REKLAMA

Liczbowe podsumowanie 15 lat Mazowsza w Unii Europejskiej

REKLAMA

Marszałek Adam Struzik wraz z europosłem Jarosławem Kalinowskim oraz dyrektorem Tomaszem Kominkiem podsumowali 15 lat funkcjonowania Mazowsza w Unii Europejskiej.

W tym roku mija 15 lat od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. W sumie trafiło już do subregionu płockiego ponad 1,3 mld zł z UE. Ponadto, od 1 stycznia 2018 r. województwo mazowieckie zostało podzielone statystycznie. Tymczasem w Brukseli trwają rozmowy nad kolejną perspektywą finansową.

– Ostatnich 15 lat to był bardzo dobry czas dla kraju i dla Mazowsza. Dzięki środkom z UE udało nam się zwodociągować i skanalizować wiele wsi, wybudować drogi, wyposażyć szpitale, stworzyć fantastyczne placówki kulturalne, a także przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Po piętnastu latach od wejścia Polski do UE fundusze wspólnotowe nadal są jednym z najważniejszych źródeł finansowania inwestycji na terenie całego kraju – podkreśla marszałek Adam Struzik.

– Trzeba pamiętać, że choć jako kraj wpłaciliśmy 51,8 mld euro składek, to otrzymaliśmy z UE w ramach różnych programów 159,4 mld euro. Wyraźnie jesteśmy na plusie. Poza tym, członkostwo w UE to możliwość wpływania na ważne sprawy i kształtowania prawa. Na tym nie koniec. W Brukseli cały czas trwają prace nad nowym budżetem. Chcemy, aby Komisja Europejska oparła go na istniejącym od 1 stycznia 2018 r. podziale statystycznym, w ramach którego wyodrębnione zostały dwa regiony: warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny – dodał marszałek.

Jak podkreślał, w ciągu tych 15 lat uczestnictwa naszego kraju w UE subregion płocki przeszedł ogromne zmiany. Ich efektem są nowe i zmodernizowane drogi, wyremontowane i wyposażone placówki zdrowotne i kulturalne, a także nowoczesne obiekty sportowe i place zabaw. Wsparcie unijne pochodziło z programów ZPORR 2004-2006, RPO WM 2007-13, PROW 2007-13, a także RPO WM 2014-20 i PROW 2014-20.

Nowy podział statystyczny

Po kilku latach analiz, prac i starań, 1 stycznia 2018 r. województwo mazowieckie zostało statystycznie podzielone. To olbrzymi sukces Mazowsza. Wspólnocie zasygnalizowano zróżnicowanie Mazowsza, co przekłada się na wydzielenie dwóch odrębnych jednostek statystycznych NUTS 2: regionu warszawskiego stołecznego oraz regionu mazowieckiego regionalnego.

Również od pierwszego stycznia funkcjonuje nowy podział na NUTS 3. Wśród subregionów pojawił się zupełnie nowy – żyrardowski, w skład którego weszły trzy powiaty: sochaczewski, grójecki i żyrardowski.

Obecna perspektywa

Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2014-2020

W ramach obecnej perspektywy finansowej Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020, wsparcie otrzymało już 257 projektów realizowanych na obszarze subregionu płockiego. Kwota dofinansowania z UE wyniosła ponad 516 mln zł.

Największe środki uzyskały projekty rozwoju infrastruktury drogowej (141 mln zł), gospodarki niskoemisyjnej (ok. 140,5 mln zł) oraz rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach (52,7 mln zł).

Znaczące wsparcie otrzymały projekty ważne społecznie – edukacyjne (36 mln zł), zwłaszcza dotyczące doskonalenia zawodowego i podnoszenia kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży, a także wspierające włączenie społeczne i walkę z ubóstwem (35 mln zł).

Przedsiębiorcy z subregionu płockiego wyróżniają się dużą aktywnością w pozyskiwaniu środków z UE. W ramach obecnej perspektywy podpisali już 111 umów na 51 mln zł dofinansowania. Najwięcej umów dotyczyło wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności – w sumie 25,4 mln zł dotacji. Sektor biznesu chętnie sięga także po dotacje na aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych (14,8 mln zł), a także edukację dzieci, młodzieży oraz doskonalenie zawodowe dorosłych (4,8 mln zł).Wśród największych projektów z subregionu płockiego wspartych środkami unijnymi w ramach obecnej perspektywy wymienić można:

 • budowę trasy północno-zachodniej miasta Płocka – 89,7 mln zł;
 • rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka – 66,5 mln zł;
 • budowę obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck – Ruszki na terenie m. Gąbin – 40 mln zł;
 • rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka – etap II – 37 mln zł;
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym – 27 mln zł;
 • aktywizację społeczno-gospodarczą zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka (nabrzeże wiślane) – 19,9 mln zł;
 • budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka – 11,4 mln zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

W obecnej perspektywie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do beneficjentów z subregionu płockiego trafiło już ponad 31 mln zł, z czego ponad 12,3 mln zł do powiatu płockiego, ponad 18,1 mln zł – sierpeckiego, oraz ponad 698 tys. zł do gostynińskiego.

Podpisanych zostało 129 umów. Najwięcej, bo aż 93 dotyczyły wsparcia w ramach obszaru LEADER. 25 umów dotyczyło budowy bądź modernizacji dróg, 5 – gospodarki wodno-ściekowej, 4 odnowy wsi, 1 – budowy targowisk i 1 ochrony zabytków.

Poprzednie perspektywa

Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 do subregionu płockiego trafiło ponad 640 mln zł z UE. Zrealizowanych zostało w sumie 159 projektów.

Wśród największych zrealizowanych wymienić można:

 • Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny I – 29 mln zł;
 • budowę łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego, a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska” wraz z budową węzła „Boryszewo” na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy Miasto Płock – Etap I – 28 mln zł;
 • rozbudowę ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą – 24,5 mln zł;
 • budowę ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) – 10,8 mln zł;
 • stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie północno-zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami i wdrożenie systemu selekcji odpadów, w tym segregacji u źródła – 9,3 mln zł;
 • poprawę systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o. – 8,2 mln zł;
 • rewaloryzację Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina – 16,5 mln zł;
 • rozbudowę i adaptację kamienicy przy ulicy Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku – 13,8 mln zł;
 • adaptację byłej Bożnicy przy ul. Kwiatka 7 w Płocku na Muzeum Żydów Mazowieckich – 7,5 mln zł;
 • budowę centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – 37,5 mln zł;
 • rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem – 58,6 mln zł;
 • poprawę jakości infrastruktury dydaktyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku – 18,9 mln zł;

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W latach 2007-2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowanych zostało ponad 430 projektów. Środki unijne na ten cel to ponad 110 mln zł. W ramach tego programu wybudowanych zostało 49 km sieci wodociągowych, 126 km sieci kanalizacyjnych, powstały 384 kanalizacje zagrodowe, 10 oczyszczalni ścieków i 1 targowisko.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

W latach 2004-2006 w subregionie płockim zrealizowanych zostało 48 projektów. Kwota unijnego wsparcia wyniosła ponad 50 mln zł. Wśród największych projektów wymienić można:

 • doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku w sprzęt i aparaturę medyczną – 5,8 mln zł;
 • przebudowę Opactwa Pobenedyktyńskiego oraz Oficyny przy Domu Pod Trąbami na Wzgórzu Tumskim w Płocku – 4,3 mln zł;
 • przebudowę i modernizację ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku – etap II i III – 2,9 mln zł;
 • budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowe Gulczewo w gminie Słupno w powiecie Płockim – 2,7 mln zł;
 • zakup sprzętu dla Oddziału Kardiologicznego – utworzenie Pracowni Hemodynamicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 2 mln zł;
 • remont obwałowań zbiornika „Troszyn” na długości 5.100 km w gm. Gąbin i Słubice, pow. Płock – 2,2 mln zł;
 • budowę hali sportowej przy zespole Szkół w Drobinie – 1,8 mln zł.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU