REKLAMA

Młodzież zawstydziła Radę Miasta Płocka?

REKLAMA

We wtorek odbyło się drugie posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta w Płocku. Młodzi ludzie powołali komisje i dyskutowali propozycje tematów najbliższych posiedzeń. Jak wypadli w porównaniu z dorosłą radą?

22 stycznia zebrała się na drugie posiedzenie Młodzieżowa Rada Miasta w Płocku. Spotkanie poprowadził przewodniczący rady, uczeń Jagiellonki, Michał Wyrębkowski. Posiedzenie rozpoczęto od jednomyślnie przyjętej minuty ciszy ku pamięci zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza.

Następnie ślubowanie złożyło dwoje radnych, którzy nie mieli okazji zrobić tego na pierwszym posiedzeniu oraz wybrano komisję uchwał i wniosków. W dalszej części posiedzenia głos zabrał prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, który przekazał młodym radnym listy gratulacyjne oraz pakiety promocyjne.

PowiązaneTematy

W pakietach między innymi znalazły się książki: „Płock wspomnieniami malowany – rozmowy wnuków z dziadkami” będąca najnowszą publikacją Książnicy Płockiej oraz „Być dla kogoś. Hanna Witt – Paszta” Rafała Kowalskiego.

Prezydent zapewnił po rozdaniu upominków, że jeśli będzie potrzebny do omówienia konkretnych kwestii, rada będzie mogła zaprosić go na sesję. W takiej sytuacji po oficjalnym zaproszeniu Andrzej Nowakowski pojawi się na posiedzeniu, w razie potrzeby razem z osobami kompetentnymi w danej sprawie.

Komisje Młodzieżowej Rady Miasta Płocka

Po krótkiej przerwie Młodzieżowa Rada Miasta przystąpiła do powoływania komisji. Na początek powołano komisję rewizyjną, która będzie zajmować się nadzorowaniem działań prezydium rady.

Pierwszą powołaną komisją problemową była komisja do spraw Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, której celem będzie działanie w celu powołania Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Płocka.

Druga komisja problemowa powołana na posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta z kolei zajmować się będzie promocją rady. Komisja została powołana ze względu na bardzo niska świadomość młodzieży nie tylko względem działań, ale samego istnienia rady i jej możliwości.

Zawstydzające zaangażowanie i kreatywność

Po powołaniu komisji Młodzieżowa Rada przeszła do debaty o sprawach różnych. Jako pierwszy pojawił się temat stworzenia delegacji młodej rady na posiedzenie dorosłej rady. Młodzi ludzie chcą przez to pokazać swoje zainteresowanie sprawami Płocka oraz sposobem funkcjonowania Rady Miasta.

Młodzi radni chcą być na bieżąco z sytuacją w mieście, gdyż Młodzieżowa Rada Miasta jest organem opiniotwórczym. Dzięki temu, jeśli zaszłaby potrzeba wydania opinii przez Młodzieżową Radę, to będzie ona gotowa do fachowego opracowania i przekazania swojego zdania na dany temat do Rady Miasta Płocka.

Żeby jeszcze lepiej współpracować z dorosłą radą, młodzi ludzie planują ustawić swoje sesje tak, by następowały dzień po Sesjach Rady Miasta w Płocku. Dzięki temu na bieżąco będą mogli omawiać sprawy miasta, które dotyczą młodzieży.

Dodatkowo Młodzieżowa Rada chce zorganizować wspólne posiedzenie obydwu rad, młodzieżowej i dorosłej. Młodzi ludzie pracują też nad uaktualnieniem i poprowadzeniem profilu Młodzieżowej Rady Miasta Płocka na portalu społecznościowym Facebook. Prowadzenie profilu ma być częścią pracy nad rozpowszechnieniem wiedzy o działalności rady.

Plan pracy rady

Dalszą część posiedzenia radni poświęcili debacie nad propozycjami tematów, które powinny się znaleźć w programie przyszłych obrad. Jest to dopiero drugie posiedzenie nowej Młodzieżowej Rady Miasta Płocka i już radni wystąpili z wieloma pomysłami na przyszłość, z czego część nawet była gorącymi tematami podczas ostatniej samorządowej kampanii wyborczej.

Młodzi ludzie zaproponowali między innymi:

  • współpracę Młodzieżowej Rady Miasta Płocka z płockimi organizacjami i stowarzyszeniami w celu wzajemnej promocji wśród młodzieży,
  • wprowadzenie ogólnodostępnego dla uczniów internetu wi-fi w szkołach, przy tym punkcie doszło do intensywnej dyskusji związanej z kompetencjami rady oraz kosztami realizacji projektów,
  • promowanie otwierania sklepików w każdej szkole i ustawiania automatów z jedzeniem i piciem,
  • bezpłatna komunikacja dla młodzieży – to temat, który pojawił się już podczas wyborów samorządowych i był mocno krytykowany przez obecnego prezydenta, teraz pomysł powraca, tym razem za sprawą rady młodzieżowej. W tym punkcie pojawiło się również rozwiązanie kompromisowe, w którym założono obniżenie ceny biletów miesięcznych dla młodzieży szkolnej,
  • jeden z radnych zwrócił uwagę na potrzebę zastąpienia otaczających mieszkańców połaci betonu zielenią. Stworzyłoby to dużo bardziej przyjazne środowisko nie tylko dla młodzieży, ale ogółu mieszkańców miasta. Razem z tym pomysłem narodził się drugi, w ramach którego należałoby zadbać o dostęp młodzieży do terenów zielonych w każdej szkole w mieście,
  • podczas dyskusji zwrócono również uwagę na potrzebę pilnowania przestrzegania przez szkoły oraz nauczycieli realizacji praw uczniów,
  • podczas obrad nie mogło zabraknąć tematu głośnego w całej Polsce, czyli zakazu zadawania prac domowych na święta i wakacje,
  • poprawa warunków funkcjonowania Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego.

Radni Młodzieżowej Rady Miasta Płocka debatowali nad każdym powstałym pomysłem nie z punktu widzenia czy dane zadanie leży w ich kompetencjach, lecz tak jak prawdziwie zaangażowani w pomaganie ludziom samorządowcy, którzy chcą możliwie w pełni wykorzystać swoje możliwości, by pomóc mieszkańcom.

Takie podejście stoi wyraźnie w sprzeczności z tym, co można zaobserwować na posiedzeniach dorosłej Rady Miasta Płocka, gdzie – w naszym odczuciu – prowadzi się grę przeciwko oponentom politycznym, wykorzystując do tego problemy mieszkańców jako pretekst.

Słuchając debaty młodych ludzi z Młodzieżowej Rady Miasta, wyciągnąć można było wniosek, że dorośli zapomnieli o podstawowej prawdzie – aby pomóc, czasami wystarczy być człowiekiem. Czasem zwykła rozmowa między ludźmi, wysłuchanie i dobra rada mogą zdziałać bardzo dużo.

Młodzi radni w wielu sytuacjach wiedzieli, że nie posiadają kompetencji, by realizować swoje pomysły, jednak zawsze wracali do możliwości apelowania, pisania, próśb, opinii i rekomendacji lub zwracania się do organów, które już mają właściwe kompetencje.

Młodzieżowa Rada Miasta ustaliła, że jej następne posiedzenie odbędzie się 15 lutego o godzinie 11 w auli Ratusza.