W Mazowsze zainwestowano około 55 milionów

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

W 2016 roku na obszarze Mazowsza zainwestowano 55 milionów. Były to środki przeznaczone na inwestycje i pochodziły zarówno z budżetu województwa mazowieckiego, jak i Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach pomogły także władze Szwajcarii.

Co się kryje za liczbą 55 milionów? To m.in. modernizacje szpitali, instytucji kultury, budowy i remonty dróg, boisk, w tym:

  • 56 inwestycji drogowych zrealizowanych ze środków województwa mazowieckiego, PROW 2014-2020 i ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych;
  • 14 jednostek OSP z dofinansowaniem do zakupu sprzętu;
  • 12 inwestycji w instytucjach kultury;
  • 11 inwestycji w placówkach służby zdrowia subregionu płockiego wykonanych ze środków samorządu województwa mazowieckiego;
  • 602 kolektory słoneczne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku i WSZPZOZ im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu.

Drogi

Dzięki środkom z budżetu samorządu województwa mazowieckiego (13,1 mln zł), wyremontowano lub zmodernizowano ok. 10 km dróg wojewódzkich przebiegających przez subregion płocki. Największe inwestycje to m.in.: rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku Wyszyny w Mańkowie – ponad 3,5 mln zł i rozbudowa 665-metrowego odcinka drogi woj. nr 541 w Sierpcu ul. Głowackiego – ponad 2,8 mln zł.

W tym roku, decyzją zarządu województwa mazowieckiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (dawny FOGR) dofinansowanych zostało 19 inwestycji na terenie subregionu płockiego. W sumie zmodernizowano i wyremontowano ponad 20 kilometrów dróg gminnych i powiatowych. Na ten cel przeznaczonych zostało ok. 1,5 mln zł. Inwestycje realizowane były na terenie 3 powiatów i 16 gmin.

DROGI dofinansowane z PROW 2014-2020

Nowością tegorocznej perspektywy finansowej była możliwość ubiegania się w ramach PROW 2014-2020 o dofinansowanie budowy i modernizacji dróg lokalnych. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego wsparcie trafiło aż do 13 samorządów z subregionu płockiego. W sumie gminy i powiaty zrealizują 26 inwestycji o łącznej wartości blisko 28,4 mln zł. Dofinansowanie unijne do tych projektów to ponad 17,6 mln zł.

Najwięcej inwestycji, bo aż pięć zrealizuje powiat sierpecki. Po trzy projekty prowadzą powiat płocki oraz gminy – Gozdowo i Mochowo. Po dwie inwestycje zrealizują gminy Drobin, Rościszewo oraz Szczutowo, a po jednym projekcie – powiat gostyniński oraz gminy Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Radzanowo i Zawidz.

Zdrowie

11 inwestycji w placówkach służby zdrowia – blisko 10,5 mln zł ze środków samorządu Mazowsza
602 kolektory słoneczne – 6,5 mln zł w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Blisko 10,5 mln zł z budżetu Mazowsza trafiło w tym roku do dwóch placówek zdrowia z subregionu płockiego – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku i Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku otrzymał w tym roku z budżetu województwa mazowieckiego w sumie ponad 7,1 mln zł na zakup sprzętu i prace remontowo-modernizacyjne. Dzięki otrzymanemu wsparciu szpital zakupił m.in. angiograf, aparat USG, rezonans magnetyczny, a także system monitoringu wraz z wyposażeniem uzupełniającym dla 16 stanowisk w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Rozpoczęły się także prace modernizacyjne na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym (900 tys. zł). Blisko 1 mln zł pochłonęły prace związane z dostosowaniem budynku głównego do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawy bezpieczeństwa pożarowego. Remonty prowadzone były także w pomieszczeniach Pracowni Hemodynamicznej. Natomiast na potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego zaadoptowane zostały pomieszczenia Przychodni Specjalistycznej.

Do szpitala w Gostyninie trafiło w tym roku ponad 3,3 mln zł. Najwięcej środków bo aż 2,5 mln zł pochłonęła rozbudowa i modernizacja pawilonu 7. Inwestycja ta będzie kontynuowana w 2017 r. Prowadzona była także przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania jego części dla potrzeb lecznictwa psychiatrycznego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej. To zadanie pochłonęło w tym roku 711 tys. zł.

Ponadto, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku i WSZPZOZ im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu są dwiema z dwunastu marszałkowskich placówek zdrowotnych, w których zamontowano kolektory słoneczne. Inwestycje realizowane były dzięki wsparciu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wartość obu projektów to ponad 6,5 mln zł, z czego 4,8 mln zł to koszt inwestycji w szpitalu w Płocku, a 1,7 mln zł w szpitalu w Gostyninie.

Na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku powstała największa w projekcie instalacja – farma solarna o powierzchni 1068 m². Za sprawną pracę 461 paneli słonecznych odpowiada skomplikowana instalacja. W jej skład wchodzą m.in. aż cztery zbiorniki buforowe, w których można pomieścić łącznie 40 m³ wody. Na potrzeby instalacji wyremontowano też część budynku kotłowni.

Uzupełnieniem projektu budowy kolektorów były prace termomodernizacyjne. W ramach tej części projektu w szpitalu w Gostyninie-Zalesiu w pawilonach nr 1 i nr 6 została wymieniona instalacja c.o., w tym m.in. 296 grzejników. Wartość tych robót to ponad 420 tys. zł. Podobne prace realizowane były w szpitalu wojewódzkim w Płocku. Zakres prac termomodernizacyjnych objął m.in. modernizację układu rozdzielczego w budynku kotłowni czy remont instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku głównym i w przychodni. Całkowita wartość tych robót to ponad 1,4 mln zł. Obie inwestycje realizowane były przy pomocy środków ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Sport, czyli boiska i hale sportowe

W tym roku na terenie subregionu płockiego toczyły się w sumie dwie inwestycje sportowe – budowa skateparku w Sierpcu i budowa boiska sportowego wraz z placem zabaw w Płocku. Na ich realizację samorząd Mazowsza przeznaczył w sumie blisko 320 tys. zł. Środki na ten cel zostały przyznane w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego.

Bezpieczeństwo, czyli nowoczesny sprzęt dla straży pożarnej

W tym roku w ramach Programu OSP 2016–2017 do subregionu płockiego trafi ponad 138 tys. zł. Wsparcie otrzymało w sumie 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Przyznane dotacje zostaną przeznaczone m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu, w tym m.in. pomp pożarniczych, zestawów ratownictwa technicznego i łodzi płaskodennej.

Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych w tym roku szkolnym już po raz czwarty samorząd województwa mazowieckiego wspólnie z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego realizuje kampanię społeczną „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Od września do końca grudnia 2016 r. na terenie subregionu płockiego odbędzie się w sumie 6 kampanii społecznych, podczas których w elementy odblaskowe zostanie wyposażonych ponad 1600 dzieci.

Kultura i turystyka

W tym roku Muzeum Mazowieckie w Płocku, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach otrzymały w sumie ponad 1,8 mln zł z budżetu Mazowsza na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych, zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego i przygotowanie dokumentacji projektowej.

Dzięki otrzymanym środkom, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wykonało dokumentację do trzech inwestycji: modernizacja źródeł ciepła wraz z budową odnawialnych źródeł energii, modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oraz rozbudowa ekspozycji plenerowych – budowa wsi przydrożnej. W tym roku zakończyła się rozpoczęta w 2015 r. budowa mostu przy wejściu do muzeum od strony trasy Warszawa-Toruń (271 tys. zł), wybudowany został także zbiornik retencyjny na kanalizacji sanitarnej (104 tys. zł). Ponad 675 tys. zł placówka przeznaczyła na rozszerzenie oferty oraz poprawę jakości i dostępności informacji turystycznej.

Muzeum Mazowieckie przeznaczyło 118 tys. zł na rozbudowę działu ART DECO (dokumentacja). Natomiast Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku zakupił cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 280 tys. zł.

Ponad 100 tys. zł trafiło w tym roku do Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Placówka przygotowała dokumentację pod wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w obiektach zabytkowych oraz modernizację muszli koncertowej w Sannikach wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. Centrum zakupiło także agregat prądotwórczy.

 

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji