Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Dzisiaj dalszy ciąg o emeryturach, czyli:

Postępowanie o przyznanie emerytury

Osoba ubiegająca się o emeryturę powinna zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o przyznanie tego świadczenia, dołączając stosowną dokumentację potwierdzającą staż i zarobki.

Zasadą jest, że ZUS może przyznać emeryturę po złożeniu odpowiedniego wniosku przez osobę ubiegającą się o to świadczenie. Z obowiązku tego zwolniona jest osoba, pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy, która ukończyła powszechny wiek emerytalny. Emerytura przyznawana jest wówczas z urzędu, bez inicjatywy osoby zainteresowanej.

Do wniosku o emeryturę wnioskodawca winien dołączyć dokumenty, potwierdzające przebycie okresów składkowych i nieskładkowych. Podstawowym dokumentem potwierdzającym zatrudnienie i ubezpieczenie jest świadectwo pracy. Do wydania tego dokumentu pracodawca jest zobowiązany w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Okresy składkowe i nieskładkowe można potwierdzić także wydanymi przez pracodawcę zaświadczeniami, wskazującymi odpowiednie dane: okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy, stanowisko. Zaświadczenia powinny spełniać odpowiednie wymogi formalne, a więc muszą zawierać dane personalne pracownika i pracodawcy, a także pieczątkę pracodawcy oraz pieczątkę imienną i podpis osoby wystawiającej.

Okresy zatrudnienia można potwierdzić również za pomocą wpisów dokonanych przez pracodawcę w legitymacji ubezpieczeniowej, potwierdzonych imienną pieczątką i podpisem osoby je dokonującej. Niektóre okresy pracy wyjątkowo można udowodnić zeznaniami świadków, np. okresy pracy w gospodarstwie rolnym rodziców przebyte przed 1983 rokiem. Podobne wymagania obowiązują w przypadku dokumentowania wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia. Zarobki potwierdzić należy na druku ZUS Rp-7, można je udowodnić stosownymi zaświadczeniami bądź wpisami w legitymacji ubezpieczeniowej.

Może się zdarzyć, że zakład pracy ubezpieczonego został zlikwidowany, zaś wnioskodawca nie posiada dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień lub wyliczenia wysokości świadczeń. Wówczas jedynym rozwiązaniem jest szukanie przez osoby zainteresowane dokumentacji w archiwach. Polecam kontakt z Archiwum Państwowym Dokumentacji Osobowej i Płacowej, 05-822 Milanówek ul.Okrzei 1 tel.22 724-76-79, 22-724-76-05, 22 724-78-72 oraz e-mail udostępnienie@apdop.gov.pl.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji