Nowa perspektywa unijna. Jakie projekty planuje Płock?

0
Podziel się tym:

Prezydent Andrzej Nowakowski wraz z zastępcą ds. inwestycji, Jackiem Terebusem, przedstawili projekty inwestycji, jakie planują do realizacji przy wsparciu z środków Unii Europejskiej. Wśród nich znalazła się m.in. przebudowa al. Roguckiego, kolejny etap obwodnicy Płocka czy rozbudowa nabrzeża wiślanego.

Kilka z tych projektów było już wcześniej podawanych do publicznej wiadomości, teraz jednak uzyskaliśmy informację, na jakim są etapie.

Projekty zaplanowane przez miasto do realizacji w nowej perspektywie unijnej 2014-2020

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”1. Przebudowa Alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do Alei w Płocku – założeniem zadania jest uporządkowanie przestrzeni miejskiej i nadanie jej wypoczynkowo-rekreacyjnego. W celu pogodzenia funkcji wypoczynkowej oraz komunikacji pieszej i rowerowej planuje się zastosowanie różnego rodzaju roślinności: drzewa, krzewy, roślinność okrywową, byliny oraz łąki kwietne, trawniki. W ramach zadania planuje się także wykonanie elementów małej architektury takich jak: kaskada wodna, ławki, kosze na śmieci, psie stacje, karmniki, poidła i budki dla ptaków oraz stojaki na rowery. Zadanie obejmuje także działania związane z oświetleniem terenu.

  2. Zagospodarowanie Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień w Płocku – założeniem zadania jest zagospodarowanie pasa zielonego w obrębie ulicy Plan Dąbrowskiego i nadanie mu funkcji zielonego skweru. Nowe zagospodarowanie terenu obejmuje wyznaczenie nowego szpaleru drzew w sposób umożliwiający wyeksponowanie odrestaurowanej Wieży Ciśnień. W ramach zadania zaplanowano także nawodnienie, oświetlenie iluminacyjne oraz elementy małej architektury.

  Wartość projektu to ponad 13 mln zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności ponad 7 mln zł. Projekt rekomendowany do dofinansowania, w najbliższym czasie zostanie zawarta umowa o dofinansowanie.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Płocka”Zakres projektu obejmuje działania związane z rozbudową istniejącego systemu ostrzegania o urządzenia sterowania i kontroli, urządzenia monitorujące oraz nowe punkty alarmowe z syrenami elektronicznymi wraz z kampanią informacyjną na temat upowszechniania zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń. Cel główny projektu – poprawa funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta Płocka.

  Wartość projektu to 297 531,00 zł. Dofinansowanie ze środków UE: 180 914,55 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana w lipcu br.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 4.2 Efektywność energetyczna „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”Zakres projektu obejmie w szczególności modernizację instalacji centralnego ogrzewania, źródeł ciepła, instalacji wentylacji, instalacji ciepłej wody użytkowej, ocieplenie budynków, wymianę opraw oświetleniowych wraz z wymianą źródła światła oraz wykorzystanie OZE (powietrzna pompa ciepła).

  Cel główny projektu – zwiększenie efektywności energetycznej 6 budynków użyteczności publicznej na terenie M. Płocka. Są to placówki oświatowe: 3 przedszkola, ośrodek szkolno-wychowawczy oraz 2 zespoły szkół. Zakres projektu obejmuje część zakresu umowy PPP. Uzyskanie dofinansowania umożliwi obniżenie kosztów inwestycyjnych umowy z Siemens i tym samym niższe koszty finansowania umowy z Siemens.

  Wartość projektu to 8,7 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie ze środków UE: 4,8 mln zł. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 5.3 Dziedzictwo kulturowe „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki”.Zakres projektu obejmuje prace budowlano – montażowe związane z dostosowaniem budynku przy ul. Jakubowskiego w Płocku do potrzeb POKIS. Wartość projektu to 4,2 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie to 2,7 mln zł. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 7.1 Transport drogowy – drogi wojewódzkie „Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka”.Zakres obejmuje budowę dwóch kolejnych etapów trasy północno – zachodniej: od węzła „Boryszewo” do węzła „Bielska” oraz od węzła „Bielska” do węzła „Długa”. Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka poprzez wzrost dostępności i spójności komunikacyjnej północnego Mazowsza.

  Szacunkowa wartość projektu to ponad 164 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie to ponad 129 mln zł. Obecnie trwają procedury oceny formalnej. Kolejny etap to ocena merytoryczna.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 7.1 Transport drogowy – drogi lokalne „Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego ulicy Przemysłowej, ulicy Kostrogaj i Wiadukt w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlu Łukasiewicza i Trzepowo”.Cele projektu to: poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa mazowieckiego, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą/inwestycje gospodarcze.

  Szacunkowa wartość projektu to ponad 38,5 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie to ponad 25,1 mln zł. Obecnie trwają procedury oceny formalnej. Kolejny etap to ocena merytoryczna.

PROJEKTY W TRAKCIE PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP. Typ projektów: Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.„Budowa układu komunikacyjnego z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”. Zakres projektu obejmuje kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych na osiedlu Trzepowo. Dokumentacja aplikacyjna zostanie złożona do końca listopada br.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów – Ścieżki i infrastruktura rowerowa.„Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka”. Zakres projektu obejmuje budowę ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą: w ciągu ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ul. Wąskiej do granicy miasta, w ciągu ulicy Popłacińskiej, Portowej i Kolejowej od ulicy Kolejowej do granicy miasta oraz od ulicy Portowej do lewobrzeżnego nadbrzeża Wisły, w ciągu Alei Broniewskiego, w ciągu ulicy Mostowej, od mostu do ul. Tumskiej, w ciągu ulicy Nowy Rynek i Obrońców Westerplatte, w ciągu ulic Wyszogrodzka, Piłsudskiego, Jachowicza na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Bielskiej.

  Łącznie w ramach projektu ponad 13 km dróg dla rowerów. Dokumentacja aplikacyjna zostanie złożona do końca listopada br.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Poddziałanie 4.3.1, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.„Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka”. Zakres projektu będzie obejmował: zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (25 szt.), zakup wraz z montażem wiat przystankowych wraz z infrastrukturą, budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym, rozbudowę ulicy Łukasiewicza wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Długiej oraz budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w ciągu ulicy Tysiąclecia.

  Dokumentacja aplikacyjna zostanie złożona do końca listopada br.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, Typ projektów – Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej.Przygotowywane są dwa projekty:
  1. Rewitalizacja społeczno-gospodarcza śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka – Płockie Nabrzeże Wiślane
  2. Rewitalizacja przestrzeni publicznej – Plac Obrońców Warszawy, Plan Nowy Rynek
  Dokumentacja aplikacyjna zostanie złożona do końca grudnia br.

W kolejnych latach planowane jest aplikowanie o środki UE na zadania inwestycyjne związane z:

 • adaptacją do zmian klimatu – systemy gospodarowania wodami opadowymi – nabór wniosków planowany przez NFOŚiGW w IV kwartale 2016r.
 • modernizacja oświetlenia ulicznego – nabór wniosków w 2017 roku
 • instalacje OZE w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych – nabór wniosków w 2017 roku.

Patronat i artykuły sponsorowane w PetroNews.pl


Warto Przeczytać

Nauka i Edukacja Fot. Adek Jasiński
2

Podziel się tym:

Zakończył się pierwszy etap, trwających dwa miesiące prac poszukiwawczych na posesji przy ul. 1 Maja,…

EchoSonda EchoSonda1
0

Podziel się tym:

Temat zasadności finansowania piłki nożnej w Płocku był ostatnio na topie. Co na ten temat…

Nauka i Edukacja Fot. Dominik Jaroszewski
1

Podziel się tym:

Każdy, kto spacerował po naszym mieście, natknął się na pewno na tajemnicze miejsca. My również.…

Płocki Styl grupa
0

Podziel się tym:

Od kilku lat Płock staje się miejscem, które żyje latem. Festiwale, które zagościły w naszym…

Okiem Robaka Towarzystwo Naukowe Płockie (1)
0

Podziel się tym:

Jak dar bankruta Naczelnik, Prezydent i Papież podziwiali… Plac Narutowicza, a wcześniej Rynek Kanoniczny, był…

Nauka i Edukacja Metamorfozy Dom Prasy
0

Podziel się tym:

Nie ma chyba płocczanina, który nie interesowałby się, jak nasze miasto wyglądało kilkanaście, kilkadziesiąt czy…


Ostatnie Informacje

Alternatywne
0
Wielkie rolkowanie w Mikołajki. Za darmo!
Podziel się tym:

Tomasz Araucz, płocki mistrz rolek, znów przygotował dla miłośników tej dyscypliny atrakcje. Tym razem zaprasza na Rolkowe Mikołajki. Już w…

Bezpieczeństwo
0
Gala płockich ratowników – przyznano wiele odznaczeń
Podziel się tym:

Po raz kolejny płocki WOPR podziękował swoim ratownikom, współpracownikom, przyjaciołom i sponsorom, wręczając odznaki honorowe, krzyże oraz odznaczenia. Ochotnicy, którzy…

Sponsorowane
0
Mikołajkowa promocja w Klinika La Perla – sprawdź!
Podziel się tym:

Mikołajki coraz bliżej. Z tej okazji Beauty Box by Klinika La Perla przygotowała niespodziankę dla swoich klientów. W hotelu Dębowa Góra, w…

Piłka Nożna
0
Wisła Płock nie poddała się w Warszawie. Remis z Legią
Podziel się tym:

Ten wynik, choć remisowy, zdecydowanie cieszy kibiców płockiej drużyny piłki nożnej. Choć początek meczu to duża przewaga Legii, Nafciarze w…

Nauka i Edukacja
0
Uczniowie IV LO: – Pomożecie? Odpowiedzcie jak robotnicy Gierkowi…
Podziel się tym:

Mówi się, że młodzi ludzie nie mają zapału do tworzenia. Że są bierni, zamknięci w swoim własnym, wirtualnym świecie. Mówi…

Polityka i Politycy
0
Radny Aleksandrowicz: Mniej turystów, mniej studentów, a opieka zdrowotna to w większości hospicja
Podziel się tym:

Ciekawymi spostrzeżeniami po lekturze przygotowanego przez urząd miasta sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka, podzielił się na ostatniej…

Rodzina i Społeczeństwo
0
Wylicytuj koszulkę z autografem – pomóż płockim dzieciom!
Podziel się tym:

Płoccy Moto Mikołaje przygotowują na święta 100 paczek dla dzieci. Po raz pierwszy w historii tej akcji pojawiły się też specjalne koszulki…

Rodzina i Społeczeństwo
0
“Przygarnij psiaka” – pomagamy lokatorom płockiego schroniska, odc. 20
Podziel się tym:

Jest najlepszym przyjacielem człowieka. Niestety, człowiek bywa jego najgorszym wrogiem. W naszym cyklu “Przygarnij psiaka” zajrzymy do płockiego schroniska dla…

Bezpieczeństwo
0
1500 osób poszkodowanych przez oszustów
Podziel się tym:

Oszuści grasują w całej Polsce. Nie oszczędzili też Płocka i okolicznych gmin województwa mazowieckiego, gdzie działają z sympatycznym uśmiechem na…

Bezpieczeństwo
0
Śmiertelny wypadek w Mikołajewie
Podziel się tym:

O porannym zderzeniu dwóch pojazdów z pługiem śnieżnym, które miało miejsce dzisiaj na drodze wojewódzkiej nr 567 w miejscowości Mikołajewo (gm.…