Spotkanie w sprawie „Strażaków” nieetyczne – interpelacja radnej

REKLAMA

Temat serialu „Strażacy” nie cichnie. Po publikacji o spotkaniu w Domu Darmstadt, które odbyło się 1 kwietnia, zawrzało zarówno na portalach internetowych, jak i wśród radnych. Radna Wioletta Kulpa złożyła w tej sprawie interpelację.

O planach powstania serialu w naszym mieście stało się głośno, niestety, nie za sprawą samego pomysłu, a wątpliwości, które wokół niego narosły. Już po konferencji prasowej, na której zapowiadano powstanie „Strażaków” w Płocku i emisję w jesiennej ramówce TVP, okazało się, że stacja rozważa emisję jeszcze trzech innych, równorzędnych propozycji. Duże wątpliwości wzbudziła także kwota, której producent wymagał (ponad 1,2 mln zł) oraz sposób przedstawienia uchwały (do programu głosowania weszła na dzień przed sesją rady miasta).

PowiązaneTematy

W tych okolicznościach radni odrzucili uchwałę, rezerwującą kwotę na potrzeby serialu. 1 kwietnia odbyło się jednak spotkanie, którego celem było powtórne poddanie pod głosowanie tego projektu, tym razem jako inicjatywy obywatelskiej. To również wzbudziło wątpliwości – z jednej strony, jak tłumaczyła w wywiadzie z nami Monika Maron-Kozicińska, było to spotkanie prywatnych osób, które są za realizacją serialu w Płocku, a z drugiej – pojawiły się tam osoby pełniące funkcje w urzędzie miasta lub w organizacjach pozarządowych, a samo spotkanie odbyło się w Domu Darmstadt, które wynajmuje sale wyłącznie za pośrednictwem ratusza.

I właśnie na temat tego spotkanie radna PiS, Wioletta Kulpa, wystosowała interpelację.

Dotyczy nieformalnych spotkań przedstawicieli Prezydenta Miasta Płocka z wybranymi organizacjami pozarządowymi ws. wydatkowania środków z budżetu na odrzucony projekt realizacji filmu Strażacy

W dniu 1 kwietnia 2014 roku doszło do nieformalnego spotkania z inicjatywy urzędników miasta Płocka i radnej Rady Miasta Płocka w sprawie przeforsowania pod płaszczem inicjatywy obywatelskiej kolejnego projektu uchwały, obciążającej budżet miasta Płocka na kwotę 1.230.000,00.

Inicjatywa obywatelska z założenia przysługuje osobom, które na podstawie upoważnienia ustawowego lub Statutu Miasta Płocka nie posiadają prawa do zgłaszania własnych projektów uchwał. Stąd wprowadzenie do Statutu Miasta Płocka możliwości składania projektów uchwał przez mieszkańców (w 2013 roku zmniejszono ilość podpisów pod wnioskiem). Tymczasem osoby występujące w dniu 1 kwietnia 2014 roku takie umocowanie posiadają, pani radna może sama złożyć projekt uchwały, natomiast Kierownik Oddziału Informacji Miejskiej Urzędu Miasta Płocka realizowała to w ramach swoich obowiązków służbowych, nawet referowała temat podczas obrad sesji Rady Miasta Płocka. Dlatego podobne działania prowadzone przez osoby sprawujące władzę w mieście Płocku całkowicie wypaczają inicjatywę obywatelską i podejmowanie działań na rzecz mieszkańców Płocka rzekomo w ich imieniu.

Wielokrotnie podkreślano, że tak duża rzesza mieszkańców Płocka protestuje po sesji, na której odrzucono proponowane zmiany w budżecie, tymczasem na portalach internetowych, zarówno gazeta.pl, portalplock, czy PetroNews.pl takich protestów po sesji nie było, zainteresowanie było znikome.

To tajemnicze spotkanie, które miało miejsce w pierwszym dniu kwietnia, bez zapraszania mediów, innych radnych, wszystkich organizacji pozarządowych, czy wręcz wszystkich mieszkańców Płocka powoduje, że zachowanie zarówno urzędnika, jak i radnej budzi zastrzeżenia, co do etyki postępowania.

Proszę w związku z powyższym na odpowiedź na poniższe kwestie:
1. Spotkanie odbyło się w Domu Darmstadt, w związku z powyższym, czy uregulowano kwotę na wynajem pomieszczenia, proszę ponadto o przedstawienie kserokopii umowy.
2. Czy w świetle art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych „Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego” oraz art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt, do którego wyłącznej kompetencji należy zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy. Taka sama była interpretacja wniosku zgłaszanego przez jednego z radnych podczas sesji Rady Miasta Płocka w dniu 25 marca br., gdzie potwierdzono, iż radny nie może proponować zmian do budżetu w trakcie jego realizacji. Nadmieniam ponadto, iż wówczas zmiana dotyczyła zmniejszenia wydatków, a w tym przypadku wnioskodawczynie proponują zwiększenie wydatków budżetu. W związku z powyższym w świetle zacytowanych przepisów inicjatywa obywatelska nie może składać wniosku do budżetu (w trakcie jego realizacji), który będzie powodował zwiększenie wydatków, gdyż taka inicjatywa należy do wyłącznej kompetencji prezydenta.
3. Czy etyczne jest prowadzenie rozmów przez urzędnika i radnego z wybranymi przedstawicielami organizacji pozarządowych, a szczególnie ich pełnomocnikiem w kontekście zbierania podpisów pod inicjatywą uchwałodawczą. Kto z zaproszonych osób bezpośrednio podległych Urzędowi Miasta Płocka odmówi wsparcia akcji?
4. Z kontekstu informacji zamieszczanych na portalach wynika, iż w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele producenta. Dlaczego w związku z tym podczas obrad sesji Rady Miasta Płocka nie uczestniczyli, czy było do nich wystosowane zaproszenie?
5. Jeśli, jak twierdzi pani radna rozmowy były już prowadzone od miesiąca sierpnia 2013 roku, to dlaczego radni nie zostali wcześniej poinformowani o podobnych działaniach, jedynie dowiedzieliśmy się z lakonicznych informacji przekazanych podczas konferencji prasowej poprzedzającej sesję. Natomiast zmiany w budżecie zostały zaplanowane przez Prezydenta na dzień przed sesją. Natomiast podczas sesji nie otrzymaliśmy odpowiedzi na stawiane pytania merytoryczne. Podając przykład Sandomierza z wypowiedzi Pani Agaty Król wynikało, iż miasto nie finansuje realizacji produkcji, jedynie angażuje się poprzez wsparcie organizacyjne i logistyczne. Podobnie z Jeruzel (serialowe Wilkowyje), gdzie ekipa filmowa nawet wyremontowała kościół. Dlaczego w związku z tym żąda się od radnych tego miasta podejmowania uchwały wartej 1.230.000,00 bez określenia warunków umowy i ewentualnych korzyści dla miasta. Miasto Grudziądz na nagranie serialu Rodzinka.pl wpłaciło 80.000 tysięcy złotych, tymczasem całość produkcji wyniosła 400.000 złotych. Ponawiam swoje pytanie zadane podczas sesji, jaki jest ogólny koszt przedsięwzięcia, aby mieć świadomość jaki udział ma miasto.

Wioletta Kulpa