REKLAMA

Wiadomo już, kto nie może kandydować na radnego

REKLAMA

Państwowa Komisja Wyborcza zaktualizowała poradnik dla kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów. To efekt nowelizacji Kodeksu Wyborczego. Kto nie może startować do władz samorządowych?

Radni – gminy (miasta) liczące do i powyżej 20 tys. mieszkańców

Kandydaci na radnych muszą spełniać następujące wymagania:

PowiązaneTematy

 • posiadać obywatelstwo polskie lub, jeśli nie jest Polakiem, obywatelstwo Unii Europejskiej
 • najpóźniej w dniu głosowania skończyć 18 lat
 • mieszkać na stałe w gminie, w której kandyduje
 • być wpisanym do stałego rejestru wyborców, właściwego dla danej gminy.

Nie może kandydować osoba, jeśli:

 • jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu, stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
 • została pozbawiona biernego prawa wyborczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem (dotyczy to obywateli UE, którzy nie są jednocześnie obywatelami polskimi).

Radni – powiat

Kandydaci na radnych powiatu muszą spełniać następujące wymagania:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub, jeśli nie jest Polakiem, obywatelstwo Unii Europejskiej
 • najpóźniej w dniu głosowania skończyć 18 lat
 • mieszkać na stałe w jednej z gmin powiatu, w którym kandyduje
 • być wpisanym do stałego rejestru wyborców, właściwego dla danej gminy na terenie powiatu, w którym kandyduje.

Zakaz kandydowania obowiązuje w podobnych sytuacjach, jak w przypadku radnych gmin.

Radni – sejmik wojewódzki

Kandydaci na radnych sejmiku wojewódzkiego muszą spełniać następujące wymagania:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • najpóźniej w dniu głosowania ukończyć 18 lat,
 • mieszkać stale w województwie, w którym kandyduje
 • być wpisanym do stałego rejestru wyborców właściwego dla gminy położonej na obszarze danego województwa.

Zakaz kandydowania obowiązuje w podobnych sytuacjach, jak w przypadku radnych gmin i powiatu.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta

Kandydaci na wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast muszą spełniać następujące wymagania:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • najpóźniej w dniu głosowania ukończyć 25 lat
 • być wpisanym do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin na obszarze Polski.

Kandydować może również osoba, która wchodzi w skład komitetu wyborczego, a także pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy.Nie można kandydować na stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w więcej niż jednym miejscu.

Zakaz kandydowania obowiązuje w podobnych sytuacjach, jak w przypadku radnych gmin, powiatu czy sejmiku wojewódzkiego.

Aby zgłosić kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, komitet wyborczy musi zarejestrować listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie okręgów wyborczych w tej samej gminie, w której chce wystawić kandydata na wójta burmistrza lub prezydenta.

W przypadku gminy powyżej 20 tys. mieszkańców, liczba zarejestrowanych przez komitet kandydatów na radnych w każdym z okręgów w tym mieście nie może być mniejsza, niż wynosi liczba radnych, wybieranych w danym okręgu wyborczym.

Przypomnijmy, że od najbliższych wyborów samorządowych obowiązuje dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, za to radni gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich będą wybierani na pięć latJednomandatowe okręgi wyborcze, pomimo wcześniejszych planów, będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców (dotychczas ordynacja większościowa dotyczyła wszystkich gmin, z wyjątkiem miast na prawach powiatu).

Wybory samorządowe w 2018 roku mogą odbyć się w jednym z trzech terminów: 21 października28 października lub 4 listopada. Prezes Rady Ministrów musi wyznaczyć teraz datę wyborów w dzień wolny od pracy, pomiędzy 17 października a 9 listopada br., wchodzą więc w grę jedynie te trzy dni.

Wybory w nowej odsłonie. Kiedy będą i na jakich zasadach?