Budynek po starej Cukrowni w Borowiczkach stoi i świeci pustkami, pomimo, że dwa lata temu podpisano list intencyjny, który miał być początkiem jej działania na nowo… Niestety, nie widać, by zaszły tam jakiekolwiek zmiany. Czy coś zrobiono w tym czasie?

23 czerwca 2015 roku odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Krajową Spółką Cukrową SA a Gminą Miastem Płock, w sprawie współpracy przy realizacji projektu „Rewitalizacja, adaptacja i modernizacja zabytkowych budynków byłej Cukrowni Borowiczki, w celu nadania nowej funkcji użytkowej i kulturalnej”.

Była Cukrownia Borowiczki zyska nowe życie

Minęły już dwa lata…

Zapytaliśmy w Urzędzie Miasta Płocka jakie działania zostały podjęte przez te dwa lata. Na Borowiczkach nie widać pracowników, sprzętu, który pracuje, robotników… Jakby nic tam się nie działo, a plany inwestycyjne były wielkie. Cukrownia Borowiczki miała odzyskać swoją świetność.

Jak poinformował płocki ratusz, ze strony urzędu zostały podjęte działania, wspierające przekształcenie tego terenu na nową funkcję.

– Zgodnie z treścią listu intencyjnego, w sprawę przyszłości terenu po cukrowni zostali włączeni mieszkańcy – mówi Konrad Kozłowski z zespołu współpracy z mediami płockiego ratusza. – W październiku 2015 roku odbyły się warsztaty na temat rewitalizacji tego obszaru i określenia jego przyszłej funkcji. 30 czerwca 2015 r. Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Borowiczki. Obecnie projekt planu jest  w fazie opiniowania i na przełomie 3 i 4 kwartału 2017 roku będzie wyłożony do publicznego wglądu. Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie jest jednym z warunków nowego zagospodarowania tego terenu – wyjaśnia Konrad Kozłowski.

Przedstawiciel ratusza zaznaczył również, że rewitalizacja poprzemysłowego terenu byłej cukrowni została ujęta w Płockim Programie Rewitalizacji. Zgodnie z założonymi wnioskami, właściciel terenu przewiduje realizację dwóch przedsięwzięć: “Adaptacja budynków byłej Cukrowni Borowiczki w celu nadania im nowej funkcji użytkowej” oraz “Słodka OdNowa”.

Konrad Kozłowski podkreślił, że w marcu 2017 roku Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłosiła zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania “Koncepcji zagospodarowania obiektów byłej Cukrowni Borowiczki w Płocku”.

Jakie działania podjęła Krajowa Spółka Cukrowa?

Fot: Agnieszka Kwiatkowska

Krajowa Spółka Cukrowa poinformowała, że oprócz podpisania wspomnianego listu intencyjnego, została złożona 7 października 2015 fiszka projektowa pn.: “Rewitalizacja, adaptacja i modernizacja zabytkowych budynków byłej Cukrowni Borowiczki w celu nadania im nowej funkcji użytkowej i kulturalnej”.

Spółka przypomniała, że 8 września 2016 roku Prezydent Miasta Płocka powołał Płocki Komitet Rewitalizacji. Stanowić on ma swoiste forum, na którym przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych, właścicieli nieruchomości mogą dyskutować i formułować wspólne stanowisko wobec władz miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

– Od 30 września do 31 października 2016 roku odbyły się konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji – powiedziała Sandra Malinowska, rzecznik prasowy Krajowej Spółki Cukrowej. – 26 października 2016 roku zgłoszono poprawki do projektów rewitalizacyjnych KSC S.A. Dołączony do nich została także projekt o charakterze społecznym pod nazwą “Słodka odNova” – oświadczyła Sandra Malinowska.

Rzeczniczka spółki podkreśliła, że 31 stycznia br. odbyło się przyjęcie Płockiego Programu Rewitalizacji wraz z projektami KSC S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały Nr 492/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka (pkt. A.35, A.36). 21 lutego br., uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego, Płocki Program Rewitalizacji został pozytywnie oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Jakie projekty rewitalizacyjne? Spółka przewiduje miejsca pracy

Cukrownia w Borowiczkach

Krajowa Spółka Cukrowa zapewnia, że wykonany zostanie remont istniejących zabytkowych obiektów, a tym samym upamiętniona zostanie funkcja cukrowni w regionie.

Zgodnie z założeniami, część obiektów przystosowana zostanie do pełnienia funkcji magazynowej archiwum, pracowni konserwatorsko-rekonstrukcyjnej dokumentacji, serwerowni. Planuje się stworzenie nowoczesnej placówki, zajmującej się kompleksowo dokumentacją wytworzoną przez Oddziały Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (KSC S.A.) oraz jej podmioty zależne, a docelowo także przeniesienie do Płocka funkcji zarządzania całą dokumentacją KSC S.A. (outsourcing).

– Dodatkowo, zaplanowano w tym miejscu uruchomienie działań komercyjnych związanych z porządkowaniem, przechowywaniem i przekazywaniem materiałów archiwalnych dokumentacji zewnętrznych jednostek organizacyjnych, co w połączeniu z budową archiwum dokumentacji elektronicznej oraz serwerownią, pozwoli na efektywne wykorzystanie obiektu do celów komercyjnych – wymienia rzecznik Spółki Sandra Malinowska.

Jak informuje Krajowa Spółka Cukrowa, przewidywane jest także utworzenie nowych miejsc pracy, co ma zasadnicze znaczenie w związku z obserwowanym wysokim bezrobociem wśród mieszkańców obszarów wskazanych do rewitalizacji. Przy naborze pracowników KSC S.A. współpracować będzie z Miejskim Urzędem Pracy w Płocku oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

– Na terenie dawnej Cukrowni zorganizowana zostanie przestrzeń publiczna, nowe ciągi komunikacyjne oraz miejsce do rekreacji i wypoczynku, co przyczyni się m.in. do aktywizacji i integracji mieszkańców obszarów rewitalizowanych oraz do ich włączenia w życie społeczne i zawodowe – dodaje rzecznik Krajowej Spółki Cukrowej.

Fot. Adek Jasiński

KSC S.A. zapewnia, że planowana inwestycja projektowana będzie przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wpływających na zwiększenie efektywności energetycznej, w tym redukcję zanieczyszczeń powietrza. Na podstawie analizy aktualnych zasobów nieruchomości oraz biorąc pod uwagę potrzeby energetyczne, wynikające z ich docelowego wykorzystania, zaplanowano budowę kotłowni gazowej wspomaganej odnawialnymi źródłami energii. W ramach projektu, nastąpi uporządkowanie i przygotowanie terenu. Przywrócone zostaną walory użyteczności gospodarczej i społecznej.

Projekt “Słodka odNova”

– Dodatkowo ma powstać projekt “Słodka odNova” realizowany na terenie zrewitalizowanej Cukrowni Borowiczki – czwarty podobszar rewitalizacji w  Płocku przy ul Witosa 1. Przewiduje się w nim podjęcie działań zmierzających do ożywienia społeczno-gospodarczego terenu poprzemysłowego – informuje Sandra Malinowska.

KSC S.A. podkreśla, że w projekcie “SłodkaodNova” planowana jest realizacja działań skierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym m.in.: organizacja szkoleń zawodowych np. w zakresie archiwizacji akt oraz staży zawodowych dla osób bezrobotnych, organizacja wydarzeń czy imprez przyczyniających się do aktywizacji i integracji mieszkańców obszarów rewitalizowanych oraz do ich włączenia w życie społeczne, organizacja komplementarnych w stosunku do zajęć szkolnych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży związanych np. z produkcją cukru, archiwizacją akt oraz organizacja akcji animacyjnych dla lokalnej społeczności.

Aktualnie w KSC S.A. trwają prace nad opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenów byłej Cukrowni Borowiczki.

Szlakiem płockiego przemysłu: Cukrownia na Borowiczkach

 

Podziel się:

4 komentarze

Zostaw Komentarz

Warto Przeczytać

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji