REKLAMA

Czy Płock jest zatruty?

REKLAMA

PowiązaneTematy

W czerwcu radny Artur Jaroszewski prosił o wyjaśnienie wysokiego stężenia benzenu na stacji pomiarowej przy ul. Reja w Płocku. Zaniepokojenie budził fakt, że wysoki pomiar utrzymywał się przez kilka miesięcy.

Według radnego, w ostatnich miesiącach wielu mieszkańców Płocka skarży się na jakość powietrza nad miastem. Instytucje, zajmujące się monitorowaniem stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta uspokajają jednak, że przekroczenia są sporadyczne i dotyczą jedynie pyłu PM10. Natomiast dane z należącej do WIOŚ (zlokalizowanej w Płocku przy ul. Reja) automatycznej stacji monitoringu jakości powietrza (http://sojp.wios.warszawa.pl), od drugiej połowy stycznia bieżącego roku wykazują, że codziennie przekraczane są normy zawartości benzenu w płockim powietrzu.

Odpowiedź na interpelację właściwie nie wyjaśniała wątpliwości. Za kontrolę poziomu zanieczyszczenia odpowiedzialny jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, który sporządza roczne uśrednione pomiary i na tej podstawie podejmuje działania. Jednak – jak zauważył radny Jaroszewski – uśredniony pomiar za bieżący rok będzie znany dopiero wiosną 2013 roku, co w żaden sposób nie przekłada się na natychmiastową reakcję.

Interpelacja radnego przyniosła jednak skutek, w postaci szczegółowego sprawdzenia stacji pomiarowej. Już kilka dni po udzieleniu odpowiedzi, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zamieścił na swojej stronie wyjaśnienie w sprawie wysokich wyników stężeń benzenu na stacji pomiarowej powietrza Płock-Reja.

Czytamy w nim, że do pomiarów przy ul. Reja w Płocku zainstalowano pod koniec października 2011 roku nowy analizator BTX. Od początku 2012 roku pomiary stężenia benzenu były wyższe. Nie wzbudziło to jednak większych podejrzeń, ponieważ źródłem benzenu jest między innymi spalanie paliw w silnikach pojazdów i w urządzeniach grzewczych, więc jego podwyższone stężenia mogą być związane z wyższą emisją tej substancji do powietrza w danym okresie, to jest zimą w związku z trwającym sezonem grzewczym, zaś latem w wyniku wzmożonego ruchu samochodowego.

Jak tłumaczą w inspektoracie, wyniki pomiarów emisji są analizowane na bieżąco, ale wnioski, zgodnie z obowiązującymi metodykami, można wyciągać jedynie na podstawie dłuższych ciągów pomiarowych.

W związku z nietypowo podwyższonymi stężeniami benzenu na stacji przy ul. Reja w Płocku, pracownicy Laboratorium WIOŚ w Warszawie, od lutego br. sprawdzają działanie zainstalowanego tam analizatora BTX, zarówno we własnym zakresie, jak również przy pomocy serwisu producenta. Dodatkowo, od 24 kwietnia prowadzone były badania porównawcze na stacji, w celu wykluczenia ewentualnych nieprawidłowości w pomiarach, a także potwierdzenia (lub wykluczenia) tak wysokich stężeń.

Obecnie próbki te są poddawane w Laboratorium WIOŚ analizie, wstępne wyniki z analiz będą znane najwcześniej w przyszłym tygodniu. Porównanie pomiarów wykonanych trzema równoległymi metodami pozwoli zweryfikować poprawność działania miernika, pracującego w Płocku przy ul. Reja.

W oświadczeniu podkreślana jest informacja, że wielkości stężeń benzenu, podawane na stronie internetowej WIOŚ w zakładce SOJP, są wynikami tylko wstępnie zweryfikowanymi i nie należy na ich podstawie wyciągać daleko idących wniosków. Wyniki za 2012 rok zostaną ostatecznie zweryfikowane do 30 kwietnia 2013 roku i jak zwykle opublikowane w raporcie rocznym.

Według Inspektoratu Ochrony Środowiska, nietypowo podwyższone stężenia benzenu na stacji przy ul. Reja w Płocku są najprawdopodobniej wynikiem nieprawidłowej pracy analizatora BTX. Jest on w tej chwili sprawdzany przez pracowników Laboratorium WIOŚ w Warszawie i serwis producenta. Trwają także analizy porównawcze, z wykorzystaniem innych metod badawczych.

Zdaje się to potwierdzać fakt, że wyniki pomiarów benzenu z innej stacji pomiarowej, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Pasaż Roguckiego (Płock-Gimnazjum), prowadzonej przez PKN Orlen S.A. nie wykazują tak dużych wartości. Także wg raportu WIOŚ za rok 2011 standardy emisyjne benzenu były w całym województwie mazowieckim dotrzymane.

Czy przewidywania WIOŚ są trafne? Tego dowiemy się już wkrótce – na stronie internetowej Inspektoratu mają być podane do wiadomości wyniki wszystkich badań.