REKLAMA

Prawka już ci nie zabiorą, ale jeździć i tak nie wolno

REKLAMA

Kierowcy, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h i zostali zatrzymani przez policję, nie będą już mieli odbieranego dokumentu prawa jazdy. Nie oznacza to jednak, że mogą jeździć samochodem – w systemie będzie widniała informacja o braku uprawnień.

Od 5 grudnia obowiązują nowe przepisy, które zostały zapisane w zmienionej 14 sierpnia br. ustawie Prawo o ruchu drogowym. Od tego dnia mamy możliwość poruszania się po drogach bez konieczności posiadania przy sobie wydanego w kraju prawa jazdy.

Jak informuje Urząd Miasta Płocka, prawo jazdy nie będzie również zatrzymywane fizycznie w przypadku popełnienia wykroczenia lub przestępstwa (przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h, przekroczenie dozwolonej liczby punktów lub jazda pod wpływem alkoholu czy substancji odurzających). Kara jednak będzie, ponieważ dane o zatrzymaniu prawa jazdy zostaną wpisane do Centralnej Ewidencji Kierowców, a starosta otrzyma informację od organu kontroli ruchu drogowego o zatrzymaniu dokumentu.Jest to ułatwienie szczególnie w przypadku np. czasowego zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości. Nie będzie już potrzeby udawać się do starostwa czy urzędu miasta po zwrot dokumentu, ponieważ fizycznie kierowca nadal będzie go posiadał. Okres zatrzymania prawa jazdy rozpocznie się natomiast od dnia faktycznego zatrzymania. W przypadku, gdy kierowca zechce jeździć pomimo zatrzymanego (choć wirtualnie) prawa jazdy, policja łatwo zweryfikuje jego dane w centralnej ewidencji kierowców i innych dostępnych rejestrach.

Zmiany nastąpiły również w innym zakresie:

 • w przypadku braku miejsca w dowodzie rejestracyjnym na wpisanie kolejnego terminu badania technicznego, organ rejestrujący wyda nowy dowód rejestracyjny, gdy właściciel wyrazi wolę jego wymiany – brak konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na pieczątki na badanie techniczne. Diagnosta po wykonaniu badania technicznego pojazdu wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, a jeśli w dowodzie rejestracyjnym jest wolne miejsce to dokonuje odpowiedniego wpisu do dowodu, w przypadku pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdu – art. 74a ust. 5, art. 82 – ustawy- Prawo o ruchu drogowym,
 • organ rejestrujący wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego albo nowy dowód rejestracyjny ( np.: z uwagi na brak miejsca na badania techniczne, zmianę konstrukcyjną pojazdu, zmianę stanu faktycznego w zakresie danych obecnego właściciela pojazdu zawartych w dotychczasowym dowodzie rej.) właścicielowi lub na jego wniosek przesyła za pośrednictwem operatora pocztowego na koszt odbiorcy – art. 74a ust. 7,
 • zniesiono obowiązek przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeżeli od uprzedniej ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie własności pojazdu (dotyczyć to będzie przypadku przerejestrowania pojazdu, który był już zarejestrowany na terenie RP, dokonywanego na wniosek właściciela pojazdu w przypadku zmiany miejsca jego zamieszkania albo siedziby)- 72 ust. 2 pkt 1a ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 • czasowej rejestracji będzie mógł dokonać organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu – 74 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 • w przypadku przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP czasowej rejestracji będzie mógł dokonać organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce odbioru lub zakupu pojazdu na terytorium RP- 74 ust. 1a i ust. 2 pkt 2 lit b ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 • zniesiono obowiązek zwrotu pozwolenia czasowego po upływie terminu czasowej rejestracji pojazdu – 74 ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 • wprowadzono obowiązek złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w przypadku wniosku o wydanie wtórnika z uwagi na utratę: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych – art. 74a ust. 2,3,8 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 • wprowadzono obowiązek wyrejestrowania pojazdu na wniosek właściciela pojazdu, będącego zbywcą albo nabywcą pojazdu wywożonego za granicę- art. 79 ust. 1a ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 • wprowadzono obowiązek wyrejestrowania pojazdu z urzędu w przypadku, gdy zostało wystawione pozwolenie czasowe na wywóz pojazdu za granicę i właściciel pojazdu złożył oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o tym iż pojazd zostanie wywieziony za granicę – art. 74 ust. 6, art. 79 ust. 3b ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 1

 1. Dramat says:

  A może chociaż jakiekolwiek wspomnienie o przekroczeniu 50 km/h WYŁĄCZNIE W TERENIE ZABUDOWANYM? Kto to pisze…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU