Które projekty przeszły w Budżecie Obywatelskim? I dlaczego sporo odpadło? [ANKIETA]

REKLAMA

Urząd Miasta Płocka podał w czwartek do publicznej informacji listę projektów, które przeszły weryfikację merytoryczną. Teraz mieszkańcy będą mogli głosować na te, ocenione pozytywnie.

Projekty ocenione pozytywnie – na który zagłosujesz?

PowiązaneTematy

 

Projekty ocenione negatywnie

 • REMONT ULICZKI MIĘDZY BLOKAMI BAT. CHŁOPSKICH 5 A 3, PRZEBUDOWA PARKINGU, PARK, charakter projektu: osiedlowy (Łukasiewicza). Przedmiotowe tereny nie należą do Gminy Miasto Płock. Tereny ulic osiedlowych to własność Płockiej Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej. Ponadto tereny przy kościele objęte są pracami budowlanymi związanymi z budową al. Roguckiego.
 • MUZEUM PIŁKI RĘCZNEJ, charakter projektu: ogólnomiejski. Projekt zlokalizowany jest na działce w Płocku przy ul. Tumskiej 3B, która nie stanowi własności Gminy Miasto Płock. Budynek, w którym miałby być realizowany projekt również nie stanowi własności Gminy Miasto Płock. Poza tym działalność muzealna nie jest zadaniem gminy w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 r.
 • PROJEKT ORAZ WYCENA REALIZACJI BULWARU OD MOSTU LEGIONÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO DO MOSTU SOLIDARNOŚCI, charakter projektu: ogólnomiejski. Projekt nie spełniał wymogów formalnych – brak listy poparcia.
 • BUDOWA PARKINGU NA 50 AUT, charakter projektu: osiedlowy (Podolszyce Północ). Lokalizacja projektu znajduje się na gruncie należącym do Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej będącej wieczystym użytkownikiem działki o nr ewid. 293/89
 • STREET WORKOUT KALISTENIKA POD SPICHRZEM, charakter projektu: osiedlowy (Stare Miasto). Działka na której zaproponowano lokalizację projektu nie stanowi własności Gminy Miasto Płock (prywatny właściciel).
 • ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE – MUSZLA KONCERTOWA, charakter projektu: ogólnomiejski. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie symbolem 1ZP, dla którego ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania „Parku Północnego” ze wskazaniem dokończenia realizacji zgodnie z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę.
 • MODERNIZACJA PLACU OBROŃCÓW WARSZAWY (WIĘCEJ ŁAWEK), charakter projektu: ogólnomiejski. Projekt nie spełniał wymogów formalnych – brak listy poparcia.
 • BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU UL. POŁUDNIOWEJ I SŁONECZNEJ W PŁOCKU, charakter projektu: osiedlowy (Wyszogrodzka). Ze względu na bliskość przejazdu kolejowego oraz niewystarczającą szerokość pasa drogowego, w celu wykonania ronda proponowanej wielkości, istnieje konieczność zajęcia części działek prywatnych właścicieli. Ponadto koszt zaprojektowania i wybudowania zaproponowanego ronda znacznie przekroczy kwotę 500 000 zł.
 • „WODNA PEREŁKA” CENTRUM WYPOCZYNKU I REKREACJI, charakter projektu: ogólnomiejski. Dla obszaru inwestycji brak jest MPZP. Teren działki 2933/8 stanowi część rodzinnych ogrodów działowych – działka przekazana w użytkowanie ROD. Negatywna opinia dla działki 1333/2 ze względu na fakt, iż projekt miałby być zlokalizowany w pobliżu ujęcia powierzchniowego „Grabówka” Wodociągów Płockich Sp. z o.o. oraz na terenach szczególnego zagrożenia powodziowego.
 • PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY ULICAMI OTOLIŃSKĄ I DWORCOWĄa. charakter projektu: osiedlowy (Dworcowa). Koszt realizacji projekty są czterokrotnie wyższe niż koszty określane przez autora projektu. Realna wartość zadania szacowana jest na kwotę 2 000 000 zł.
 • MIEJSCE ODPOCZYNKU Z PERGOLĄ, ŁAWKAMI I PUNKTEM INFORMACYJNYM, charakter projektu: osiedlowy (Międzytorze). Teren wskazany przez pomysłodawcę nie jest własnością Gminy – teren prywatny.
 • PŁOCKA TRYBUNA WYJAZDOWA, charakter projektu: ogólnomiejski. Transmisje z wydarzeń sportowych wymagają wykupienia u posiadających do nich praw, a nie podlegają tylko wykupieniu abonamentów dostępnych na rynku dla odbiorców indywidualnych. Fakt ten w znacznym stopniu podwyższa generowanie kosztów projektu.
 • RUSKA BANIA (ŁAŹNIA) NA SOBÓTCE, charakter projektu: osiedlowy (Skarpa). Koszty podłączenia infrastruktury technicznej znacząco zawyżają koszty realizacji, co w konsekwencji skutkuje przekroczeniem limitu 500 000 zł brutto.
 • SYGNALIZACJA ŚWIETLNA PODOLSZYCE POŁUDNIE NA AL. JANA PAWŁA II NAPRZECIWKO PRZYCHODNI RODZINA, charakter projektu: osiedlowy (Podolszyce Południe). Miejski Zarząd Dróg w Płocku na przedmiotowym przejściu dla pieszych zlecił w roku bieżącym montaż aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych oraz wymalowaniem biało-czerwonych pasów bezpieczeństwa.
 • SPORTANALYTIK, charakter projektu: ogólnomiejski. Zgodnie z opinią prawną z dnia 14.08.2017 brak jest podstaw do sfinansowania zakupy franczyzy programu SportAnalityk z BOP, albowiem z treści projektu nie wynika, aby program ten sprzyjał rozwojowi sportu, który jest zadaniem gminy, a wręcz przeciwnie dokonywał selekcji i eliminacji mieszkańców Płocka w zakresie predyspozycji do uprawiania sportu. Zadanie opisane w art. 27 ustawy o sporcie, polega na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, a nie jego ograniczaniu lub selekcji.
 • ZAKUP SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO I OŚWIETLENIOWEGO NA POTRZEBY STANISŁAWÓWKI, charakter projektu: osiedlowy (Dworcowa). Przedstawiony projekt nie wpisuje się w zadania własne gminy albo powiatu. Nie jest związany z żadną placówką, która jest założona i prowadzona przez Gminę Miasto Płock.
 • INTEGRACYJNY PLAC ZABAW „SŁONECZNY ZAKĄTEK”- SZANSA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH, charakter projektu: ogólnomiejski. Dla obszaru inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zamierzenia może wymagać uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Działka nie stanowi własności Gminy Płock. Teren objęty jest Koncepcją zagospodarowania południowej części Nowego Rynku do realizacji przez Gminę.
 • PALMA NA RONDZIE GRABSKICH, charakter projektu: osiedlowy (Skarpa). Wskazana lokalizacja palmy dotyczy skrzyżowania dróg publicznych zlokalizowanego w ciągu drogi kategorii wojewódzkiej. W myśl ustawy o drogach publicznych pasy drogowe takich dróg podlegają ochronie. Zabrania się w nich dokonywania czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 • PŁOCKI HYDE PARK, charakter projektu: ogólnomiejski. Wolność swobodnej wypowiedzi jest gwarantowana na podstawie Konstytucji RP. W przestrzeni publicznej można wyrażać swobodnie swoje poglądy w każdym miejscu (w tym również parki, skwery), o ile nie naruszają obowiązującego porządku prawnego.
 • SKARPYWOOD, charakter projektu: osiedlowy (Skarpa). Zadaniem własnym gminy jest promocja miasta Płocka, a napis SKARPYWOOD nie identyfikuje się jednoznacznie z Płockiem i nie promuje samego miasta. Jest to nazwa abstrakcyjna – nie odnosząca się do żadnej nazwy, miejsca czy wydarzenia o znaczeniu promocyjnym, kulturalnym lub historycznym dla miasta.
 • DAR LEPSZYCH DLA GORSZYCH, charakter projektu: ogólnomiejski. Brak konkretnego zakresu inwestycji, w związku z czym niemożliwe jest określenie zgodności z PMZP oraz ustalenie czy nieruchomości, których będzie dotyczył projekt stanowią mienie Gminy Płock. Ponadto niemożliwe jest określenie planowanych kosztów inwestycji.
 • SZAFA JARZĄBKA, charakter projektu: ogólnomiejski. W ramach konsultacji społecznych mieszkańców miasta Płocka dot. części wydatków z budżetu miasta Płocka na 2018 rok określonych jako Budżet Obywatelski Płocka, został zgłoszony projekt „Szafa Jarząbka” polegający na zainstalowaniu szafy, dzięki której mieszkańcy będą mogli nagrywać i odtwarzać informacje kierowana do prezydenta miasta. Płocczanie mają możliwość bezpośredniego kontaktu z prezydentem podczas spotkań organizowanych przez rady mieszkańców osiedli, mają również możliwość kontaktu drogą mailową (wysyłając e-mail na adres prezydent@plock.eu), czy tradycyjną pocztą. Mieszkańcy mogą również umówić się na spotkanie z prezydentem Płocka. Mieszkańcy mogą skorzystać także z pomocy pracowników Urzędu Miasta Płocka (pl. Stary Rynek 1, al. Piłsudskiego 6) oraz punktu obsługi mieszkańca znajdującego się przy ul.  Miodowa 8. Dlatego też projekt uzyskuje negatywną rekomendację.

Teraz na wybrane projekty możemy głosować od 18 września do 1 października br. Stałe punkty do głosowania (od 18 września do 1 października 2017 r.):

 • Wydział Promocji i Informacji/Oddział Informacji Miejskiej/Zespół Komunikacji Miejskiej (pokój 221A). Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.
 • Urząd Miasta Płocka przy al. Piłsudskiego 6
 • Punkt Obsługi Mieszkańca Miodowa na tzw. dołku przy ul. Miodowej 8

Głosowanie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Punkty do głosowania w wybranych punktach – czynne od godz.: 9:00-18:00

 • 22.09 (sob.) Winiary / Łukasiewicza
 • 23.09 (ndz.) Góry / Ciechomice
 • 30.09 (sob.) Radziwie / Pradolina Wisły
 • 01.10 (ndz.) Podolszyce Południe / Podolszyce Północ

System obsługi Budżetu Obywatelskiego Płocka (od 18 września do 1 października 2017 r.) – www.mojemiasto.plock.eu.

Zachęcamy też do wzięcia udziału w naszej ankiecie.