Nowa perspektywa unijna. Jakie projekty planuje Płock?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Prezydent Andrzej Nowakowski wraz z zastępcą ds. inwestycji, Jackiem Terebusem, przedstawili projekty inwestycji, jakie planują do realizacji przy wsparciu z środków Unii Europejskiej. Wśród nich znalazła się m.in. przebudowa al. Roguckiego, kolejny etap obwodnicy Płocka czy rozbudowa nabrzeża wiślanego.

Kilka z tych projektów było już wcześniej podawanych do publicznej wiadomości, teraz jednak uzyskaliśmy informację, na jakim są etapie.

Projekty zaplanowane przez miasto do realizacji w nowej perspektywie unijnej 2014-2020

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”1. Przebudowa Alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do Alei w Płocku – założeniem zadania jest uporządkowanie przestrzeni miejskiej i nadanie jej wypoczynkowo-rekreacyjnego. W celu pogodzenia funkcji wypoczynkowej oraz komunikacji pieszej i rowerowej planuje się zastosowanie różnego rodzaju roślinności: drzewa, krzewy, roślinność okrywową, byliny oraz łąki kwietne, trawniki. W ramach zadania planuje się także wykonanie elementów małej architektury takich jak: kaskada wodna, ławki, kosze na śmieci, psie stacje, karmniki, poidła i budki dla ptaków oraz stojaki na rowery. Zadanie obejmuje także działania związane z oświetleniem terenu.

  2. Zagospodarowanie Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień w Płocku – założeniem zadania jest zagospodarowanie pasa zielonego w obrębie ulicy Plan Dąbrowskiego i nadanie mu funkcji zielonego skweru. Nowe zagospodarowanie terenu obejmuje wyznaczenie nowego szpaleru drzew w sposób umożliwiający wyeksponowanie odrestaurowanej Wieży Ciśnień. W ramach zadania zaplanowano także nawodnienie, oświetlenie iluminacyjne oraz elementy małej architektury.

  Wartość projektu to ponad 13 mln zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności ponad 7 mln zł. Projekt rekomendowany do dofinansowania, w najbliższym czasie zostanie zawarta umowa o dofinansowanie.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Płocka”Zakres projektu obejmuje działania związane z rozbudową istniejącego systemu ostrzegania o urządzenia sterowania i kontroli, urządzenia monitorujące oraz nowe punkty alarmowe z syrenami elektronicznymi wraz z kampanią informacyjną na temat upowszechniania zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń. Cel główny projektu – poprawa funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta Płocka.

  Wartość projektu to 297 531,00 zł. Dofinansowanie ze środków UE: 180 914,55 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana w lipcu br.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 4.2 Efektywność energetyczna „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”Zakres projektu obejmie w szczególności modernizację instalacji centralnego ogrzewania, źródeł ciepła, instalacji wentylacji, instalacji ciepłej wody użytkowej, ocieplenie budynków, wymianę opraw oświetleniowych wraz z wymianą źródła światła oraz wykorzystanie OZE (powietrzna pompa ciepła).

  Cel główny projektu – zwiększenie efektywności energetycznej 6 budynków użyteczności publicznej na terenie M. Płocka. Są to placówki oświatowe: 3 przedszkola, ośrodek szkolno-wychowawczy oraz 2 zespoły szkół. Zakres projektu obejmuje część zakresu umowy PPP. Uzyskanie dofinansowania umożliwi obniżenie kosztów inwestycyjnych umowy z Siemens i tym samym niższe koszty finansowania umowy z Siemens.

  Wartość projektu to 8,7 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie ze środków UE: 4,8 mln zł. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 5.3 Dziedzictwo kulturowe „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki”.Zakres projektu obejmuje prace budowlano – montażowe związane z dostosowaniem budynku przy ul. Jakubowskiego w Płocku do potrzeb POKIS. Wartość projektu to 4,2 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie to 2,7 mln zł. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 7.1 Transport drogowy – drogi wojewódzkie „Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka”.Zakres obejmuje budowę dwóch kolejnych etapów trasy północno – zachodniej: od węzła „Boryszewo” do węzła „Bielska” oraz od węzła „Bielska” do węzła „Długa”. Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka poprzez wzrost dostępności i spójności komunikacyjnej północnego Mazowsza.

  Szacunkowa wartość projektu to ponad 164 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie to ponad 129 mln zł. Obecnie trwają procedury oceny formalnej. Kolejny etap to ocena merytoryczna.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 7.1 Transport drogowy – drogi lokalne „Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego ulicy Przemysłowej, ulicy Kostrogaj i Wiadukt w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlu Łukasiewicza i Trzepowo”.Cele projektu to: poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa mazowieckiego, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą/inwestycje gospodarcze.

  Szacunkowa wartość projektu to ponad 38,5 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie to ponad 25,1 mln zł. Obecnie trwają procedury oceny formalnej. Kolejny etap to ocena merytoryczna.

PROJEKTY W TRAKCIE PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP. Typ projektów: Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.„Budowa układu komunikacyjnego z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”. Zakres projektu obejmuje kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych na osiedlu Trzepowo. Dokumentacja aplikacyjna zostanie złożona do końca listopada br.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów – Ścieżki i infrastruktura rowerowa.„Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka”. Zakres projektu obejmuje budowę ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą: w ciągu ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ul. Wąskiej do granicy miasta, w ciągu ulicy Popłacińskiej, Portowej i Kolejowej od ulicy Kolejowej do granicy miasta oraz od ulicy Portowej do lewobrzeżnego nadbrzeża Wisły, w ciągu Alei Broniewskiego, w ciągu ulicy Mostowej, od mostu do ul. Tumskiej, w ciągu ulicy Nowy Rynek i Obrońców Westerplatte, w ciągu ulic Wyszogrodzka, Piłsudskiego, Jachowicza na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Bielskiej.

  Łącznie w ramach projektu ponad 13 km dróg dla rowerów. Dokumentacja aplikacyjna zostanie złożona do końca listopada br.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Poddziałanie 4.3.1, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.„Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka”. Zakres projektu będzie obejmował: zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (25 szt.), zakup wraz z montażem wiat przystankowych wraz z infrastrukturą, budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym, rozbudowę ulicy Łukasiewicza wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Długiej oraz budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w ciągu ulicy Tysiąclecia.

  Dokumentacja aplikacyjna zostanie złożona do końca listopada br.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, Typ projektów – Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej.Przygotowywane są dwa projekty:
  1. Rewitalizacja społeczno-gospodarcza śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka – Płockie Nabrzeże Wiślane
  2. Rewitalizacja przestrzeni publicznej – Plac Obrońców Warszawy, Plan Nowy Rynek
  Dokumentacja aplikacyjna zostanie złożona do końca grudnia br.

W kolejnych latach planowane jest aplikowanie o środki UE na zadania inwestycyjne związane z:

 • adaptacją do zmian klimatu – systemy gospodarowania wodami opadowymi – nabór wniosków planowany przez NFOŚiGW w IV kwartale 2016r.
 • modernizacja oświetlenia ulicznego – nabór wniosków w 2017 roku
 • instalacje OZE w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych – nabór wniosków w 2017 roku.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji