REKLAMA

Ograniczamy smog. Jak uzyskać dopłatę do wymiany pieca?

REKLAMA

Początek roku upłynął pod znakiem alarmu smogowego. W wielu miejscowościach Polski zostały przekroczone stany alarmowe stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu. To bardzo niebezpieczne zjawisko, przyczyniające się do powstawania chorób, a nawet nowotworów dróg oddechowych. Specjaliści są zgodni, że jedną z przyczyn powstawania smogu jest to, czym palimy w piecach starej generacji. Należałoby je wymienić, ale to dość droga inwestycja. Jakich dopłat możemy spodziewać się ze strony gminy?

Gminy starają się pomóc swoim mieszkańcom w zakładaniu bardziej ekologicznych systemów ogrzewania. Co roku realizowane są programy, dzięki którym można uzyskać dofinansowanie na tę inwestycję. Czy w tym roku również będą przyjmowane wnioski o dopłatę do wymiany pieca węglowego starej generacji? Jeśli tak, to kiedy i jakie trzeba będzie spełnić warunki?

– Gmina Miasto Płock rozważa przestąpienie do programu pn: „OA-8 Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” – mówi Konrad Kozłowski z zespołu współpracy z mediami płockiego ratusza. – Jest to program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW), gdzie beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego, czyli wniosek o dofinansowanie składa gmina – tłumaczy.

Dofinansowanie jest przeznaczone dla osób fizycznych, mieszkających na terenie gminy, ubiegającej się o dofinansowanie, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie nie może stanowić pomocy publicznej.

Co podlega wymianie?

Zgodnie z zasadami programu, dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia, dotyczące modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, między innymi polegającymi na wymianie:

  • kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe
  • zastąpienie kotłów gazowych, olejowych źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

Zgodnie z warunkami programu, Gmina wyłoni wykonawcę (dostawcę) i sfinansuje, po uzyskaniu dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie, osobie fizycznej zakup pieca do wysokości 75 % kosztu kwalifikowanego, jednakże nie więcej niż 5 tys. zł. Resztę wpłaty pokrywającej koszt własny związany z zakupem pieca spoczywa na osobie fizycznej, która tej wymiany dokonuje.

Obowiązki przy dofinansowaniu

Osoba, która stara się o dofinansowanie wymiany pieca, musi zobowiązać się do:

  • przygotowania kotłowni do modernizacji, zlecając na swój koszt wykonanie niezbędnych prac koniecznych do prawidłowego działania pieca c.o.;
  • powierzenia na swój koszt wykonania przez instalatora, posiadającego odpowiednie uprawnienia, robót instalacyjnych związanych z demontażem dotychczasowego źródła ciepła, montażem nowego pieca, zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Do kosztu kwalifikowanego zadania zaliczany jest koszt zakupu kotła (z elementami dodatkowymi, tj. zasobnikiem c.w.u.), koszt czujnika tlenku węgla (czadu).

Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia lub odzyskania na mocy odrębnych przepisów.

Gdzie wniosek?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w programie muszą złożyć wstępną deklarację [kliknij w link, aby ją pobrać] uczestnictwa w programie. Informacje zawarte w deklaracji posłużą do ewentualnego złożenia przez Gminę Miasto Płock wniosku, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w ramach przedmiotowego programu. Deklaracje należy składać w biurze obsługi klienta na stanowisku nr 6. Termin składania wstępnych wniosków – do 28 lutego 2017 r.Informacji udziela Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców pod nr tel. 24364 55 55.

Po otrzymaniu przez Gminę Miasto Płock dotacji, osoby nadal zainteresowane dofinansowaniem będą musiały złożyć właściwy wniosek o dofinansowanie zakupu pieca i podpisać umowę.

Gmina Miasto Płock rozważa również przystąpienie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej na działania związane z wymianą urządzeń grzewczych.

– Ogłoszenie konkursu planowane jest na marzec 2017 r. – informuje Konrad Kozłowski. – Zakłada się, że realizatorem projektu będą Inwestycje Miejskie Sp.z o.o. pod warunkiem, że regulamin konkursu dopuści taką możliwość. Z chwilą udostępnienia regulaminu konkursu, na stronie internetowej Gminy Miasto Płock opublikowane zostaną warunki udziału w projekcie wraz z deklaracją uczestnictwa – zapewnia.

A może odnawialne źródła energii?

Jak informuje urząd miasta, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił dla osób fizycznych program pn: OA-07 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła.

W tym programie można skorzystać z dofinansowania w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych lub dotacji na:

  1. Zakup i montaż kolektorów słonecznych – dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 tys. zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.
  2. Zakup i montaż pomp ciepła – dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 15 tys. zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.
  3. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej – dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 8 tys. zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

Termin naboru rozpoczął się 9 stycznia br. i będzie trwał do wyczerpania alokacji, jednak nie później niż do 29 września 2017 r. Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział zamiejscowy w Płocku przy ul. Małachowskiego 8.

Szczegółowych informacji, dotyczących naboru wniosków i warunków dofinansowania w ramach ww. programu, można uzyskać na stronie WFOŚiGW w zakładce Strefa Beneficjenta – Programy 2017 – osoby fizyczne oraz w pod numerami tel. 24 231 33 84, 24 231 33 82, 24 264 19 94.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU