REKLAMA

System kanalizacyjny jeszcze sprawniejszy

REKLAMA

Od sześciu lat „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. realizują strategiczne inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych. Działania związane z modernizacją infrastruktury komunalnej, zapewniają prawidłową i ekologiczną gospodarkę wodno-ściekową na terenie Aglomeracji Płocka.

PowiązaneTematy

Chcąc w jak największym stopniu wykorzystać wsparcie unijne, Zarząd Spółki w grudniu 2014 roku podpisał umowę o dofinansowanie kolejnego, trzeciego etapu Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka”, który swoim zakresem obejmuje m.in. refundację części poniesionych w latach 2007-2010 wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcele oraz wsparcie dla realizowanej aktualnie w ramach rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową – inwestycji, polegającej na budowie oczyszczalni wód opadowych.

Kolejny, III etap Projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka”, jest kontynuacją I i II etapu, realizowanego w latach 2010-2015. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W ramach Projektu, Spółka planuje w części zrefinansować nakłady poniesione na realizację dwóch inwestycji. Pierwsze zadanie, pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcele”, zostało zrealizowane w latach 2008-2010 i swoim zakresem obejmowało budowę 7 przepompowni ścieków oraz łącznie ok. 22,4 km kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych, w przeważającej części o zabudowie jednorodzinnej, zlokalizowanych na prawym brzegu Wisły w bezpośredniej jej bliskości. Wartość inwestycji planowanej do dofinansowania wynosi 18.495.336,19 zł netto.

Uzbrojenie terenów w sieć kanalizacji sanitarnej daje możliwość mieszkańcom osiedli Borowiczki i Parcele zlikwidowania zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe, przez co zmniejsza się ryzyko zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Jest to o tyle istotne, że  większość takich zbiorników jest nieszczelna, co powoduje eksfiltrację ścieków do gleby. Na przyłączeniu do sieci skorzysta nie tylko środowisko, pozytywne zmiany odczuje również użytkownik. Kanalizacja daje komfort korzystania z wody, bez konieczności kontrolowania ilości ścieków nagromadzonych w szambie. Od chwili włączenia się do kanalizacji, przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne przejmuje obowiązek dbałości o stan techniczny urządzeń oraz usuwania ewentualnych awarii. Co więcej, miesięczny koszt odprowadzania ścieków do sieci miejskiej może być niższy, niż związany z opróżnianiem zbiornika bezodpływowego. Ponadto, w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej określono jako ustawowy obowiązek właściciela nieruchomości.Należy dodać, że dotacja unijna pozyskana na realizację tego zadania będzie utrzymana, jeśli Spółka wykaże, że do końca 2015 r. zostanie podłączonych do nowo wybudowanej sieci 2560 osób. Pracownicy Spółki udzielają wszelkich informacji osobom zainteresowanym na temat możliwości i sposobu podłączenia posesji do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. „Budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem do rzeki Brzeźnicy” to kolejna inwestycja planowana do częściowego zrefinansowania w ramach III etapu Projektu. Oczyszczalnia wód opadowych jest kluczowym elementem systemu płockiej ,,deszczówki” dla centralnej części miasta, który umożliwi oczyszczenie ścieków opadowych odprowadzanych głównie z terenu ulic Starego Miasta oraz osiedla Skarpa. Zadanie obejmuje budowę oczyszczalni wód opadowych OWD1 i OWD2 z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy. Termin zakończenia zadania przewidziany jest na III kwartał 2015 roku, a kwota planowana do dofinansowania to 15.747.082,48 zł netto.

Dodatkowo, w oparciu o dofinansowanie z Funduszu Spójności, Spółka w najbliższych miesiącach będzie realizowała renowację prawie 4 km odcinka, jednego z głównych kolektorów ściekowych w mieście wraz ze studniami i komorami. Jest to największy i najbardziej obciążony kolektor na terenie miasta, który ma długość ponad 5 km, a swój początek bierze w komorze rozprężnej u zbiegu  ulic Piłsudskiego i Granicznej. Do komory tej tłoczone są ścieki z drugiej, co do wielkości, zbiorczej pompowni „P-5” przy ulicy Mazura, do której doprowadzane są ścieki ze wschodniej części miasta, obejmującej osiedla: Podolszyce, Borowiczki, Imielnica, oraz dodatkowo ścieki z części sąsiedniej gminy Słupno – Nowe Gulczewo. Przebudowa kolektora „F” będzie prowadzona metodą bezwykopową w technologii, wykorzystującej utwardzany na miejscu ,,rękaw”. Technologia ta polega na wprowadzeniu do wyczyszczonego uprzednio kanału, nasączonego żywicą termoutwardzalną, przygotowanego fabrycznie ,,rękawa” – wykładziny o odpowiedniej średnicy.

Wprowadzany do kanału metodą inwersji (wywrócenie na drugą stronę) rękaw wypełniany jest wodą, parą lub powietrzem pod odpowiednim ciśnieniem, które powodują jego dokładne przyleganie do ścian naprawianego kanału. Po wprowadzeniu rękawa wypełniający go płyn lub powietrze, podgrzewane są do temperatury ok. 80°C, co powoduje nieodwracalne utwardzenie żywicy. Koszt zadania szacowany jest na ok. 19 mln zł.

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniesie 66.163.761,60 zł i obejmuje koszty kwalifikowane w kwocie 54.061.098,67 zł. Udział środków z Funduszu Spójności wyniesie nie więcej niż 34.082.549,34 zł. Realizacja zadań, wchodzących w skład przedsięwzięcia z pewnością przyczyni się do rozwiązania wielu ważnych problemów z zakresu gospodarki ściekowej w Płocku.belka

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU