Polityka Prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znane jako „GDPR” lub „RODO”). Ze względu na to, mamy obowiązek powiadomić naszych czytelników, w jaki sposób przetwarzane są ich dane osobowe na łamach portalu PetroNews.

Co robimy na PetroNews?
Celem funkcjonowania PetroNews jest przekazywanie informacji. Dane osobowe czytelników nie są istotną częścią naszej działalności i nie są nam potrzebne. Nasze dochody powstają poprzez emitowanie reklam w formie bannerów reklamowych i artykułów komercyjnych. Dane naszych czytelników nie są sprzedawane, nie wysyłamy również mailingów. Dane osobowe pojawiają się jedynie, abyście mogli wygodnie komentować artykuły w naszym serwisie, kontaktować się z nami w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem poczty e-mail. Bez wzajemnej komunikacji trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego portalu internetowego. Dlatego jesteśmy zobligowani do utworzenia zgodnej z wymogami RODO polityki prywatności.

Co istotne, to właśnie czytelnicy w dużej części decydują o tym, jakie dane chcą nam podać i czy w ogóle chcą to robić.

Zgodnie z nowymi wymogami prawnymi, w polityce prywatności wyjaśnimy, jakie dane osobowe jesteśmy zobowiązani przetwarzać jako portal internetowy, dlaczego to robimy i w jaki sposób planujemy dbać o bezpieczeństwo, aby nasi czytelnicy mogli korzystać z zasobów PetroNews w poczuciu chronienia prywatności.

Kto będzie administratorem danych?
Administratorem danych osobowych jest Sentra Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ulicy Dobrzyńskiej 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr: KRS – 0000673409, NIP – 7743234064, REGON – 367039420. Adres e-mail: redakcja@petronews.pl

Pozostałe definicje
Portal – serwis internetowy PetroNews.pl (działający pod adresem http://petronews.pl, wraz z SSL)
Cookies – małe pliki zapisujące dane ustawień strony (np. język), logowania itp., przechowywane dzięki przeglądarce,
Czytelnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną zapoznająca się z treścią Portalu
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu, w myśl art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Zbieranie danych osobowych
Sentra Media Sp. z o.o. zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Sentra Media Sp. z o.o. nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Sentra Media Sp. z o.o. nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Sentra Media Sp. z o.o. zbiera następujące dane osobowe użytkowników, jeśli czytelnicy zdecydowali się na ich podanie: pseudonim, imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres IP. Dane te zbierane i przetwarzane są w celu realizacji usługi komentarzy w serwisie.

Przetwarzanie adresu IP ma miejsce dla celów bezpieczeństwa oraz w celu wyeliminowania ewentualnych nadużyć w systemie komentarzy (Uzasadniony interes prawny administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)). Dane osobowe czytelników są u nas bezpieczne: nie będą wykorzystywane do mailingu lub wydawane osobom postronnym, z wyjątkiem organów ścigania lub innych przewidzianych prawem sytuacji, w których jesteśmy zmuszeni wydać dane osobowe.

Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe czytelników będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sentra Media Sp. z o.o., w szczególności w celu czytania artykułów i umożliwienia komentowania treści publikowanych w serwisie, komunikowania się z nami za pośrednictwem poczty e-mail oraz mediów społecznościowych.

Za zgodą czytelników dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych: w tym na profilowanie i w celach analitycznych, jak również do wykorzystywania plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania i wyświetlania witryny.

Ponadto, dane czytelników mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do ich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Sentra Media Sp. z o.o.

Dane użytkowników mogą być również przetwarzane w trakcie zdarzeń incydentalnych, takich jak np. udział w konkursach, na zasadach przetwarzania danych osobowych określonych bezpośrednio w regulaminach tych zdarzeń.

Podstawy przetwarzania danych osobowych
W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Portalu możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Dane przetwarzamy między innymi:
– podstawą prawną przetwarzania danych użytkowników w celach marketingowych jest ich dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
– w celu dopasowania treści Portalu, sklepów, i innych funkcjonalności do zainteresowań czytelników, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, i udoskonalenia usług Sentra Media Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora);
– dane osobowe osób, które korzystają z naszego systemu kontaktu w sprawie reklamy i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy (6 ust. 1 lit. b RODO);
– niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych (6 ust. 1 lit. c RODO);

Prosimy o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych oraz poczty elektronicznej informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Jednocześnie informujemy, że „Zgoda” w rozumieniu RODO to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. RODO posługuje się pojęciem „okazania woli”, takie określenie ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w kontekście motywu 32 preambuły RODO, gdzie wskazano że zgoda może polegać na : (1) zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, (2) wybraniu przyciski „wyrażam zgodę” w stosownym miejscu komunikatu prezentującego wstępne założenia polityki cookies i polityki prywatności; (4) na wyborze ustawień technicznych przeglądarki internetowej, a także na (5)innym oświadczeniu lub zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała zaproponowane przetwarzanie jej danych osobowych. W związku z powyższym, kiedy dobrowolnie podajecie na łamach Portalu lub w korespondencji swoje dane osobowe na przykład w formie zapytania wysłanego za pomocą poczty elektronicznej, uzyskujemy zgodę czytelnika na przetwarzanie podanych nam danych osobowych.

Czas przetwarzania danych osobowych
Czas, przez jaki możemy przetwarzać wasze dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Nie będziemy przetwarzali danych osobowych dłużej, niż wynika to z podstawy prawnej:
– będziemy przetwarzali dane do momentu wycofania zgody przez użytkownika w przypadku przetwarzania danych, które takiej zgody wymagają;
– jeżeli Sentra Media Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych (np. nasze statystyki – dzięki temu wiemy, które tematy interesują was najbardziej i możemy pisać ciekawsze artykuły), okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą dalszemu przetwarzaniu, biorąc pod uwagę tylko te sytuacje, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami przysługuje;
– jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymuszone jest przez obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Komu udostępniamy dane osobowe?
Aby móc w sposób wydajny i efektywny prowadzić spółkę oraz Portal, musimy udostępniać dane osobowe w celu niezbędnym do realizacji pewnych usług, podmiotom współpracującym z nami od strony administracyjnej (np. nasi pracownicy, księgowość), technologicznej (np. Google, Facebook, Twitter, Instagram), reklamowej czy usługowej. Każdy z tych podmiotów otrzymuje tylko tyle danych osobowych, ile jest mu niezbędne do realizacji danej usługi. Współpracujemy z podmiotami, które stosują aktualne, dostosowane do RODO zasady przetwarzania danych osobowych, spełniając kryterium tzw. Zaufanych Partnerów. Część danych osobowych może być przekazywana Europejski Obszar Gospodarczy, co jest podyktowane zlokalizowaniem centrów przetwarzania danych tych firm, jednakże zawsze zgodnie z unijnym zasady przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w oparciu o tzw. standard Privacy Shield.

Choć zbieramy dane różnego rodzaju, ich udostępnianie podmiotom zewnętrznym nie jest kompleksowe, odnosi się jedynie do zakresu danych uzasadnionych konkretnym celem. Np. firmie, której zamieszczamy na portalu banner reklamowy, przekazujemy informacje na temat tego ile osób ten banner reklamowy wyświetliło. Nie przekazujemy natomiast np. adresów IP komentujących artykuły w naszym serwisie czy adresów e-mail korespondujących z nami czytelników. Nasz pracownik odpisujący na e-maile od czytelników widzi z jakiego e-maila przyszedł dany list, ale nie wie jaki system operacyjny posiada nadawca, choć takie informacje potrafi wywnioskować nasz system statystyk internetowych. Czytelnik może za pośrednictwem naszego serwisu udostępnić artykuł w serwisie Facebook, ale nie powiemy Facebookowi jaki jest jego e-mail i jakie komentarze pisał w naszym serwisie.

Wasze prawa
Jest dla nas ważne, aby nasi czytelnicy podczas korzystania z PetroNews czuli się bezpieczni i chronieni. W każdej chwili można skontaktować się z nami w sprawie danych osobowych wykorzystywanych na łamach Portalu, kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail redakcja@petronews.pl

Przysługuje wam:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– prawo do usunięcia waszych danych („prawo do bycia zapomnianym”)
– prawo do sprostowania waszych danych
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych
– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pliki Cookies (ciasteczka)
PetroNews wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu, takim jak na przykład przeglądarka Google Chrome, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Ma to miejsce stosunkowo rzadko, gdyż nie jest to typowa praktyka, ale nasi Zaufani Partnerzy mogą korzystać z targetowania i profilowania, czyli zautomatyzowanego sposobu przetwarzania danych osobowych w celu monitorowania preferencji, zainteresowań, lokalizacji, zachowania naszych czytelników do celów reklamowych. Z tego właśnie powodu poprosiliśmy was o zaakceptowanie polityki cookies podczas pierwszego wejścia na naszą stronę internetową. Akceptacja naszej polityki cookies jest ze względów natury technologicznej warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu. Alternatywą jest samodzielnie zablokowanie ciasteczek w ustawieniach przeglądarki.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dn. 25.05.2018 r.

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU