REKLAMA

VIII Sesja Rady Miasta Płocka

REKLAMA

26 maja rozpoczęła się 8. Sesja Rady Miasta Płocka, w trakcie której uhonorowani medalem „Zasłużony dla Płocka” odebrali swoje odznaczenia.

PowiązaneTematy

Rada rozpoczęła się od przywitania oraz życzeń z okazji Dnia Matki.

Odznaczenie medalami Zasłużony dla Płocka
Przewodniczący Rady Miasta rozpoczął sesję od wygłoszenia przemówienia, dotyczącego osób uhonorowanych medalami. Podkreślał, że mimo, iż osoby te reprezentują różne zawody i różne profesje, to łączy ich zaangażowanie w to, co robią, pasja i i nienaganna, bezinteresowna postawa. Medalami „Zasłużony dla Płocka” odznaczeni zostali: Maria Łukawska-Siedlecka za wieloletnią działalność medyczną, Barbara Szurgocińska za wieloletnią pracę na rzecz płockiego samorządu, Hanna Witt-Paszta otrzymała medal za wieloletnią pracę na rzecz miasta, szczególnie w obszarze kultury, Tomasz Korga – wieloletni przewodniczący Rady Miasta, prezes hospicjum, za działalność na rzecz mieszkańców Płocka, Adam Wiśniewski – kapitan drużyny Orlen Wisły Płock, reprezentant Polski, wizytówka Płocka na arenie międzynarodowej i międzymiastowej, za wybitne zasługi w działalności sportowej.

Marek Opioła, Poseł na Sejm RP, nie mógł uczestniczyć w uroczystości, ale odczytano napisane przez niego listy gratulacyjne, w których złożył wyrazy szacunku odznaczonym. Maria Łukawska-Siedlecka, dziękując za wyróżnienie wyznała: – Jeśli mam możliwość pomocy większej niż to wynika ze stosunku pracy, to będę to robić zawsze – za co nagrodzona została brawami. Hanna Wit-Paszta przypomniała historię powstania medalu: – Stoję przed Państwem w 25-lecie powstania zamysłu o tym medalu – powiedziała, na dowód prezentując szkic projektu odznaczenia.

Podwyżka cen wody i ścieków
Wobec braku tej kwestii w planowanym porządku obrad, Artur Jaroszewski, przewodniczący Rady, zarządził głosowanie, od którego wyniku uzależniona była decyzja, czy kwestia cen wody będzie w ogóle przekazana pod obrady Rady Miasta. Stosunkiem głosów 11 do 9, wniosek o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad oddalono z powodu braku uzyskania większości bezwzględnej. Jednakże jakiś czas później na sali obrad pojawił się radny PO Grzegorz Lewicki, który zwrócił się do przewodniczącego rady z wnioskiem o powtórzenie głosowania. Ponieważ większość radnych była przychylna wnioskowi radnego Platformy, głosowanie powtórzono i tym razem jednak większością głosów 14 do 9 wniosek został włączony do Sesji. Po burzliwej dyskusji, stosunkiem głosów 14 do 9 Rada Miasta zatwierdziła uchwałę o zniesieniu dopłat do wody i ścieków. Od 1 lipca czeka nas wzrost rachunków z tego tytułu o blisko 20%.

[button href=”http://petronews.pl/drozej-za-wode-i-scieki-miasto-juz-nie-doplaci/”]zobacz również: DROŻEJ ZA WODĘ I ŚCIEKI. MIASTO JUŻ NIE DOPŁACI[/button]

Organizacje pozarządowe
Tomasz Kominek zabrał głos w imieniu całego Klubu PSL odnośnie współpracy z organizacjami pozarządowymi. – Wiele działań nie byłoby możliwych bez tych organizacji, one stanowią istotny element demokracji, wspierają społeczności lokalne. Nie tylko pomagają, ale zrzeszają wolontariuszy, kształcą i przekazują dobre wzory, zwracają uwagę na społeczne problemy – ich istnienie jest bardzo ważne. To najbardziej bezpośredni przejaw wolności. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie – mówił. Radna Daria Domosławska zwróciła uwagę na ważny fakt. – Cieszy mnie to, że na terenie miasta działa prężnie kilka organizacji, ale uważam, że potrzebują naszej pomocy. Powinniśmy się nad tym pochylić – powiedziała. Radni jednogłośnie przyjęli podsumowanie z działalności organizacji pozarządowych.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka
W tym kontekście między innymi podjęty został temat toalet toi-toi, znajdujących się na placu przed ratuszem i ich negatywnego wpływu na wizerunek centrum naszego miasta. Wiceprezydent Jacek Terebus wyjaśnił, że na ulicy Grodzkiej powstanie nowa toaleta, a w styczniu miasto przyjęło koncepcję estetyzacji miasta, w związku z czym tego typu problemy będą skutecznie eliminowane. Radni jednogłośnie przyjęli materiał sprawozdawczy z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka.

Opłaty za śmieci
Od 1 lipca zarządcy budynków niezamieszkałych będą również wnosić opłaty za śmieci, co dla miasta będzie wiązało się z wydatkami i przychodami. Zmiana budżetu dotyczy wprowadzenia do niego kwoty 3,5 mln złotych z tego tytułu. Radna Wioletta Kulpa wyraziła obawę, czy kwota ta pokryje w całości wygenerowane przez tę zmianę koszty. Do tej pory mali przedsiębiorcy, którzy zatrudniają np. 1 osobę, płacili za gotowość, a nie produkowali śmieci. Teraz ich sytuacja się zmieni, najmniejszy pojemnik, jaki proponuje miasto to 120 l. – Czemu nie możemy wrócić do sytuacji ustaleń w sprawie tych firm, które śmieci nie produkują i wprowadzić zmian? Brak przygotowania i niezrozumienie tematu stanowi problem firm gastronomicznych. One musza podpisywać umowy na odbiór odpadów kuchennych z firmą zewnętrzną, a nikt w UMP nie potrafił odpowiedzieć, czy muszą składać też deklaracje w urzędzie miasta. Przecież to nielogiczne. W wydziale kazano im składać deklaracje zerowe, powiedziano, że muszą czekać na wyjaśnienia. Wydział powinien poinformować wprost, jakie czynności wynikają z ustawy – mówiła radna Kulpa.

Radny Andrzej Aleksandrowicz zaznaczył, że członkowie Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie byli zorientowani co do składania deklaracji, spółdzielnia nie odpowiedziała im konkretnie do tej pory, jakie są procedury. – Czy ci mieszkańcy mają składać te deklaracje, czy też czekać na odpowiedź spółdzielni? – pytał. Wiceprezydent Ciarkowski odpowiedział, że nie ma możliwości podwójnego opodatkowania, co sugerowała radna Kulpa. – My zajmujemy się stroną komunalną. Gdy działalność jest prowadzona w domu, nie podlega temu podatkowi komunalnemu. Prawo mówi, że to zarządca-spółdzielnia, wspólnota, składa deklarację. Są spółdzielcy z prawem do lokalu, są właściciele z księgą wieczystą swojego lokalu. Oni dotychczas kierowali się do urzędu. A teraz zmieniło się prawo – wszyscy podlegają pod spółdzielnię. Żeby to ułatwić spółdzielniom, będziemy z nimi współpracować, udostępnimy swoje zasoby informacyjne. Ale nie możemy zwolnić spółdzielni z wykonania prawa – tłumaczył.

Radna Kulpa kontynuowała, starając się udowodnić, że koncepcja, która ma być wprowadzona od 1 lipca br. jest gorszym rozwiązaniem, niż ta funkcjonująca obecnie. – Dla restauratorów powinna obowiązywać tylko opłata na podstawie umowy cywilnoprawnej, bez opłaty do miasta. Po co mają widnieć w ewidencji urzędu miasta jako podatnik, skoro muszą i tak płacić firmie śmieciowej. Ta koncepcja jest niedopracowana, nieprzygotowana, są luki i błędy, które nas kompromitują. Brak jest nadzoru w kwestii selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, która jest nie do zweryfikowania w wieżowcach. Papierek od śniadania pracownika biurowego – to nie jest śmieć komunalny, a przedsiębiorca musi i tak się zadeklarować, choć tych śmieci nie produkuje – mówiła.

Wiceprezydent Ciarkowski wyjaśnił, że to są inne opłaty. – Opłata za wywóz śmieci dla firmy zewnętrznej oraz podatek komunalny to różne kwestie. Będziemy robić więcej kontroli w terenie. Od 1 października br., najpóźniej od 1 stycznia 2016, będą indywidualne konta dla mieszkańców, co też usprawni kontrolowanie wnoszonych opłat – tłumaczył.

Nowy budynek Urzędu Miasta Płocka
Miasto już kupiło budynek, przylegający do Ratusza od strony ulicy Zduńskiej. Wiadomo też, które wydziały Urzędu Miasta mają się tam przeprowadzić. Sekretarz miasta, Krzysztof Krakowski, poinformował, że akt notarialny został podpisany i opiewa na kwotę blisko 1,5 mln złotych. Płatność ma być zrealizowana w dwóch ratach – po 738 tys. zł brutto, pierwsza w połowie roku, druga w lutym 2016. Dodatkowym kosztem dostosowania budynku do potrzeb wydziałów urzędu będzie nowa sieć komputerowa (1,5 km kabli). Na parterze ma znaleźć się archiwum, na kondygnacjach dwa wydziały – inwestycji i remontów oraz wydział geodezji. Wydział edukacji i kultury (teraz mieści się przy ul. Piekarskiej) oraz sportu i turystyki (obecnie umiejscowiony przy Starym Rynku, ale nie w budynku głównym) miasto planuje przenieść do Ratusza.

Radni przegłosowali możliwość wystąpienia mieszkańca Płocka, Pawła Stefańskiego, który zabrał głos na temat promocji miasta. W złośliwy i dosadny sposób skomentował posunięcia urzędu miasta, Noc Muzeów i Juwenalia, określając zachowanie uczestników tych wydarzeń jako niestosowne, a decyzje radnych jako chybione.Z okazji jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich oraz jubileuszu 30-lecia mianowania na funkcję biskupa pomocniczego, radni przegłosowali jednogłośnie przyznanie odznaczenia „Zasłużonego dla Płocka” również dla biskupa Romana Marcinkowskiego. Wygłoszono prelekcję na temat życia i działalności biskupa.

Szkoły specjalne – cisza przed burzą?
Radna Wioletta Kulpa podkreśliła trudną sytuację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Gradowskiego tłumacząc, że rodzice wychowanków tej szkoły zaniepokojeni są nieprecyzyjnymi wypowiedziami prezydenta w mediach o tym, że będzie analizował, jakie skutki ma niewielka, jego zdaniem, ilość uczęszczających tam dzieci. Niepokój budzą również zapowiedzi, że ten stan rzeczy powoduje, iż „trzeba się zastanowić, co z tym wszystkim zrobić”. Tymczasem opieka w tym ośrodku jest potrzebna w większym zakresie, ponieważ znajdują się tam dzieci ze sprzężeniami, które wymagają o wiele więcej nakładów pracy. Radna wyraziła prośbę do prezydenta o zajęcie konkretnego stanowiska w tej sprawie. Prezydent jednak nie odpowiedział wprost. – Nauczyciele zaproszeni zostaną na obrady płockiego okrągłego stołu edukacyjnego. Mogą pojawić się problemy, przeszkody i będzie może trzeba podjąć trudne decyzje, tego dziś nie wiemy. Pomysł połączenia szkół specjalnych jak na razie nie będzie realizowany – tłumaczył Andrzej Nowakowski.

Nieprzejrzysty konkurs na stanowisko dyrektora
Radna Kulpa poprosiła o wyjaśnienia odnośnie nieprzejrzystego, jej zdaniem, konkursu na stanowisko dyrektora wydziału nadzoru właścicielskiego, którym została Agnieszka Koziczyńska. W marcu ratusz ogłosił konkurs na szefa wydziału, wpłynęły trzy oferty. Żaden kandydat nie spełnił jednak oczekiwań pracodawcy. – W ramach porozumienia między urzędami – miejskim i marszałkowskim – dyrektor został obsadzony poza konkursem. To nie w porządku. Wszystkim należą się wyjaśnienia, dlaczego tak się stało, a najbardziej tym trzem osobom, które uczciwie stanęły do konkursu. Jakie doświadczenie ma ta pani w zakresie spółek skarbu państwa i w kierowaniu ludźmi? – zwróciła się do prezydenta Nowakowskiego radna Kulpa. – Zatrudnianie osób w urzędzie to kompetencje prezydenta. To, co się odbyło, jest zgodne z prawem. Konkurs może zostać unieważniony, jeśli żaden z kandydatów nie spełnia wymagań. Proszę złożyć zapytanie w tej sprawie na piśmie, na pewno dostanie pani wyjaśnienia – odpowiedział prezydent.

Interpelacje i polityka informacyjna
Radni zwrócili się do prezydenta Nowakowskiego z problemem braku odpowiedzi na interpelacje, wyrazili sprzeciw dla dotychczasowej praktyki braku odpowiedzi na zapytania, które nie noszą, według prezydenta, znamion interpelacji. – Radni reprezentują mieszkańców, są przez nich wybrani, mają prawo żądać odpowiedzi na zadane pytania, są wszak organem uchwałodawczym i kontrolnym – argumentowała radna Kulpa.

[button href=”http://petronews.pl/bunt-ratusza-interpelacja-nie-nosi-znamion-interpelacji-film/”]zobacz również: BUNT RATUSZA: INTERPELACJA NIE NOSI ZNAMION INTERPELACJI[/button]

Marcin Flakiewicz wyraził chęć skierowania do komisji organizacyjnej wniosku, by zmienić statut i dopisać obok „interpelacji” frazę „i zapytania”. Z brakiem uznania radnego spotkała się również polityka informacyjna. – Prospekt „Miasto żyje” powinien być kolportowany na tydzień wcześniej, by jak najwięcej osób dowiedziało się o organizowanych wydarzeniach i tak zaplanowało sobie czas, aby z nich skorzystać – sugerował Marcin Flakiewicz.

Pozbawienie funkcji Leszka Brzeskiego
Wśród radnych PiS-u spore zamieszanie wywołał problem pozbawienia stanowiska radnego Leszka Brzeskiego – byłego już dyrektora klas mistrzostwa sportowego w płockiej „70-tce”. Radna Kulpa sugerowała, że chodzi o antypatie partyjne.

[button href=”http://petronews.pl/awantura-o-leszka-brzeskiego-czy-za-jego-odwolaniem-stoi-prezydent-film/”]zobacz również: AWANTURA O LESZKA BRZESKIEGO – CZY ZA JEGO ODWOŁANIEM STOI PREZYDENT?[/button]

Remont budynku przy ul. 3 Maja
Daria Domosławska złożyła interpelację, dotyczącą remontu, termomodernizacji i likwidacji barier architektonicznych w budynku przy ul. 3 Maja. Argumentowała, że użytkowników budynku, którymi w lwiej części są organizacje pozarządowe, niepokoi stan ciągów pionowych i poziomych. Instalacje, schody i sufity wymagają według nich remontu. Dokumentację fotograficzną radna złożyła do Biura Rady.

Płatna strefa parkowania
Artur Kras złożył interpelację, dotyczącą wyznaczenia miejskiej bezpłatnej strefy parkowania na oznaczony czas, np. pierwsza godzina parkowania byłaby za darmo, a każda kolejna – płatna. – W ten sposób wyeliminowalibyśmy opłaty tym osobom, które załatwiają po prostu jakąś sprawę, a nie blokują na długie godziny miejsca parkingowe, a i udrożnilibyśmy ruch, zapewnilibyśmy rotację samochodów w strategicznych miejscach – przekonywał pomysłodawca. Swój sprzeciw wobec płatnych stref parkingowych w Płocku wyrazili mieszkańcy Płocka sugerując, że w ten sposób centrum miasta zostanie kompletnie martwe, a przedsiębiorcy wycofają się z lokali tam umiejscowionych. Radni obiecali konsultacje społeczne przed podjęciem wiążących decyzji w tej sprawie.

[button href=”http://petronews.pl/strefa-platnego-parkowania-od-narutowicza-do-jachowicza-film/”]zobacz również: STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA. OD NARUTOWICZA DO JACHOWICZA?[/button]

Na tym zakończyła się 8. Sesja Rady Miasta Płocka.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU