REKLAMA

Permanentny odór. Jaki wpływ może mieć na nasze zdrowie?

REKLAMA

– Proszę im podziękować za syf, jakim mnie obudzili. Głowa aż pęka, mieszkam na Podolszycach – napisał do nas pan Rafał. I, jak się okazuje, nie tylko on mocno odczuwa odór, jakim raczy nas PKN Orlen w związku z remontem instalacji. Inni czytelnicy informują nas o pieczeniu oczu, drapaniu w gardle, wymiotach, atakach astmy. Chociaż według stacji pomiarowych normy nie są przekraczane, to jednak płocczanie odczuwają spore dolegliwości.

Pan Przemysław sporządził swoiste kalendarium wydarzeń ostatnich dni.

  • 05.09.2016 – SMRÓD SIARKI W POWIETRZU. Oddychanie jest utrudnione. Występują bóle głowy.
  • 01.09.2016/02.09.2016 – SMRÓD SIARKI W POWIETRZU. Oddychanie było utrudnione. Bóle głowy, dreszcze, gorączka oraz wymioty. [ORLEN PRZYZNAJE SIĘ DO WINY].
  • 27.08.2016/28.08.2016 – SMRÓD SIARKI W POWIETRZU. RZEKOMO BYŁY TO PALONE GUMY. PRZYCZYNY NIE USTALONO. [SMRÓD DOKŁADNIE TAKI SAM JAK 1/2.09] Oddychanie było utrudnione, bóle głowy.
  • 23.08.2016 – SMRÓD W PŁOCKU.

– Czy naprawdę nic nie można zrobić z tym problemem? Ludzie muszą zacząć umierać w biały dzień, by zaczęto coś robić w tym kierunku? Z czego znany jest Płock? Z przeróżnych imprez, festiwali, ale również wiecznych artykułów na temat złego samopoczucia Płocczan. Wskaźnik zachorowań na raka jest największy w całej Polsce. Przypadek? Nie sądzę – apeluje pan Przemysław.

I naprawdę nie jest to odosobniony przypadek. – Ja przedwczoraj miałam taki ból głowy, że prawie płakałam i oczy mnie strasznie szczypały. Dwie inne osoby narzekały na podobne objawy, przypadek? – pyta Natalia. W naszym najbliższym otoczeniu również znajdują się osoby, które wymiotują, narzekają na trudności w oddychaniu. Fakt, są to osoby, które mają problemy z astmą albo są wrażliwe na zapachy, no ale takich osób przecież również w Płocku i w okolicach jest sporo?

Postęp jest, bo po początkowym uchylaniu się od odpowiedzialności, koncern przesłał przeprosiny i przyznał, że to remont instalacji powoduje uciążliwości zapachowe. Potwierdził to również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w wydanym specjalnie komunikacie.

– Od nocy z 1 na 2 września 2016 roku wyczuwalna jest uciążliwość odorowa związana z emisją z PKN ORLEN S.A. Stacje pomiarowe określające jakość powietrza wykazują chwilowo zwiększone wartości niektórych substancji (głównie benzenu i dwutlenku siarki). Poziomy dopuszczalne, jak i poziomy alarmowe nie są przekraczane. Zgodnie z informacją uzyskaną z PKN ORLEN S.A. w Płocku ustalono, iż na terenie zakładu nie wystąpiły sytuacje awaryjne, mogące mieć wpływ na emisję zanieczyszczeń, natomiast trwają postoje remontowe następujących instalacji: DRW III (Destylacja Rurowo-Wieżowej), HOG (instalacja hydroodsiarczania gudronu). W dniu dzisiejszym występują niekorzystne warunki atmosferyczne: wiatr z kierunków północnych (napływ zanieczyszczeń na teren miasta). Aktualna sytuacja dotycząca jakości powietrza w Płocku jest na bieżąco monitorowana zarówno przez WIOŚ w Warszawie – Delegatura Płock oraz PKN Orlen. Obie instytucje są w stałym kontakcie – czytamy na stronie WIOŚ.
W związku z tym, od kilku dni obserwujemy stacje pomiarowe w Płocku przy ul. Reja i na terenie Gimnazjum przy ul. Królowej Jadwigi. Widać na nich, że – szczególnie nocą – do powietrza wypuszczane są różne substancje.

Co oznacza obecność tych substancji w powietrzu, jeśli występują w wyższym stężeniu?

[accordions]
[accordion title=”BENZEN” load=”hide”]
Benzen jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków organicznych, otrzymywanych z ropy naftowej. Jest dobrym rozpuszczalnikiem m. in. tłuszczów, wosków, naftalenu. Spala się kopcącym płomieniem. Toksyczny, rakotwórczy, wykazuje działanie narkotyczne. Otrzymywany jest na wielką skalę w czasie przeróbki węgla kamiennego (smoła węglowa) i ropy naftowej. Służy jako surowiec do syntez tworzyw sztucznych, barwników, detergentów i farmaceutyków. Stanowi wysokoenergetyczny składnik benzyny silnikowej. Ze względu na zawartość benzenu w benzynie i spalinach silników samochodowych oraz w dymie tytoniowym, narażenie ludzi na obecność benzenu w powietrzu staje się istotnym problemem. Benzen wchłania się głównie w postaci par drogą oddechową, a ciekły benzen jest wchłaniany przez skórę. U ludzi ostre zatrucia benzenem o dużych stężeniach (od 10000 do 65200 mg/m3 przez 5÷10 min) prowadzą do śmierci, poprzedzonej objawami narkotycznymi, arytmią i zaburzeniem oddychania.[/accordion]
[accordion title=”TOLUEN” load=”hide”]Toluen jest bezbarwną cieczą o przyjemnym, intensywnym zapachu. Nie miesza się z wodą, jest natomiast mieszalny z większością rozpuszczalników organicznych. Toluen jest substancją łatwopalną, w postaci płynnej spala się żółtym, silnie kopcącym płomieniem. Pomimo znacznie mniejszej toksyczności od benzenu, toluen jest szkodliwy dla układu oddechowego, krwionośnego, rozrodczego, nerwowego i immunologicznego, nerek i wątroby. Obniża zdolność uczenia się. Może wywoływać podrażnienia oczu i skóry, a także uszkodzenia mózgu. Toksyczny dla organizmów wodnych. Otrzymywany jest m.in. w wyniku katalitycznego reformowania ropy naftowej lub frakcyjnej destylacji smoły pogazowej.[/accordion]
[accordion title=”PYŁY ZAWIESZONE” load=”hide”]Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3.

Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3, poziom dopuszczalny 25 µg/m3, a poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji dla 2012 r. 27 µg/m3.

Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów absorbowane są w górnych drogach oddechowych i oskrzelach. Inhalowane do płuc mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności osobniczej. Drobne frakcje pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Nowe dane świadczą o ujemnym wpływie inhalowanego pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się płodu (niski ciężar urodzeniowy, wady wrodzone, powikłania przebiegu ciąży).[/accordion]
[accordion title=”TLENEK WĘGLA” load=”hide”]Tlenek węgla powstaje w trakcie procesów spalania przy niedoborze tlenu. W ramach działalności człowieka największą emisję tlenku węgla powodują: przemysł energetyczny, hutniczy i chemiczny. Poza tym znacząca emisja tlenku węgla pochodzi od spalania paliw w pojazdach samochodowych, kotłach domowych opalanych węglem, a także ze spalania odpadów i suchych pozostałości roślinnych. Tlenek węgla może wywołać ogólne osłabienie, uczucie duszności, bóle i zawroty głowy, a także zmniejszoną sprawność psychomotoryczną organizmu. Wysokie stężenia tlenku węgla powodują przyspieszenie akcji serca i oddechu, zmniejszoną sprawność fizyczną i umysłową organizmu.[/accordion]
[accordion title=”OZON” load=”hide”]Ozon to odmiana tlenu o cząsteczce trójatomowej. Jest to drażniący gaz o barwie bladoniebieskiej i charakterystycznej woni. Ozon obecny w warstwie atmosfery przy powierzchni ma negatywny wpływ na zdrowie ludzkie i roślinność. Jest jednym ze składników smogu fotochemicznego, powstającego głównie latem przy wysokich temperaturach i ciśnieniu w miastach o bardzo dużym ruchu samochodowym, ale najwyższe stężenia mogą występować na obszarach pozamiejskich dokąd transportowane są prekursory ozonu z miasta.
Ozon w warstwie atmosfery przy powierzchni Ziemi to zanieczyszczenie wtórne – powstaje na skutek przemian fotochemicznych w powietrzu, powodowanych między innymi przez obecność prekursorów: tlenków azotu, węglowodorów i tlenku węgla. Ozon może powodować chwilowe zaburzenia funkcji oddechowych, szybki i płytki oddech oraz bóle głowy, zwłaszcza przy większym wysiłku fizycznym. Wysokie stężenia ozonu mogą powodować podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych, kaszel i napady duszności. Możliwe są podrażnienia i swędzenie oczu, bóle klatki piersiowej, podrażnienia śluzówki, a także choroby dróg oddechowych (nosa, gardła i płuc).[/accordion]
[accordion title=”DWUTLENEK SIARKI” load=”hide”]Dwutlenek siarki to bezbarwny gaz o ostrym, gryzącym i duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Wchłaniany jest do organizmu człowieka przez błonę śluzową nosa i górny odcinek dróg oddechowych. Jest trujący dla zwierząt i szkodliwy dla roślin. Gaz ten wchodzi w reakcję z parą wodną zawartą w powietrzu, w wyniku czego stanowi główna przyczynę powstawania kwaśnych deszczów. Stanowi także składnik smogu w wielkich aglomeracjach miejskich. Dwutlenek siarki powstaje w wyniku spalania paliw kopalnych zawierających siarkę – zarówno w zakładach przemysłowych, lokalnych kotłowniach, jak również w indywidualnych kotłach grzewczych. Dwutlenek siarki może powodować podrażnienie górnych dróg oddechowych, a także zaostrzenie schorzeń powodujących podrażnienie spojówek i skóry. Wysokie stężenia dwutlenku siarki mogą wywołać ostre choroby górnych dróg oddechowych.[/accordion]
[accordion title=”DWUTLENEK AZOTU” load=”hide”]Dwutlenek azotu to brunatny, silnie toksyczny gaz o ostrym zapachu. Jest to substancja oddziałująca w sposób szkodliwy na roślinność i zdrowie ludzkie. Głównymi źródłami emisji dwutlenku azotu są transport drogowy, energetyka zawodowa oraz lokalne systemy grzewcze. Na terenach dużych miast dominuje wpływ spalin samochodowych, dlatego największe zanieczyszczenia najczęściej występują w sąsiedztwie ruchliwych ulic. Większą emisję tlenków azotu powodują pojazdy z silnikami Diesla. Emisja tlenków azotu w spalinach samochodowych limitowana jest w ramach norm Euro – im wyższa norma, tym emisja jest mniejsza, przy czym znaczące zmniejszenie emisji tych substancji wprowadzi norma Euro VI. Zmniejszenie emisji tlenków azotu można również uzyskać poprzez poprawne wyregulowanie silnika samochodu. Dwutlenek azotu może powodować podrażnienie dróg oddechowych oraz większą podatność na infekcje układu oddechowego. Przyczynia się do obniżenia odporności ustroju i zwiększenia ryzyka infekcji płuc, a także zaostrzenia objawów o charakterze astmatycznym oraz chorób spojówek.[/accordion]
[/accordions]

Zgodnie z komunikatami WIOŚ, żadna z powyższych substancji nie przekracza w Płocku dopuszczalnych norm. Osoby wrażliwe mogą jednak odczuwać każdy wzrost stężenia w powietrzu, szczególnie związków siarki.

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Przeczytaj

Reklama

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU