REKLAMA
REKLAMA

Zamieszanie z pojemnikami na odpady w kilku gminach. Dlaczego?

REKLAMA

Segregowanie i przygotowanie śmieci do odbioru, to od kilku lat obowiązek mieszkańców. Obowiązkiem gminy jest natomiast podpisanie umowy z firmą, która zadba o wywiezienie odpadów. W styczniu w gminach Związku Regionu Płockiego doszło do zamieszania w tej sprawie…

Zaczęło się tuż po Nowym Roku, kiedy to 2 stycznia na stronie Związku Gmin Regionu Płockiego pojawiło się ogłoszenie, skierowane go mieszkańców z terenu Gminy Bielsk i Brudzeń Duży, a także Czerwińsk nad Wisłą. Zgodnie z nim, od 2 stycznia firma Remondis Sp. z o. o. Oddział w Płocku, miała zabierać pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, które były własnością spółki. Mieszkańcy odpady mieli natomiast wystawiać w workach.

18 stycznia pojawił się kolejny komunikat, tym razem informujący o tym, że ZGRP zawarł umowę z firmą Remondis na dzierżawę tych pojemników, w związku z czym spółka ponownie wstawi pojemniki tam, skąd je zabrała.

PowiązaneTematy

Z czego wynika to zamieszanie? Światło na to rzuca treść oświadczenia Arkadiusza Jażdżyka, Dyrektora Oddziału REMONDIS Sp. z o. o. Oddział w Płocku, przesłana do naszej redakcji. Oświadczenie publikujemy poniżej w całości.

OŚWIADCZENIE

W związku z licznymi sygnałami docierającymi od mieszkańców gmin Bielsk, Brudzeń Duży oraz Czerwińsk nad Wisłą odnośnie świadczenia od stycznia 2019 r. usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie ww. gmin pragniemy przedstawić stanowisko w sprawie.

Oświadczamy, iż byliśmy zainteresowani kontynuacją świadczenia zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”. Świadczy o tym udział w dwóch przetargach nieograniczonych organizowanych przez ZGRP. Z uwagi na unieważnienie obu postępowań, obejmujących teren gmin Bielsk, Brudzeń Duży oraz Czerwińsk nad Wisłą byliśmy przekonani, iż Zamawiający, czyli Związek Gmin Regionu Płockiego, z uwagi na krótki czas, jaki pozostał do rozpoczęcia świadczenia usługi przekaże naszej Spółce zaproszenie do udziału w zamówieniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki. Niestety takie zaproszenie nie zostało do nas przekazane. W wyniku tego nie mogliśmy złożyć swojej oferty na świadczenie usługi na terenie gmin Bielsk, Brudzeń Duży oraz Czerwińsk nad Wisłą.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, iż w postępowaniach prowadzonych przez ZGRP w trybie z wolnej ręki zostały zmienione warunki świadczenia usługi. Nowy wykonawca nie musi podjeżdżać do każdej nieruchomości żeby odebrać odpady zielone, ponieważ na tego rodzaju odpady będą rozstawione pojemniki zbiorcze w miejscowościach gminnych.

Zmienił się również sposób odbioru tzw. Odpadów wielkogabarytowych. Te odpady będą odbierane wyłącznie od osób, które złożyły do Biura Związku odpowiedni wniosek. Ulega więc znacznemu zmniejszeniu liczba sprzętu i kilometrów, które musielibyśmy przejechać realizując umowę z przetargu nieograniczonego. Dodatkowo na terenie gmin Czerwińsk nad Wisłą oraz Gąbin wykonawca nie ma obowiązku wyposażania właścicieli nieruchomości w pojemniki przeznaczone do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

Dlatego też stawki w przeliczeniu na 1 osobę uzyskane przez ZGRP w tym postępowaniu są w niektórych przypadkach niższe niż te, które wykonawcy złożyli w trybie prowadzonych przetargów nieograniczonych. Należy jednak zauważyć, iż w gminach Słupno oraz Stara Biała stawki te przekroczyły kwotę 20,00 zł na osobę i wynoszą odpowiednio 22,79 zł oraz 27,98 zł.. Oznacza to, iż mieszkańcy tych gmin, gdzie ta stawka na osobę jest niższa finansują odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gmin Słupno oraz Stara Biała.

Informujemy również, iż ZGRP zwróciło się do naszej Spółki z zapytaniem dotyczącym dzierżawy pojemników na terenie gmin Bielsk, Brudzeń Duży oraz Czerwińsk nad Wisłą w dniu 10 stycznia 2019 r. Z uwagi na dobro mieszkańców oraz nie chcąc wprowadzać dodatkowej dezorganizacji, zdecydowaliśmy się złożyć ofertę na dzierżawę pojemników, w które byli już wyposażeni właściciele nieruchomości. Nasza oferta została wybrana dla gmin Bielsk oraz Brudzeń Duży.Arkadiusz Jażdżyk
Dyrektor Oddziału
REMONDIS Sp. z o. o. Oddział w Płocku

Oświadczenie ZGRP

W tej sprawie wysłaliśmy pytania do Związku Gmin Regionu Płockiego. Odpowiedź uzyskaliśmy 19 marca, a więc 1,5 miesiąca po przesłaniu pytań. Publikujemy ją poniżej w całości:

– W dniach 07 sierpnia 2018 r. oraz 19 października 2018 r. Związek Gmin Regionu Płockiego ogłaszał postępowania konkurencyjne (przetarg nieograniczony) na realizację zamówienia polegającego na odebraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gmin-Członków Związku. Z uwagi na fakt, iż ceny wskazane w ofertach złożonych przez wykonawców przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, Związek zmuszony był unieważnić rzeczone postępowania (nie dotyczy cz. VI).

Mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także z uwagi na krótki termin realizacji zamówienia (termin zakończenia wówczas obowiązujących umów przypadał na dzień 31.12.2018 r.), Związek postanowił skorzystać z przysługującego mu ustawowo uprawnienia do udzielenia zamówienia w ramach trybu z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Odnosząc się do Państwa pytania oraz oświadczenia złożonego przez firmę Remondis Sp. z o. o. Oddział w Płocku wskazujemy, iż w dniu 14 grudnia 2018 r. Związek poinformował ww. Spółkę o prowadzonym postępowaniu (wiadomość e-mail) oraz telefonicznie prosił wykonawcę o zajęcie stanowiska. Mimo powyższego, firma Remondis Sp. z o. o. Oddział w Płocku nie wyraziła woli uczestnictwa w niniejszym postępowaniu w wymaganym terminie, nie udzielając odpowiedzi na wiadomość e-mail. Informujemy również, iż późniejsze wyrazy zainteresowania Spółki były spóźnione oraz zostały zgłoszone w okresie, kiedy Związek prowadził już negocjacje z innym podmiotem. Podkreślamy również, że w myśl obowiązujących przepisów prawa, negocjacje mogą być prowadzone tylko z jednym wykonawcą.

Odnosząc do Państwa dalszych pytań informujemy, iż obecnie z terenu gm. Bielsk oraz Brudzeń Duży odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowany jest przez firmę SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., zaś w gm. Czerwińsk nad Wisłą ww. usługa realizowana jest przez firmę EKO-MAZ Sp. z o. o. Wskazujemy również, iż umowy na realizację ww. zamówienia zostały podpisane w dniach: 31 grudnia 2018 r. oraz 4 stycznia 2019 r. Niezwłocznie po podpisaniu umów Związek podjął czynności związane z zapewnieniem mieszkańcom ww. gmin pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych. Finalnie w dniach 9 i 16 stycznia 2019 r. podpisano umowy na dzierżawę pojemników, w tym umowy z firmą Remondis Sp. z o. o. Oddział w Płocku na dzierżawę pojemników zlokalizowanych na terenie gm. Bielsk oraz Brudzeń Duży. Związek potwierdza, iż mieszkańcy gm. Bielsk oraz Brudzeń Duży sygnalizowali, iż dostarczone przez firmę Remondis Sp. z o. o. Oddział w Płocku pojemniki były brudne oraz – w sporadycznych przypadkach – zanieczyszczone innymi odpadami (powyższe skargi nie dotyczyły gm. Czerwińsk nad Wisłą, gdzie pojemniki zostały wydzierżawione od innego wykonawcy).

Ponadto, Związek Gmin Regionu Płockiego oświadcza, iż nie wydano komunikatu, w którym byłaby mowa o niższych opłatach – na który to komunikat powołuje się Pani w przesłanej w dniu 3 lutego br. wiadomości e-mail. Informujemy również, iż obowiązujące w tym zakresie uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Gmin Regionu Płockiego oraz na portalu odpadowym (www.odpady.zgrp.pl). Oświadczamy również, iż odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie innych Gmin-Członków Związku realizowany jest w sposób prawidłowy.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, iż prasa ustawowo zobowiązana jest do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk uprzejmie informujemy, że nie jest prawdą, iż w ramach postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki zmieniony został sposób odbioru tzw.: „odpadów wielkogabarytowych”, bowiem już na etapie prowadzonego postępowania przetargowego (przetarg nieograniczony), ogłoszonego w dniu 19 października 2018 r., Związek w Rozdziale 11 pkt 13 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego integralną cześć SIWZ zastrzegł, iż odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie realizowany jeśli zostanie zgłoszony przez właściciela nieruchomości do Biura ZGRP (źródło: http://zgrp.bip.org.pl/pliki/zgrp/opis_przedmiotu_zamowienia_-_czesc_i_z-kp_271_14_.2018.pdf). Ponadto, wskazujemy, iż nie jest prawdą, aby stawki w przeliczeniu na 1 osobę uzyskane przez Związek w ramach postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki były w niektórych przypadkach niższe niż te, które wykonawcy złożyli w trybie prowadzonych przetargów nieograniczonych. Związek oświadcza, iż wszystkie oferty wykonawców złożone w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej zawierają niższe ceny za realizację niniejszego zamówienia niż ceny zaoferowane w ramach dwóch unieważnionych postępowaniach konkurencyjnych (łączne wynagrodzenie dla wykonawców określone w wynegocjowanych przez Związek umowach jest o ponad 9 milionów niższe, niż łączne wynagrodzenie należne wykonawcom, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w unieważnionym w dniu 05.12.2018 r. postępowaniu prowadzonym w trybie konkurencyjnym – źródło: http://zgrp.bip.org.pl/?tree=przetarg&id=87).

Ponadto, informujemy, iż nie jest prawdą, że w gm. Słupno oraz Stara Biała stawka opłaty od 1 mieszkańca wynosi odpowiednio 22,79 zł oraz 27,98 zł. Wskazać należy, iż systemem gospodarki odpadami komunalnymi realizowanym przez Związek objęto nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości mieszane, nieruchomości niezamieszkałe oraz nieruchomości rekreacyjne, których właściciele zobligowani się do ponoszenia opłat śmieciowych – stawki te są zróżnicowane w zależności od rodzaju nieruchomości, sposobu oddawania odpadów, deklarowanej liczby mieszkańców, pojemności pojemnika etc. Brak wiedzy firmy Remondis Sp. z o. o. Oddział w Płocku w zakresie danych systemowych, a tym samym założenie do wyliczenia powyższych stawek – zdaje się wydawać – danych GUS z góry obarczone jest błędem. Jednocześnie podkreślamy, iż w przypadku umów podpisanych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gm. Słupno oraz Stara Biała rozliczenie z wykonawcą ma charakter tonażowy (tj. uzależniony od miesięcznej masy odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych), zaś kwota określona w umowie jako maksymalna, ma wyłącznie charakter orientacyjny i służyła do właściwego wyliczenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jakie obowiązany był wnieść wykonawca. W związku z tym informujemy, iż stawka w wysokości 14,00 złotych od osoby została określona w sposób prawidłowy i dotyczy wszystkich mieszkańców Gmin-Członków Związku objętych systemem.
Anna Fabirkiewicz – Kierownik Działu Gospodarki Odpadami