REKLAMA

Można już składać PIT-y. Co odliczymy w tym roku?

REKLAMA

Jak poinformował naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku, można już składać deklaracje PIT za 2013 r. W tym roku większość z nas nie odliczy już ulgi za internet. O czym jeszcze musimy wiedzieć przy wypełnianiu rocznego zeznania? Urząd Skarbowy przygotował krótki poradnik.

Wybieramy druk

W porównaniu z ubiegłym rokiem zmieniły się zasady korzystania z niektórych ulg podatkowych, a co za tym idzie i druki rozliczeń. Większość podatników deklaracje podatkowe musi złożyć do końca kwietnia. Jak co roku, najpopularniejszym rozliczeniem wysyłanym fiskusowi będzie PIT-37, wypełniany m.in. przez pracowników najemnych, którzy nie prowadzili w ubiegłym roku działalności gospodarczej. Jednoosobowi przedsiębiorcy czy osoby osiągające przychody z najmu wypełnią PIT-36, a przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z opodatkowania stawką liniową w wysokości 19 proc. – PIT-36L.

Podatnicy, którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wypełnią PIT-28, który trzeba złożyć do końca stycznia 2014 r. Dochody z tytułu inwestycji kapitałowych, np. sprzedaży akcji, należy wykazać
na formularzu PIT-38, a przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości na drukach PIT-36, PIT-38 lub PIT-39 (w zależności od daty nabycia nieruchomości).

Z fiskusem musi rozliczyć się każdy, kto w zeszłym roku uzyskał dochód, nawet jeżeli nie przekroczył on tzw. kwoty niepodlegającej opodatkowaniu w wysokości 3091 zł.

Jakie ulgi w tym roku?

Od dochodu będzie można odliczyć m.in. składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, wydatki na rehabilitację czy wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.
Zasady niektórych ulg podatkowych związanych z dochodem uległy istotnej zmianie. Na przykład z ulgi na internet będą mogły skorzystać tylko osoby, które nie odliczyły jej kolejno w latach 2011-2012. Ktoś, kto odliczył ulgę tylko w rozliczeniu za 2012 r., może uwzględnić ją w tym roku, ale za rok już tego nie będzie mógł uczynić. W ramach ulgi można odliczyć udokumentowane wydatki na internet, nie więcej jednak niż 760 zł. Odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, niezależnie od miejsca w którym się z niej korzysta jak i formy dostępu, np. w domu (łącze stałe, bezprzewodowe, w tym
za pomocą urządzeń mobilnych) jak i w kawiarence internetowej. Odliczenie stosuje się, pod warunkiem posiadania dokumentów stwierdzających ich poniesienie, np. faktury w rozumieniu przepisów o podatku
od towarów i usług.

Natomiast od podatku odliczymy m.in. składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne czy najpopularniejszą ulgę na dzieci – w tym roku w nowej wysokości. Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskującemu dochody opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik w stosunku do małoletniego dziecka:
1) wykonywał władzę rodzicielską,
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą
podlega odliczeniu od podatku kwota w wysokości:
– 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko (za cały rok 1 112,04 zł na dziecko),
– 139,01 zł na trzecie dziecko (za cały rok 1 668,12 zł),
– 185,34 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (za cały rok 2 224,08 zł).
Odliczenie nie przysługuje, jeżeli podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej wyłącznie w stosunku do jednego małoletniego dziecka i jednocześnie dochody podatnika:
a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, przekroczyły w roku podatkowym kwotę 112 000 zł,
b) niepozostającego w związku małżeńskim (w tym również przez część roku podatkowego), przekroczyły w roku podatkowym kwotę 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4 ustawy, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112 000 zł.

Za dochody, o których mowa powyżej, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c ustawy, pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, zapłaconych przez podatnika lub potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Jeżeli w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka wykonywana była władza rodzicielska, pełniona funkcja opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej, to za ten miesiąc każdy z podatników może odliczyć 1/30 przysługującej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.
Na powyższych zasadach z odliczenia może również skorzystać podatnik, który – w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej
– utrzymywał w roku podatkowym pełnoletnie dziecko, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy, tj.:
– które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
– do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkole, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.Z odliczenia nie mogą korzystać podatnicy, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu 19% stawki podatkowej lub na zasadach tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej, lub też podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym.

Przedstawiciele niektórych zawodów (np. artyści, twórcy, dziennikarze) muszą pamiętać, że w zeszłym roku ograniczono prawo do zastosowania zryczałtowanych 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Koszty te nie mogą przekroczyć w roku 42 tys. 764 zł (pracownik zatrudniony na jednym etacie może odliczyć od przychodu 1335 zł).

Progi podatkowe bez zmian

W porównaniu z zeszłym rokiem nie zmieniły się ani progi podatkowe, ani skala. Od dochodu do wysokości 85 tys. 528 zł zapłacimy 18-proc. podatek minus kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł. Od dochodu przekraczającego 85 tys. 528 zł podatek wyniesie 14 tys. 839,02 zł plus 32 proc. od nadwyżki ponad 85 tys. 528 zł.

Nowe formularze

W związku z obowiązującymi od 2013 r. zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych, konieczne było wprowadzenie zmian w formularzach podatkowych. W deklaracjach zostało wyodrębnione miejsce
na określenie przychodu, do którego płatnik stosuje 50-proc. koszty uzyskania przychodów.

W formularzu PIT-40 zmiana znajdzie się w części „Dochody podatnika i zaliczka pobrana przez płatnika” w wierszu „Prawa autorskie i inne prawa o których mowa w art. 18”. W formularzach PIT-36 i PIT-37 odpowiednia rubryka pojawiła się w części „Dochody/straty ze źródeł przychodów” w wierszach „Należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, z także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy oraz Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy”.

W porównaniu z poprzednimi latami w formularzach PIT-40 oraz PIT-36L nie trzeba będzie wpisywać adresu płatnika. Jest on bowiem podawany w zgłoszeniu identyfikacyjnym i aktualizacyjnym, więc administracja podatkowa posiada już te informacje.

Formuła dotycząca odpowiedzialności karnej skarbowej za określone działania lub zaniechania (oświadczenie o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego) została w nowych formularzach zastąpiona pouczeniem informującym o odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym. Żaden przepis bowiem nie uzależnia odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością od złożenia oświadczenia o znajomości tych przepisów.

Coraz popularniejszą formą składania rozliczenia rocznego jest wysyłanie go przez internet za pomocą systemu e-deklaracje. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.e-deklaracje.gov.pl. Ze strony tej można pobrać odpowiednią aplikację, która umożliwia elektroniczne rozliczenie z fiskusem.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 0

  1. pit says:

    Naczelnik urzędu nie dodał, że każde odliczenie ulgi prorodzinnej w tutejszym Urzędzie Skarbowym jest interpretowane indywidualnie i nie mam nic wspólnego z tym co mówi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU