REKLAMA

Kiedy powstanie kolejowa obwodnica towarowa Płocka?

REKLAMA

Nie da się ukryć, że Płock jest miastem trudnym pod kątem komunikacyjnym, żeby nie powiedzieć wręcz wykluczonym komunikacyjnie. Pomimo dużego natężenia transportu materiałów niebezpiecznych, brakuje dobrych połączeń kolejowych. Czy tę sytuację zmieni CPK i Obwodnica Transportowa Płocka?

CPK i szprycha przez Płock

Centralny Port Komunikacyjny ma stanowić węzeł transportowy, w ramach którego wybudowany zostanie port lotniczy oraz przebudowany zostanie krajowy system transportu kolejowego.

PowiązaneTematy

Rozbudowa sieci kolejowej w ramach I etapu przewiduje m.in. budowę linii kolejowej CPK-Płock-Włocławek, co ma sprawić, że Płock wreszcie zyska połączenie z siecią kolejową zarówno w kierunku CPK i Warszawy, jak i pozostałych rejonów kraju. Projekt zakłada budowę nowych linii o charakterze łączników – „spinaczy” istniejącej sieci o parametrach, umożliwiających osiąganie prędkości co najmniej 250 km/h, a płocki odcinek, z uwagi na aktualny brak wpięcia w planowaną sieć kolejową, także został w nim ujęty.

Łącznie zakładana jest realizacja 10 tzw. szprych kolejowych. W jednej z nich znajduje się m.in. projektowana nowa linia kolejowa nr 5 o nazwie: Korytów – CPK – Płock – Grudziądz.

Do linii nr 5, przebiegającej przez Płock, w ramach ciągu 1 zaplanowano różne warianty jej przebiegu.

źródło: materiały sesyjne RMP
źródło: materiały sesyjne RMP

Do tego projektu, przedstawionego przez spółkę CPK, władze Płocka złożyły uwagi, dotyczące m.in. pozostawienia na mapie nowej linii kolejowej przebiegającej przez Płock (z perspektywą budowy do 2030 roku) oraz uwzględnienia rozwiązań, umożliwiających obsługę pociągów towarowych w ramach linii nr 5, z włączeniem do terminala kolejowego PKN ORLEN.

W sierpniu 2020 r. przedstawiciele CPK poinformowali, że spółka rozpoczęła prace przygotowawcze dla pierwszej grupy inwestycyjnej, obejmującej trasę Warszawa-Łódź przez Kępno do Wrocławia. Do 2023 roku zakładane jest opracowanie studium wykonalności oraz pozyskanie decyzji środowiskowej. Dla odcinka między Warszawą a CPK i dalej do Płocka, schemat działania będzie ten sam, a etap prac przygotowawczych rozpocznie się w 2021 roku i potrwa do 2025 r. W tym czasie spółka chce uzyskać decyzję środowiskową. Zakończenie prac budowlanych planowane jest obecnie na 2030 rok.

Michał Kmiecik z Centralnego Portu Komunikacyjnego wyjaśniał podczas Sesji Rady Miasta Płocka, która odbyła się 30 września br., że inwestycja CPK jest cały czas realizowana. Zakończył się już etap realizacji strategicznego studium lokalizacyjnego, a rozpoczyna się etap studium wykonalności. Kolejne kroki to decyzja środowiskowa, ustalenie lokalizacji linii kolejowych, projekt budowlany oraz budowa.

Przedstawiciel CPK zapowiedział też organizację z przedstawicielami miasta Płocka i okolicznych gmin, podczas których będzie można przekazać uwagi do projektu. Warianty poprowadzenia inwestycji będą konsultowane także z mieszkańcami.

Michał Kmiecik omówił też sposób definiowania wyboru wariantów i ustalenia ostatecznych tras. Jak wyjaśnił, każdy etap to uszczegółowienie wariantów, omawianie i analiza poszczególnych tras i dostosowywanie ich w toku konsultacji społecznych.

– Nie możemy przed rozpoczęciem postępowania wchodzić w zaawansowane szczegóły. Pokażę jednak pierwsze planowane warianty przebiegu tras – mówił przedstawiciel CPK. – Nie ma żadnego wariantu kolei dalekich prędkości, który omijałby Płock – zapewniał.

Obecnie trwają inwentaryzacje przyrodnicze, które potrwają rok. Podczas nich badaniami objęte są tereny potencjalnie przeznaczone na cele budowy linii kolejowych lub infrastruktury z nimi związanej.

Obwodnica dla pociągów towarowych

Budowa Obwodnicy Towarowej Płocka jest przedmiotem analiz, w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – Płock – Sierpc”. Jej założenia podczas Sesji Rady Miasta Płocka, która odbyła się 30 września br., przedstawił Bartosz Uryga, naczelnik wydziału analiz ruchu PKP PLK.

Podstawowe cele projektu:

 • skrócenie czasu jazdy do Kutna i Warszawy
 • zwiększenie przepustowości
 • przeniesienie stacji i przystanków bliżej skupisk ludzkich
 • zmniejszenie oddziaływania na środowisko – np. w zakresie emisji hałasu
 • powiązanie linii nr 33 z nową linią z CPK – Włocławek/Grudziądz – Trójmiasto
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego
 • umożliwienie tworzenia przyjaznych i atrakcyjnych dla pasażera rozkładów jazdy.

Powyższe cele mają zostać zrealizowane poprzez:

 • zwiększenie prędkości do: 120-140 km/h dla pociągów pasażerskich oraz 80-120 km/h dla pociągów towarowych, z lokalnymi ograniczeniami, np. w terenie zabudowy miejskiej w Płocku,
 • budowę nowych przystanków na terenie miasta o roboczych nazwach np.: Płock Góry, Płock ZOO, Płock Wschodni,
 • dobudowę 2-go toru na odcinku Kutno – Łąck (przez miasto Płock przejście 1-torowe, m.in. z uwagi na konieczną rozbudowę mostu na Wiśle, teren silnie zurbanizowany i projektowaną obwodnicę towarową),
 • budowę obwodnicy towarowej Płocka – co jest zgodne z założeniami projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+,
 • wydłużenie torów na stacjach dla pociągów o długości min. 750 m zgodnie z wymaganiami europejskimi,
  budowę bezkolizyjnych łącznic pomiędzy liniami kolejowymi nr 33 a 3 i 18,
 • wymianę przestarzałych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na nowoczesne komputerowe.

W projekcie PKP PLK zakładana jest budowa linii obwodowej Płocka dla pociągów towarowych, na odcinku Łąck – Płock Trzepowo, w tym głównej bazy paliw PKN ORLEN.

W ramach tego projektu, przeanalizowane zostały różne warianty modernizacji linii kolejowej. W pierwszym etapie prac realizująca projekt firma IDOM zaprezentowała wstępne warianty przebiegu obwodnicy kolejowej dla linii nr 33 w Płocku. Ma ona być powiązana z nową linią (szprychą nr 1) w ramach CPK – Włocławek – Kołobrzeg/Grudziądz – Trójmiasto.

źródło: materiały sesyjne RMP

– Jako inwestor, musimy pokazać różne warianty, z ich słabymi i mocnymi stronami, aby nikt nie zarzucił nam, że pominęliśmy potencjalnie najlepsze rozwiązanie – tłumaczył podczas sesji Bartosz Uryga.Po konsultacjach społecznych, firma IDOM uzyskała informację, że najbardziej preferowany jest wariant V3 (czerwony), który jednocześnie wzbudza najwięcej obaw.

W grudniu ubiegłego roku IDOM przekazała w piśmie do Urzędu Miasta Płocka jeden korytarzowy przebieg towarowej obwodnicy kolejowej. W lutym br. sprecyzowano, że zarekomendowana została opcja trasowania kolejowej towarowej obwodnicy, o nazwie roboczej „opcja V2a”. Wyjaśniono także, iż wyrażenie „obwodnica miasta” stanowi uproszczone sformułowanie opisujące nowy przebieg linii kolejowej, na potrzeby prowadzenia ruchu towarowego, z pominięciem przejazdu przez centrum Płocka, w celu odciążenia odcinka kolejowego Płock Radziwie – Płock Trzepowo.

W ramach kolejnych etapów studium, mają opracowane zostać szczegółowe analizy poszczególnych wariantów inwestycji, a zaprezentowany graficznie przebieg stanowi element jednego z trzech wariantów modernizacyjnych linii kolejowej nr 33, przy czym pozostałe dwa warianty zakładają prowadzenie ruchu kolejowego po obecnej trasie, bez budowy linii obwodowej.

Władze Płocka sprzeciwiły się takiej koncepcji, wskazując, że modernizacja linii kolejowej powinna doprowadzić do wyprowadzenia transportu kolejowego obsługującego PKN ORLEN poza granice miasta. Tymczasem zarekomendowane opcje zakładają ułożenie torów na obszarze 7 osiedli mieszkaniowych.

PKP PLK w odpowiedzi z maja br. wyjaśniła, że prace przedprojektowe nie zostały zakończone, a preferowany wariant przebiegu nowych odcinków nie został wybrany.

– Nie zostały też odrzucone żadne opcje przebiegu obwodnicy towarowej Płocka, a uzyskano jedynie rekomendację wykonawcy studium wykonalności w zakresie optymalnego, jego zdaniem przebiegu. (…) ww. rekomendacja nie jest w żaden sposób wiążąca dla PKP PLK SA i nie musi być przyjęta – przekazali przedstawiciele spółki.

Na początku września br. spółka CPK wyjaśniła, że na przełomie 2021/2022 roku ma zostać podpisana umowa na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). Na czwarty kwartał br. zaplanowano cykl spotkań grupowych z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, podczas których prezentowane będą warianty trasowania Kolei Dużych Prędkości (KDP) przez tereny poszczególnych gmin.

Jak wyjaśnił Bartosz Uryga, obecnie, na podstawie preselekcji, wybrano 3 warianty przebiegu trasowania Obwodnicy Towarowej Płocka: V2A (kolor jasnozielony), V3 (kolor żółty) oraz V4 (kolor jasnoniebieski).

źródło: materiały sesyjne RMP

PKP PLK podkreśla, że decyzja dotycząca ostatecznego wyboru konkretnego wariantu przebiegu Towarowej Obwodnicy Płocka jest planowana po zakończeniu analizy strategicznej (faza I) oraz analiz technicznych wariantów inwestycji (faza II) – pod koniec 2021 r.

Prezydent: Nie zgadzamy się na obwodnicę w centrum Płocka

W nawiązaniu do informacji przedstawionej przez PKP PLK, prezydent Płocka podkreślił, że nie zostanie wyrażona zgoda na przeprowadzenie linii obwodnicy kolejowej przez teren miasta.

– Dzisiaj z takim rozwiązaniem musimy żyć, a cysterny z materiałami niebezpiecznymi przewalają się przez centrum miasta w niewielkiej odległości od budynkiem wielo- i jednorodzinnych. Dzisiaj przynajmniej nie stoimy w korkach, bo jest wiadukt, ale skoro jest już ta słuszna i ważna idea budowy obwodnicy kolejowo-towarowej Płocka, to zróbmy tak, aby pełniła swoją funkcję i spełniała oczekiwania mieszkańców – mówił Andrzej Nowakowski.

Swoje wątpliwości wyraził też radny Tomasz Kominek, który zwrócił uwagę, że samorząd Płocka nie uzyskał odpowiedzi na wiele pytań, które są niezbędne do określenia szczegółów tej inwestycji. Jak zaznaczył, oczekiwania płocczan są drastycznie różne od rzeczywistości.

– Życzyłbym nam wszystkim, aby móc powiedzieć, że w Baranowie jest San Francisco, niestety, nadal jest tam ściernisko – stwierdził radny. – Nadal nie znamy odpowiedzi na podstawowe pytania. Nie wiemy, ile ostatecznie będzie kosztował CPK. Skąd wziąć te pieniądze? – pytał Tomasz Kominek.

W jego opinii, inwestycja jest zbyt kosztowna, a ma zostać zrealizowana w stosunkowo niedługim czasie.

– Najważniejsza z punktu widzenia płocczan jest budowa trasy szybkiego ruchu S10. Mówiło się, że zostanie wybudowana obok nas, gdy powstanie tzw. „ring warszawski”, a ten z kolei uzależniony jest od powstania CPK – podnosił radny. – Kiedy więc możemy spodziewać się S10 dla Płocka? W 2035, 2040, 2050, a może w ogóle? – pytał retorycznie.

Stwierdził także, iż za kilkanaście lat w Polsce może rządzić inna partia, która może mieć inne spojrzenie na tak dużą inwestycję. To natomiast może skutkować zaprzestaniem budowy.

– Z roku na rok tracę zaufanie, że wkrótce pojedziemy drogą S10, że nasze miasto lepiej zostanie skomunikowane ze stolicą i resztą kraju. Myślę, że większość inwestycji dla Płocka może niestety zależeć wyłącznie od tego samorządu i ludzi, którzy w przyszłości będą rządzić w tym samorządzie – podsumował radny.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 26

 1. Taa says:

  Obawiam się, że nie doczekam prawdziwej obwodnicy Płocka, ani kolejowej ani drogowej i tyle

 2. Gdzie posły senatory? says:

  Podobno zaproszono na ten ważny punkt obrad parlamentarzystów z naszego okręgu wyborczego. Wszyscy temat olali. Może ktoś przypomni mieszkańcom ich nazwiska?

 3. Zz says:

  APEL!!
  Krytykować to trzeba przy Urnie wyborczej.
  Jeżeli wybieracie: Polonistów,Historyków,Politologów i innych ” Cwaniaczków”, to Płock będzie nadal dołował!
  Tacy Ludzie,jak obecną ekipa nie zbudowali by Gdyni czy COP.
  * Pytanie retoryczne.
  Czy w Płocku można znaleźć Ludzi o horyzontach intelektualnych jakie posiadali: Kwiatkowski,Wenda czy Grabski.

  • Mieszkaniec Podola says:

   Sądzę, że są. Wystarczy się dobrze rozejrzeć i interesować się tym, co wokół nas się dzieje.
   Pan prezydent coś próbuje robić. Może nie zawsze mu to wszystko dobrze wychodzi.
   Dobrze jednak, że próbuje.
   Być może ma kiepską ekipę współpracowników. Tego dokładnie nie wiem.
   Problemem nie jest tylko wykształcenie, które mocno się zdeprecjonowało.
   Generalnym problemem jest to, że wielu ( niezależnie od partii),funkcjonuje po to, by jak najwięcej się obłowić.
   Innym poważnym problemem jest brak współpracy w działaniu na rzecz miasta.
   Brak rzeczowej dyskusji. Klasyczny przykład kilku osób permanentnie używających wulgaryzmów, , pomyj, na forum PN, zamiast jakiejkolwiek dyskusji. To się przenosi wyżej.

 4. Mieciu says:

  Zauważcie moi Mili, że każda inwestycja drogowa w Płockowie jest robiona „na dziś”. Nikomu nie zależy aby zrobić raz a porządnie. Nowe ronda, skrzyżowania, alejki.. Wszystko dobre ale 40 lat temu. Obwodnica jest, jak sama nazwa wskazuje, po obwodzie czegoś, na zewnątrz. Nasz szanowny prezydent z uporem maniaka mówi, że obwodnica. Odcinek na nowym moście to obwodnica. Wcześniej i dalej to tylko droga krajowa a potem miastową, bez zjazdów, ślimaków itp itd. Zjezdzjac z nowego mostu trafią się na twór urbanistyczny, pośmiewisko całej Polski, tzw Dzwoń. W prawo korek, brak normalnej synchronizacji (zamiast zrobić przebicie z wiaduktu w kierunku Czwartaków) a prosto trzeba mieć minimum 150 koni żeby wskoczyć z niby dwóch pasów ale jednak jednego.. I za tirem 50.. Dalej Rondo Otollińska, olbrzymie, jak do autostrady. Tylko drogi dojazdowe są, jak już wspomniałem wcześniej, na furmanki..

 5. Lysy says:

  My to wszystko wiemy panie prezydencie panie kominek itd my to wszystko wiemy ale proszę coś powiedzieć od siebie a nie ciągle o kimś co dalej ?Cyrk ?

 6. gość. says:

  Jak to wszystko czytam( od wielu lat), to nasuwa mi się smutna refleksja:
  1.Mój Dziadek,już nie doczeka
  2.Ciekawe,czy Rodzice dożyją wyczyszenia tego WRZODU o nazwie” Wykluczenie komunikacyjne Płocka…!?
  Na koniec,trochę humoru.
  Zamiast przyłączać Słupno do Płocka ,to już lepiej przyłączyć Płock do Warszawy.
  A tak w ogóle,abyśmy wszyscy zdrowi byli!

  • pisior says:

   Zdecydowanie zły pomysł przyłączenia Płocka do Warszawy.
   Prezydent Warszawy sobie nie radzi z rządzeniem w stolicy.
   Miałby za to większą możliwość dojenia kasy z Orlenu.

 7. regionalista Z. D. says:

  Lotnisko dla neo właścicieli Płocka. Dostatek. Niech kupią sobie helikoptery. Prywatne miasteczko Płock..
  Powinna być kolej do Modlina. Piszę delikatnie….

  • NN says:

   Zenuś, bogaci już mają helikoptery. Występujesz przeciwko tym dobrym…

 8. Pytanie says:

  Czy pan Wyrębkowski rozmawia sam ze sobą?

  • Jan Wyrębkowski says:

   Odpowiedziałem „Mirkowi”.
   A dałem tu głównie swoje stanowisko do beznadziejnego funkcjonowania naszych samorzadów w zakresie planowania przestrzennego oraz kształtowania urbanistycznego Płocka, regionu płockiego i „Mazowsza – serca Polski”!
   Tych strategicznych zagadnień nie ma kto organizować i prowadzić a skutki dla Płocka i płockiego regionu mogą okazać się dramatyczne !!!

 9. Jan Wyrębkowski says:

  Rozwiązania tej „Obwodnicy Płocka” skrytykowałem gdy tylko zauważyłem jej koncepcję! Ta droga wewnętrzna Płocka powinna dla potrzeb i bezpieczeństwa być rozwiazana na całej długości jako droga dwujezdnowa z pasem rozgraniczajacym! Płock powinien mieć stworzony wewnętrzny i zewnętrzny system dróg dojazdowych, ewakuacyjnych i ratowniczych !!!

  • Jan Wyrębkowski says:

   Powyższa odpowiedź dotyczy postu „Mirka” o obwodnicy drogowej „przechodzacej przez miasto”.

 10. Jan Wyrębkowski says:

  Przysłuchiwałem się obradom Rady Miasta Płocka i zauważam, że nasi samorządowcy /miejscy, powiatowi i wojewódzcy/ nie są przygotowania do prowadzenia strategicznych zagadnień rozwoju Płocka, regionu płockiego i województwa. Pomimo że jest stworzone przez samorząd województwa od ponad 20 lat Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego /które ma nawet oddział w Płocku/, a również we wszystkich samorządach są zespoły pracowników od planowania, to trudno w wynikach planowania dopatrzeć się jakiejkolwiek analizy strategicznej obszaru i stworzenia perspektywicznej wizji funkcjonowania dla Płocka, dla płockiego regionu oraz dla Mazowsza.
  Brak jest takiej wizji, która rozwiazywałaby problemy obszaru i kreowałaby zrównoważony rozwój z wykorzystaniem atutów i potencjału!
  Wycinkowymi pomysłami, rozpatrywanymi autonomicznie i projektowanymi autonomicznie, nie stworzy się dobrego zagospodarowania przestrzennego obszaru! W taki sposób powstaje chaos przestrzenny !!!
  Zaległości w planowaniu przestrzennym tu są olbrzymie! Samorząd wojewódzki, odpowiedzialny za planowanie przestrzenne na obszarze województwa, od 2003 roku nie nadał dla obszaru regionu płockiego stosownej rangi zgodnie z ustawą „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.
  W pierwotnej wersji ustawy należało /na podstawie uwarunkowań/ region płocki określić jako „Obszar problemowy” a od 2014 roku należy określić zgodnie z tą ustawą „Obszar Funkcjonalny Płocka” i nadać mu wysoką rangę tj. okreslić go jako obszar funkcjonalny o znaczeniu ponadregionalnym i obszar funkcjonalny o istotnym znaczeniu dla polityki przestrzennej kraju /art. 49a w/w ustawy/.
  Płock i Obszar Funkcjonalny Płocka /region płocki/ powinny już dawno być wzorcowo zaplanowane przez samorządy w porozumieniu z organami centralnymi, strategicznymi podmiotami i społeczeństwem, jako jednorodna i harmonijnie zaplanowana całość z poszanowaniem zasad ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju oraz dla osiagania strategicznych celów kraju ujętych w KPZK 2030 a teraz też i strategicznych celów Unii Europejskiej ujetych w strategii do 2050 ” Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” !!!

  Niestety! Nie mamy tu dobrych planistów a też nie mamy samorządowców i działaczy rozumiejących istotę tych zagadnień! Dyskusja na sesji RM oraz brak na sesji nie tylko zaproszonych gości ale też osób z MBPR a też z samorządu województwa i płockiego powiatu dokładnie potwierdza moją ocenę !!!

 11. andżej says:

  Chce pobudowac autostradę przez Slupno w terenie zabudowanym
  Ale o obwodnicy Słupna nie Pomysli myślenie sprawia ból. Dla porównania Kutno Włocławek jakie mają drogi. Gąbin Gostynin obwodnica marszałek daje tam pieniądze a o Płocku nawet nie pomysli. Plock się zwija

 12. Podłączyć says:

  Gminę Slupno do Plocka. Miasto Plock pozyska tereny pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe. Tereny pod budowę dróg .. Miasto się nie rozwija tylko zwija
  W Płocku nie ma nic. Prezydent i jego sitwa PO PSL nie chce rozwoju Płocka.

 13. Podłączyć says:

  Gminę Slupno do Plocka. Miasto Plock pozyska tereny pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe. Tereny pod budowę dróg .. Miasto się nie rozwija tylko zwija
  W Płocku nie ma nic

  • Sympatyk says:

   Czyli proponujesz aby ten syf z Płocka przenieść do Slupna i to ma być lekarstwem na zgniliznę miejską?
   Dalej wybierajcie platfusòw z geszafcirzami z peezela to za 2 kadencje w Płocku psy zaczną dupami szczekać.

 14. Baćko says:

  W ramach europejskiego zielonego ładu Płock podobnie jak Turów do likwidacji, więc po cóż budowa torów po których nie będzie nic przewożone. Chyba po to żeby przy bezsensownej budowie wybrańcy się obłowili.

 15. Lysy says:

  Ten kuminek to taki glupiomundry przecież każdy wie że te pisoskie plany to bajki moglby się powstrzymywać z tymi swoimi ,,wypowiedziami,,

 16. Oczywiście? says:

  Pan Prezydent nie chce linii kolejowej przez miasto ,ponieważ jest niebezpieczna i uciążliwa ,co jest prawdą oczywiście.Jednocześnie Pan Prezydent chce utrzymywać a nawet rozbudowywać ( z pieniędzy podatnika płockiego oczywiście) lokalne lotnisko ,które jest równie niebezpieczne , uciążliwe i potrzebne miastu jak przysłowiowe ,,piąte koło”.Niekonsekwencja ?

  • Mirek says:

   To jeszcze nic.
   Dopiero co poprowadził obwodnicę przez miasto.
   Ale kto by się czepiał :)

  • $$$ says:

   A co? Ktoś ci się w interesy miesza? Już masz klienta na ten teren?

  • Do oczywiście says:

   Ciągle gościu chcesz gruntów lotniska?
   Ile ci dają?

 17. Mieszkaniec says:

  Niech Pan Kominek się nie martwi. Nikt nie chce partii u władzy, która już zapowiada, że nic nie będzie robić dla rozwoju Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU