Dofinansują zakup wyprawek szkolnych

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Już po raz kolejny raz w ramach programu “Wyprawka szkolna” dofinansowanie do zakupów podręczników i innych materiałów edukacyjnych otrzymają niepełnosprawni uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie z pozostałych klas szkoły podstawowej i gimnazjum mają zapewnione bezpłatne podręczniki.

Jak informuje PortalSamorzadowy.pl, zmiany w funkcjonowaniu programu związane są z sukcesywnym wprowadzaniem bezpłatnych podręczników będących własnością szkoły, użyczanych uczniom. W nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 takie prawo do skorzystania z podręczników użyczanych będą mieli uczniowie klas 1-7 szkół podstawowych oraz klas 2 i 3 gimnazjów, czyli wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjów. Niestety, takie prawo nie przysługuje uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych.

Pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników w ramach programu “Wyprawka szkolna” w tej edycji będzie skierowana do uczniów niepełnosprawnych z klasy 1 branżowej szkoły I stopnia, z klasy 2 i 3 dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz uczniów liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Na pomoc mogą liczyć uczniowie ze szkół artystycznych, uczących się w klasach odpowiadających szkołom ponadgimnazjalnym, czyli uczniom klas 4-6 ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas 4-6 ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas 7-9 ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz liceum plastycznego.

Warunkiem otrzymania pomocy przy uczniach niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Chodzi tu o uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ten program zakłada także wsparcie w zakupie materiałów dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Na taką pomoc mogą liczyć uczniowie z klas 2 i 3 szkoły podstawowej, z klasy 2 i 3 zasadniczej szkoły zawodowej oraz z klasy I szkoły branżowej I stopnia.

Pomoc będzie przyznawana na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Składać go może również nauczyciel, pracownik socjalny lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie w nowym roku szkolnym uczęszczać uczeń.

A jak jest w Płocku?

W Płocku w ubiegłym roku pomoc otrzymało 354 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przeznaczono na nią ponad 66 tys zł.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach mogą otrzymać, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do:

• klasy II i III szkoły podstawowej (w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania),
• klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
• klas I branżowej szkoły I stopnia,
• liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (wszystkie klasy).

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do:

• klasy II i III szkoły podstawowej (w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania),
• klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,
• klasy I branżowej szkoły I stopnia,
• liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (wszystkie klasy).

Dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, tj. materiałów zastępujących lub uzupełniających podręcznik, umożliwiających realizację programu nauczania, mających postać papierową lub elektroniczną.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018, w terminie do 29 września 2017 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez publiczną poradnie psychologiczno-pedagogiczną oraz przedłożyć dowód zakupu.

W celu ułatwienia ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych Oddział Edukacji przygotował wzór wniosku o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. pn. ”Wyprawka szkolna” wraz z instrukcją.

Szczegółowych informacji w zakresie zasad składania wniosków można uzyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna” lub w Oddziale Edukacji pod nr tel. 367 17 03.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji