REKLAMA

Atrakcyjna nieruchomość w Płocku na sprzedaż!

REKLAMA

Nieruchomość gruntowa wraz halą produkcyjną i zapleczem biurowym na obszarze przemysłowym osiedla Winiary w Płocku – pierwsza licytacja.

  • Rok budowy 2012
  • Powierzchnia całkowita: 10026,48 m2
  • Powierzchnia działki: 22 640 m2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PL1P/00109865/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Maciej Czyż na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-12-2021r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 10b w sali nr 114 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka ozn. nr 88/18 o pow. 2,2640 ha położonej: 09-400 Płock, Kobiałka, Płock, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00109865/0 należącej do dłużnika: B4 Nieruchomości sp. z o.o.

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 2,2640 ha, położona jest na obszarze przemysłowym osiedla Winiary w Płocku przy ul. Kobiałka 9 (obręb 0003 – Maszewo) w północnej części (na terenach przemysłowych).

Dojazd do nieruchomości od ulicy Łukasiewicza drogami wewnętrznymi tj. od zachodu poprzez służebność ustanowioną na działce m.in. nr 88/3 stanowiącej drogę wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej (służebność ujawniona w dziale III księgi wieczystej nr PL1P/00135267/9) oraz poprzez służebność ustanowioną na działce m.in. nr 89/1 stanowiącej drogę o nawierzchni asfaltowej (ulica Długa, służebność ujawniona w dziale III księgi wieczystej nr PL1P/00137921/6). Działka 88/18 (Ba – tereny przemysłowe), w kształcie wieloboku zbliżonego do prostokąta ze ściętymi południowo-zachodnim i południowo-wschodnim narożnikami. Zabudowana halą produkcyjną wraz z zapleczem socjalno-biurowym- powierzchnia zabudowy: 10 026,48 m2- powierzchnia użytkowa: 11 332,92 m2 – kubatura: 134 568,39 m3 – ilość kondygnacji: w części magazynowej: 1, w części biurowo-socjalnej: 3 oraz budynkiem portierni oraz budynkiem trafostacji (o powierzchni zabudowy zgodnie z danymi z ewidencji budynków – 40,00 m2).

W hali magazynowej zamontowane trzy suwnice pomostowe jednodźwigarowe (z wyciągnikami) – o udźwigu: 3,5 t (UDT: 3318000943), 6,3 t (UDT: 3318000941) i 5 t (UDT: 3318000942). Każda z suwnic o rozstawie ok 22 – 23 m, wysokość pomiędzy posadzką a pomostem ok. 7,7 m. Rozprowadzone instalacje: elektryczna, wodociągowa (zasilana z sieci miejskiej), kanalizacyjna sanitarna i deszczowa (z odprowadzeniem do sieci miejskiej), centralnego ogrzewania (zasilana z sieci, węzeł cieplny, w części socjalno-biurowej grzejniki stalowe płytowe, w części produkcyjnej nagrzewnice), klimatyzacyjna w części socjalno-biurowej, przeciwpożarowa. W pomieszczeniach sanitarnych zamontowane umywalki, pisuary, miski ustępowe z dolnopłukami ceramicznymi kompaktowymi bądź na stelażach podtynkowych.Teren działki w znacznej części utwardzony – wokół budynku wykonane chodniki, podjazdy, drogi pożarowe i parkingi z kostki betonowej, dodatkowo od strony zachodniej elewacji wykonany parking, wstęp na część ogrodzoną przez główną bramę wjazdową bądź przez furtkę i portiernię). Działka ogrodzona – ogrodzenie panelowe (stalowe), panele osadzone na słupkach stalowych wbetonowanych w ziemię, wykonana brama stalowa przesuwna. Przy wjeździe ustawione szlabany. Na działce wykonane nasadzenia ozdobne. Teren uzbrojony w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), centralnego ogrzewania, telekomunikacyjną, ponadto (zgodnie z decyzją udzielającą pozwolenia na użytkowanie) na działce wykonane dwa podziemne zbiorniki gazowe o pojemności 4 850 dm3 każdy.

Suma oszacowania wynosi: 34 994 485,23 zł, – w tym podatek VAT w kwocie 6 543 684,23 złzaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 26 245 863,92 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 499 448,52 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 90 16001462 1831 2959 6000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Więcej informacji pod numerem telefonu 23 663 09 84. Szczegóły obwieszczenia na stronie: https://www.bsplonsk.pl/lista-ogloszen/atrakcyjna-nieruchomosc-w-plocku-na-sprzedaz,18.html.

artykuł promowany

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Kolejny Artykuł

Reklama

REKLAMA


  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU