ul. Okrzei do Domu Technika – odrzucony, 10/15/0
 • Poprawa nawierzchni ulic Nowoosiedlowej i Ciechomskiego – odrzucony, 10/15/0
 • Remont boiska asfaltowego przy ul. Skłodowskiej, Słodowej i Kredytowej – odrzucony 10/15/0.

Jak widać, wszystkie wnioski klubu radnych PiS zostały odrzucone. Radni rozpoczęli głosowanie nad poszczególnymi uchwałami. Wszystkie, w tym uchwała budżetowa na rok 2016, zostały przyjęte.

Po wysłuchaniu sprawozdania prezydenta oraz przewodniczącego rady miasta, przyszła pora na interpelacje i zapytania radnych.

Remonty gimnazjów zawieszone?

– Zostałem upoważniony przez komisję edukacji, aby zapytać w sprawie pisma, które wpłynęło od pani dyrektor Gimnazjum nr 6. Pani dyrektor pyta, jak wygląda remont sali gimnastycznej wraz z holem, remont drugiego piętra szkoły czy wykup działki – pytał radny Marek Krysztofiak.

– Dobrze, gdybym wiedział czy gimnazja będą istniały – nieoczekiwanie odpowiedział prezydent Nowakowski. – Trudno żebym planował co z budynkami gimnazjów będzie, skoro gimnazja mają być wygaszane. Przypominam, że po drugiej stronie ulicy Gimnazjum nr 6 jest szkoła podstawowa, więc dopiero po podjęciu decyzji w sprawie gimnazjów będę mógł udzielić odpowiedzi – wyjaśnił.

O zmienioną trasę Orszaku Trzech Króli zapytał z kolei radny Adam Modliborski: – Czy miasto zamierza zwiększyć w dniu Trzech Króli ilość połączeń autobusowych na Podolszyce ze względu na zmianę miejsca orszaku? – Miejsca Orszaku były różne, ale dotychczas nikogo z Podolszyc nie woziliśmy w okolice np. Orlen Areny – odpowiedział zdziwiony prezydent Nowakowski. – Jeśli zaistnieje taka sytuacja, że będzie taka potrzeba, to przeanalizujemy tę sprawę – dodał.

Wioletta Kulpa poruszyła natomiast sprawę Biblioteki im. Zielińskich, której znów grozi zamknięcie. – Jest cały czas złożony wniosek o dofinansowanie Biblioteki im. Zielińskich, ale żadnego projektu w budżecie na ten temat nie ma. Pomimo mojej interpelacji, nie mam odpowiedzi na ten temat – zauważyła. – Trwają nadal rozmowy w tej sprawie, zwróciliśmy się pismem do Towarzystwa Naukowego Płockiego, czekamy na odpowiedź – wyjaśnił prezydent.

Na zakończenie sesji, był też miły akcent. – Chciałbym złożyć Państwu serdeczne życzenia pomyślności w nowym roku – podsumował Andrzej Nowakowski. Radny Leszek Brzeski, korzystając z okazji, zaprosił natomiast 31 grudnia o godz. 11 nad Sobótkę, gdzie odbędzie się sylwestrowe bieganie.

Również wiceprzewodniczący Wojciech Hetkowski złożył życzenia wszystkim obecnym, aby nadchodzący rok był rokiem wyzwań, optymizmu i szczęścia, tym samym zamykając ostatnią sesję rady miasta w tym roku.