Rewitalizacja w Chatce Puchatka

REKLAMA

Podczas konferencji zastępca prezydenta Roman Siemiątkowski przestawił założenia pilotażowego programu „Razem dla rewitalizacji”. Uczestnicy spotkania mogli także obejrzeć nowo powstałą Świetlicę Środowiskową nr 4 „Chatka Puchatka”.

Mirosław Chyba, p.o. dyrektora MOPS w Płocku, przedstawił drogę do uzyskania dofinansowania. – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej złożył projekt na dofinansowanie Programu Rewitalizacji Społecznej. Konkurs organizowany był w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

PowiązaneTematy

Przedmiotem konkursu pilotażowego jest zainicjowanie działań na rzecz społeczności lokalnych poprzez opracowanie i wdrożenie partnerskich programów rewitalizacji społecznej, stanowiących integralne części Lokalnych (Gminnych) Programów Rewitalizacji oraz uzyskanie dofinansowania do proponowanych rozwiązań.

Całkowita wartość projektu to 1 mln 612 tys. zł, z czego 1 mln 450 tys. zostanie dofinansowane z funduszy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Realizacja programu zakończy się 30 listopada 2012 roku.

Liderem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, natomiast partnerami: Stowarzyszenie – Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszenie – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku. Cel główny projektu to rewitalizacja społeczna Starego Miasta w Płocku, poprzez objęcie wsparciem 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podjęcie działań animujących środowisko lokalne. Grupą docelową projektu jest 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Starego Miasta w Płocku korzystających z pomocy społecznej MOPS w Płocku, w tym osoby młode w wieku 15-25 lat – co najmniej 50% ogółu uczestników.

W ramach projektu organizowane zostaną warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, pedagogiem oraz specjalistą ds. planowania rodziny. Warsztaty będą miały charakter spotkań grupowych i zorganizowane zostaną w dwóch formach:

 • warsztaty wyjazdowe dla 50 osób
 • warsztaty stacjonarne dla kolejnych 50 osób.

Uczestnicy Programu oraz ich otoczenie będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych radcy prawnego w trakcie pełnionych co 2 tygodnie dyżurów. Grupą 100 uczestników będą opiekowali się pracownicy socjalni, którzy w ramach programu będą pełnili rolę Opiekunów/Animatorów Socjalnych.

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego zorganizuje i przeprowadzi następujące działania:

 • ZAJĘCIA SPORTOWE – „Kick boxing” zakończone występami w trakcie Gali Finałowej (Walka o pasy Mistrza Płocka). W ramach zajęć zorganizowany zostanie pokaz sportowy z udziałem mistrzów Polski – „gwiazd” sportu w sztukach walki oraz 4 pogadanki „Sport jako alternatywa przeciw uzależnieniom”, „Sport jako recepta na życie”, „Wpływ alkoholu na organizm młodego człowieka i konsekwencje”, Wpływ narkotyków na organizm młodego człowieka i konsekwencje”. Uczestnicy otrzymają sprzęt sportowy do ćwiczeń (kaski, rękawice, ochraniacze, koszulki sportowe).
 • ZAJĘCIA FILMOWE– zakończone premierą filmu z udziałem młodzieży o tematyce związanej ze środowiskiem lokalnym. Zajęcia prowadzone będą przez aktora i reżysera Teatru Dramatycznego w Płocku. ZAJĘCIA TANECZNE –HIP-HOP lub breakdance (w zależności od potrzeb zgłoszonych przez młodzież). ZAJĘCIA PLASTYCZNE –GRAFFITI – Na zakończenie projektu ogłoszony zostanie konkurs na zagospodarowanie 4 miejsc zlokalizowanych na terenie Starego Miasta. W wybranych miejscach – kamienicach wykonane zostaną porządki, nasadzenia oraz malowane będą murale. W procesie odmiany partycypować będą sami mieszkańcy – zorganizujemy 2 spotkania w celu konsultacji i wyboru najciekawszych pomysłów.
 • ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE – W trakcie zajęć uczestnicy fotografować będą najciekawsze miejsca Starego Miasta. Każdy z uczestników otrzyma własny aparat fotograficzny. Zakończeniem realizacji zajęć będzie Gala Finałowa o nazwie wypracowanej z uczestnikami projektu.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku zorganizuje następujące kursy i szkolenia:

 • Animator czasu wolnego z modułem prowadzenia imprez (wodzirej, DJ),
 • Kurs witrażu/zdobnictwa,
 • Kurs wyrobu sztucznej biżuterii,
 • Florystyka/bukieciarstwo,
 • Kosmetyczka z elementami wizażu,
 • Fryzjer,
 • Nowoczesne metody wykończeniowe w budownictwie,
 • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
 • Kucharz małej gastronomii.

Dodatkowo w ramach kursów: Kosmetyczka z elementami wizażu, Fryzjer oraz Kucharz małej gastronomii, uczestnicy odbędą 20-godzinne szkolenie dotyczące modułu obsługi kasy fiskalnej. Dla 10 chętnych zostanie zorganizowany kurs obsługi komputera.

Ponadto, zaplanowane zostały warsztaty z zakresu kształtowania własnego wizerunku-prezencji, warsztatów savoir – vivre.

W celu wzmocnienia środowiska pracowników instytucji i organizacji, zajmujących się wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zaplanowano realizację 50 godzin szkolenia tzw. pedagogów ulicy w zakresie pracy z trudną młodzieżą, osobami najbardziej wykluczonymi/narażonymi na wykluczenie w społeczeństwie.

Obecnie na terenie miasta działa 7 świetlic środowiskowych w strukturach MOPS. Świetlica Środowiskowa Nr 4 „Chatka Puchatka”, jest jedną z najstarszych świetlic, funkcjonujących na terenie Płocka. Swoją działalność rozpoczęła w 1992 roku. Początkowo prowadził ją Klub Inteligencji Katolickiej. Później przeszła w struktury MOPS. Dotychczas mieściła się ona w oficynie kamienicy przy ul. Sienkiewicza 44. Niestety, stan techniczny tego lokalu nie pozwał na dalsze funkcjonowanie placówki.

Obecnie świetlica ponownie rozpoczyna swoją działalność w lokalu przy ul. Kwiatka 59A w ramach programu „Razem dla Rewitalizacji – pilotażowy program rewitalizacji społecznej obszaru Starego Miasta w Płocku”. Jednym z założeń programu po stronie Lidera – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej było utworzenie na obszarze objętym wsparciem – Obszarze Starego Miasta w Płocku Świetlicy Środowiskowej.

Dzięki współpracy z Agencją Rewitalizacji Starówki ARS udało się pozyskać nowy lokal na działalność świetlicy. W ramach zaplanowanych kosztów w projekcie zakupiono wyposażenie świetlicy (meble, sprzęt RTV). Obecnie uczęszcza do niej 28 dzieci. W świetlicy która powstała na obszarze objętym programem – Obszar Starego Miasta będą prowadzone zajęcia integracyjno-animacyjne dla młodzieży biorącej udział w programie, a także otoczenie dzieci osób uczestniczących w programie opieką wychowawczą oraz stworzenie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, wyrównanie braków wychowawczych rodziny i eliminacja zaburzeń zachowania, podjęcie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.

W świetlicy środowiskowej prowadzone będą także przez wolontariuszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku spotkania pod hasłem „Podziel się swoją wiedzą” których celem będzie pomoc dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu Starego Miasta Płocka w odrabianiu lekcji (korepetycje). Korepetycje będą udzielne przez wolontariuszy MOPS a także przez osoby uczestniczące w Programie które wyrażą chęć wzięcia udziału w akcji „Podziel się swoją wiedzą”.

Dzieci do świetlic zgłaszane są przez rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz pracowników socjalnych. Udział dzieci w zajęciach świetlicowych jest nieodpłatny i dobrowolny, nie wymaga żadnego skierowania lub kwalifikacji. Placówki czynne są przez cały rok, od poniedziałku do soboty, nie mniej niż 6 godzin dziennie. Godziny pracy świetlic: w dni robocze 11°° – 19°° (w okresie zimowym 10ºº-18ºº), w soboty i dni wolne od nauki szklonej 8°°-16°°. Czas pracy placówek dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań zarówno dzieci, jak i rodziców.

W trakcie zajęć świetlicowych dzieci mają zapewniony co najmniej jeden posiłek, dostosowany do pory dnia. Dzienna stawka żywieniowa na jedno dziecko wynosi 3 zł. W codziennej pracy świetlicy środowiskowej bardzo duży nacisk kładzie się na naukę. Niepowodzenia szkolne wywierają bardzo negatywny wpływ na samopoczucie dziecka, jego samoocenę i ogólną postawę życiową.

Wiele dzieci uczęszczających do świetlic nie posiada podręczników szkolnych, pomocy naukowych a nawet najprostszych przyborów. Rodzice często nie potrafią lub nie są zainteresowani udzieleniem pomocy w nauce. W świetlicy dzieci mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaległości, mogą również korzystać z przyborów i pomocy szkolnych. W wyniku prowadzonej edukacji niemal wszystkie dzieci uzyskują promocję do następnych klas.