REKLAMA

PLATFORMA E-USŁUG MWOMP

REKLAMA

PowiązaneTematy

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (MWOMP) w dniu 27 października 2015 r. złożył Wniosek  o dofinansowanie projektu „Platforma e-usług MWOMP ”do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM 2014-2020. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz znalazł się na liście ocenionych projektów zatwierdzonych Uchwałą z dnia 19 kwietnia 2016 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Zarząd zatwierdził  projekty, które spełniły kryteria i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, Typ projektów: „E-zdrowie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W dniu 03 czerwca 2016 r. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy podpisał umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, celem głównym  projektu „Platformy e-usług MWOMP” jest uruchomienie elektronicznych usług publicznych takich jak:

 • e-rejestracja,
 • e- dokumentacja,
 • e-ankieta,
 • e-powiadomienia,
 • e-kolejka,
 • e-porada,

prowadzących do poprawy poziomu świadczeń zdrowotnych oraz ich dostępności.

Osiągnięcie tego celu nastąpi poprzez zastosowanie szeregu celów pośrednich, wśród których należy wymienić:

 • optymalizację procesu obsługi pacjenta,
 • usprawnienie funkcji gromadzenia danych i informacji,
 • przyspieszenie dostępu do danych i informacji,
 • poprawę efektywności funkcjonowania przychodni,
 • rozwój kompetencji kadry przychodni,
 • zwiększenie bezpieczeństwa informacji,
 • skrócenie czasu obiegu dokumentów w placówce.

Istotą projektu jest wdrożenie w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy systemu informatycznego, umożliwiającego tworzenie, archiwizowanie oraz udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej, zwłaszcza elektronicznych recept, skierowań, zleceń oraz informacji o zdarzeniach medycznych, wg zasad określonych w ustawie  z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.Projekt realizowany jest w Partnerstwie z następującymi podmiotami leczniczymi:

 1. Adrianna Maria Fułek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ASMED” 09-214  Mochowo 46
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” Tadeusz Kozubski S.j. z ul. Wojska Polskiego 35, 09-500 Gostynin
 3. Maciejski Kazimierz Poradnia Rodzinna „MEDYK”  ul. Napoleońska 21, 06-600 Mława
 4. „Nasze Zdrowie” Sp. z o.o.  ul. Górnośląskiej 4A, 00-444 Warszawa
 5. Zdrowie – Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej, Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 2, 09-414 Brudzeń Duży,

W dniu 26 października 2015 r. Partnerzy podpisali umowę o partnerstwie w celu realizacji projektu z MWOMP. W podpisanych umowach o współpracy określono m.in.: wspólne działanie podmiotów w realizacji Projektu oraz wykorzystanie platformy informatycznej będącej przedmiotem projektu do rejestrowania świadczeń zdrowotnych oraz obsługi przechowywania, prowadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej powstałej podczas wykonywania świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dostawcą oprogramowania, infrastruktury sprzętowej i teletechnicznej jest firma „GABOS Software” Sp. z o.o. W dniu 27 stycznia 2017 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na wykonanie tego przedsięwzięcia  przez obie strony.

Dzięki „Platformie e-usługi MWOMP” i kompleksowej informatyzacji jednostki w Płocku wraz z Oddziałami w Warszawie i w Radomiu mieszkańcy Mazowsza będą mogli zarejestrować się na wizytę przez internet, sprawdzić swój status w kolejce oczekujących, zmienić termin wizyty, w niektórych przypadkach uzyskać poradę a także wypełnić ankietę satysfakcji lub złożyć skargę i to wszystko bez wychodzenia z domu. E-sługi to także duże ułatwienie dla personelu przychodni, który będzie miał szybszy dostęp do danych medycznych pacjentów, co znacznie skróci czas obsługi.

Projekt Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy ma zostać zrealizowany w IV kwartale 2017 roku.

Tytuł projektu: Platforma e-usług MWOMP
Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Całkowita wartość projektu: 2 995 176,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 396 140,80 zł
Działanie: 2.1 E-usługi 

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU