Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

REKLAMA

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Dzisiaj dalszy ciąg o emeryturach, czyli:

PowiązaneTematy

Obliczanie emerytury według nowych zasad

Osoby urodzone po 1948 roku mają obliczaną emeryturę na tzw. nowych zasadach. To, jak wysokie świadczenie mogą otrzymać, zależy od wysokości składek, które dotychczas uzbierali, a także od kwoty kapitału początkowego, obliczonego za ubezpieczenie przed 1999 r. Duże znaczenie ma też data przejścia na emeryturę.

Nowy sposób obliczenia emerytury przewidziany jest przede wszystkim dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. I to zarówno tych, które przechodzą na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym, jak i ubiegających się o emeryturę w obniżonym wieku na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej. Zgodnie z tym przepisem, emerytura stanowi wynik podzielenia podstawy jej obliczenia przez tzw. średnie dalsze trwanie życia, ustalone dla wieku przejścia na emeryturę. Tę ostatnią wielkość ustala się w ukończonych latach i miesiącach.

Podstawą obliczenia emerytury jest suma zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata tego świadczenia, z uwzględnieniem ich waloryzacji.

Sposób obliczenia nowej emerytury wylicza się wg wzoru: kwota składek na ubezpieczenie emerytalne (z uwzględnieniem ich waloryzacji) plus kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego podzielone przez średnie dalsze trwanie życia dla osób, w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę. Powyższe zasady dotyczą osób nie będących członkami Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Warto zaznaczyć, iż niektóre osoby mają ustaloną emeryturę wyłącznie z samego kapitału początkowego, a niektórzy wyłącznie z samych składek. Sam kapitał początkowy jest podstawą obliczenia nowej emeryturę dla osób, które po 31 grudnia 1998 r. nie podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Z kolei z samych składek liczona jest emerytura dla tych osób, które podjęły działalność zarobkową dopiero po 31 grudnia 1999 r.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku