4×4 OFFROAD SHOW POLAND pierwszy raz w Polsce

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Pierwsze Ogólnopolskie Targi Pojazdów 4×4 OFFROAD SHOW POLAND zapowiadają się bardzo atrakcyjnie.

Impreza odbędzie się w dniach 17-18 listopada w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska Warszawa (ul Marsa 56C).  Swój udział w targach zgłosili m.in. Rajdy 4×4, Wyprawa 4×4, Bush Taxi, Terenowiec 4×4, RXV, Diffland, Mitsubishi Pajero i Toyota Land Cruiser, Biadała, Warka, Garmin, Automobilkub Rzemieślnik, a także organizatorzy imprez i prywatni właściciele samochodów terenowych.

Na targach będziemy mogli obejrzeć:

  • Naj­now­sze modele klasy G i GLK Mercedes Benz.
  • Premierowy model Mitsubishi Pajero Sport – jedynego egzemplarza w Polsce.
  • Ciężarowego MAN-a TG 4×4 w wersji rajdowej, którym słyn­ny pol­ski kie­row­ca i pilot raj­do­wy Grzegorz Baran wystartuje w listopadzie w rajdzie Dakar.
  • Po raz pierwszy w Polsce swoje stoisko zaprezentuje Rajd Drezno-Wrocław oraz Mo­bil­ny Tor Off-Ro­ad, dzię­ki któ­re­mu zwie­dza­ją­cy będą mogli po­znać smak te­re­no­wej przy­go­dy.

Po­nad­to, na tar­gach bę­dzie można spo­tkać znaną z wy­ści­go­wych torów Klau­dię Pod­ka­lic­ką, która za­pre­zen­tu­je swo­je­go te­re­no­we­go Mit­su­bi­shi Pa­je­ro.

– Spor­to­wych wra­żeń z pew­no­ścią do­star­czy też tor firmy Au­to­tra­per, na któ­rym sa­mo­cho­dy mogą wjeż­dżać nawet na wy­so­kość sied­miu me­trów. Krót­ko mó­wiąc w na­szym cen­trum od­bę­dzie się praw­dzi­we mo­to­ry­za­cyj­ne show – mówi Bar­tosz So­snow­ski, pre­zes MT Pol­ska, or­ga­ni­za­to­ra Of­fRo­ad Show Po­land.

Szczegóły na www.offroadpoland.pl
Organizatorzy: Classic Media Sp. z o.o.
Mirosław Bugajski i MTPolska

Godziny otwarcia:

  • Sobota: 10-18
  • Niedziela: 10-17

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji