Z Ciółkowa wywiozą odpady

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Zgodnie z zapowiedziami, Starostwo Powiatowe w Płocku ogłosiło właśnie przetarg na usunięcie odpadów z Ciółkowa (gm. Radzanowo). To zakończenie trwającej od kilku lat walki z firmą Ecoriver, która zanieczyściła okoliczne tereny.

Przypomnijmy, że drażniący zapach, powodujący omdlenia nawet u dorosłych mężczyzn oraz uchybienia w prowadzeniu działalności przez firmę Ecoriver, która w Ciółkowie prowadziła kompostownię, spowodowały protesty mieszkańców i działania władz w celu zaprzestania “cuchnącej działalności”. Blokowanie drogi wjazdowej do kompostowni na tzw. “Majdanie”, rozmowy z władzami, zainteresowanie mediów, przyniosły efekt w postaci cofnięcia zgody na prowadzenie kompostowni, a w efekcie zaprzestania składowania odpadów na terenie Ciółkowa.

Teraz pozostało już jedynie usunięcie odpadów już zalegających teren kompostowni. 16 października został ogłoszony przetarg na załadunek, transport, odzysk lub unieszkodliwienie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom i nienadającego się do wykorzystania, a zalegający na działce o nr ew. 160/2 w m. Ciółkowo.

Zamówienie będzie realizowane w ramach wykonania zastępczego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wykonawca będzie zobowiązany do załadunku, transportu odpadów z terenu działki o nr ewid. 160/2 w m. Ciółkowo, gm. Radzanowo do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Będzie musiał także przedstawić stosowne decyzje administracyjne na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadu, a także harmonogram wywozu odpadów. Co ważne, harmonogram będzie musiał zawierać nie tylko planowaną datę i godzinę wywozu, ale i oznaczenie środków transportu (nr rejestracyjny, marka, ładowność) oraz wskazanie osoby koordynującej usługę w miejscu jej wykonania.

Z przeprowadzonych prac starostwo ma otrzymać sprawozdanie w formie papierowej (w tym udokumentowanie ilości usuniętych odpadów na podstawie kart przekazania odpadów lub kart ewidencji odpadów, miejscu odzysku lub unieszkodliwiania). Termin wykonania pracy określono do 29.02.2016 r. Chętnie do wykonania tego zadania mogą składać oferty do 26 października, do godziny 10.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji