Zmiany w stypendiach miejskich

REKLAMA

Na najbliższej sesji radni będą głosować nad zmianami w sprawie przyznania tzw. stypendiów miejskich, które zostały wprowadzone w styczniu 2010 roku. Ma być łatwiej i bardziej sprawiedliwie.

Wprowadzenie stypendiów, finansowanych przez samorząd, ma wyrównywać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, a także promować uzdolnionych uczniów. Projekt uchwały, zmieniający regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich jest już gotowy.

PowiązaneTematy

Płocki program stypendialny pod nazwą stypendia miejskie wszedł w życie 1 stycznia 2010 roku. Po blisko dwóch latach funkcjonowania i czterech edycjach stypendiów, miasto wyciągnęło wnioski z dotychczasowych doświadczeń i proponuje następujące zmiany.

 • Podwyższono kryterium dochodowe z dwukrotności kwoty, uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych, tj. 1.008 zł, do wysokości minimalnego wynagrodzenia krajowego, które wyniesie od 1 stycznia 2012 roku 1.500 zł. Pozwoli to na rozszerzenie ilości uczniów, uprawnionych do otrzymania stypendiów miejskich, co uwzględnia postulaty rodziców i dyrektorów szkół.
 • Wprowadzono nowe średnie ocen – w szkołach podstawowych, z uwagi na najliczniejszą grupę stypendystów, podwyższono średnią ocen do 4,75, w szkołach ponadgimnazjalnych, w których najmniej uczniów kwalifikowało się do udziału w programie, obniżono średnią ocen do poziomu 3,80, zaś w gimnazjach średnia ocen pozostała na dotychczasowym poziomie. Analizując dotychczasowe edycje programu stypendialnego miasto doszło do wniosku, że najwięcej stypendiów otrzymują uczniowie szkół podstawowych, np. w ostatniej edycji rozdzielono 487 stypendiów, z czego 213 (44%) to uczniowie szkół podstawowych, 182 (37%) to uczniowie gimnazjów i 92 (19%) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Wprowadzone zmiany spowodują, że uczniowie każdego z trzech typów szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymają podobną liczbę stypendiów.
 • Umożliwiono przyznanie stypendium uczniowi, który zmieni szkołę. Jeśli uczeń (mieszkanieć Płocka) złoży wniosek o stypendium miejskie w szkole prowadzonej lub dotowanej przez Miasto Płock, a nastęnie przeniesie się do innej szkoły, w tym również prywatnej, przez pierwszy semestr po zmianie szkoły będzie mógł również otrzymywać stypendium miejskie.
 • Wprowadzono górną granicę stypendium wstępnego na poziomie 1.000 zł – najwyższe stypendium nie przekroczy teraz dziesięciokrotności najniższego stypendium. Jest to konsekwencją podwyższenia progów dochodowych i obniżenia średnich ocen dla szkół ponadgimnazjalnych.

Do ubiegania się o stypendium miejskie uprawnieni są uczniowie:

 1. Zameldowani na terenie miasta Płocka,
 2. Uczęszczający do szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, które są prowadzone lub dotowane przez Miasto Płock, do czasu ukończenia kształcenia,
 3. Znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
 4. Osiągający dobre wyniki nauczania, tzn. średnia ocen powyżej:
  4,75 – w szkole podstawowej,
  4,30 – w gimnazjum,
  3,80 – w szkole ponadgimnazjalnej,
 5. Posiadający co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
 6. Posiadający rachunek bankowy (w przypadku uczniów do 13. roku życia, rachunek bankowy rodziców bądź opiekunów).

Proponowane zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez przedstawicieli szkół wszystkich typów. W czwartek okaże się, czy zostaną równie pozytywnie ocenione przez radnych.

źródło: projekt uchwały RMP