Czytelnik: Podwyższony poziom benzenu. Orlen: Może to być efekt prac drogowych na Chopina

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

W piątek około południa czytelnicy zaczęli informować nas o podwyższonym stężeniu benzenu w powietrzu, co mocno wykazywała stacja pomiarowa przy ul. Reja, a mniej – przy Królowej Jadwigi. Czytelnicy skarżyli się również na uciążliwy zapach. Około godz. 12 stężenie benzenu sięgnęło blisko 24 µg/m3.

– Dowiedzcie się, co się dzieje – zadzwonił do nas czytelnik. – Przy tak wysokim stężeniu benzenu może powinien pojawić się jakiś komunikat, za chwilę dzieci będą wychodziły z przedszkola czy szkoły – mówił zaniepokojony. Informację o podwyższonym stężeniu benzenu otrzymywaliśmy też na e-mail i w wiadomościach prywatnych na portalu społecznościowym.

WIOŚ – sprawdzamy, ale normy nie zostały przekroczone

– Obserwujemy podwyższony poziom benzenu, jednak nie mam obecnie żadnych informacji odnośnie tego, czy coś się dzieje w PKN Orlen – poinformował nas po godz. 12 Andrzej Hasa, dyrektor płockiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. – Na pewno kierunek wiatru jest od strony PKN Orlen, co może potęgować odczucia zapachowe – wyjaśnił.

Dyrektor delegatury zwraca jednak uwagę na komunikat, który został niedawno opublikowany na stronie WIOŚ. Przedstawia on normy, dotyczące stężenia benzenu w powietrzu w polskim ustawodawstwie. Andrzej Hasa wyjaśnia, że WIOŚ może brać po uwagę jedynie poziom dopuszczalny tej substancji i to właśnie on jest wykorzystywany przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w celu dokonywania ocen jakości powietrza. Co mówią rozporządzenia?

 • z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031).
  Poziom dopuszczalny określony dla roku kalendarzowego – 5 µg/m3.
  Wartość odniesienia (z wyłączeniem obszarów parków narodowych i obszarów ochrony uzdrowiskowej): charakter instrumentu pomocniczego dla ustalania ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza w pozwoleniu emisyjnym i w celach projektowych – wykorzystywany przez organy reglamentujące środowisko (starosta, marszałek województwa i inne).

 • z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87).

  Wartość odniesienia określona dla:
  – jednej godziny* – 30 µg/m3,
  – roku kalendarzowego – 5 µg/m3.

  * Uznaje się, że wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona dla 1 godziny jest dotrzymana, jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej niż 0,2% czasu w roku, tj. 17 godzin.

  Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS)* na stanowisku pracy – wykorzystywana przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy.

 • z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817).

  Najwyższe dopuszczalne stężenie w ciągu zmiany roboczej – 1600 µg/m3.
  * najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) – wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

Dyrektor delegatury WIOŚ podkreśla również, że reagują za każdym razem, gdy występuje podwyższony stan zanieczyszczeń. – Jeżeli wzrasta stan jakiegokolwiek zanieczyszczenia, to prowadzimy ustalenia, z jakiego powodu się pojawiły, obecnie również ustalamy czy i co się wydarzyło, że to stężenie benzenu wzrosło – tłumaczył.

Orlen: Przyczyną mogły być prace na Chopina

– W dniu dzisiejszym nasze służby utrzymania ruchu oraz służby technologiczne przeprowadziły analizę operacji prowadzonych na poszczególnych instalacjach na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku i stwierdziły, że ruch jest stabilny oraz że nie prowadzono prac, mogących powodować przekraczanie dopuszczalne wielkości emisji – czytamy w odpowiedzi przesłanej przez biuro prasowe PKN Orlen.

– Informujemy ponadto, iż w rejon ulic Dworcowa – Reja skierowaliśmy grupę specjalistów, która przeprowadziła pomiary sumy węglowodorów i siarkowodoru przenośnymi przyrządami w rejonie ul. Reja, Lasockiego, Chopina i Dworcowej. Podczas kontroli, biorąc pod uwagę kierunek wiatru WNW nie stwierdzono uciążliwości zapachowych, pochodzących z Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Wyniki pomiarów nie wykazały również występowania mierzalnych wartości stężeń mierzonych substancji o czym poinformowaliśmy WIOŚ – dodaje biuro prasowe.

W odpowiedzi czytamy ponadto, że organoleptycznie stwierdzono uciążliwość zapachową, występującą w okolicy ul. Chopina, pochodzącą ze świeżo wylewanej emulsji asfaltowej.

– W naszej ocenie, z uwagi na skład tej substancji oraz bezpośrednie sąsiedztwo prowadzonych prac ze stacją pomiarową zlokalizowaną przy ulicy Reja, mogło to być przyczyną odnotowania podwyższonych wartości benzenu – twierdzi biuro prasowe PKN Orlen.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji