REKLAMA

Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

REKLAMA

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Swoje pytania i propozycje tematyczne możecie Państwo przesyłać na e-mail: czmielb@zus.pl.

Dzisiejszym tematem są:

PowiązaneTematy

ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE

Osoba ubezpieczona, która nie pozostaje w zatrudnieniu, a jednocześnie nie spełnia warunków do emerytury, może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Świadczenie to adresowane jest dla osób zwolnionych z zakładu pracy z winy pracodawców, który np. zlikwidował stanowisko pracy, czyli zwolnił pojedynczych pracowników bądź grupę pracowników lub ogłosił upadłość, jest niewypłacalny itp. Do świadczenia przedemerytalnego nie są uprawnione osoby, które same rozwiązały umowę o pracę bądź zostały zwolnione dyscyplinarnie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje prawo do świadczenia przedemerytalnego po spełnieniu przez wnioskodawcę – obok stosownej ww. przyczyny rozwiązania umowy o pracę – także odpowiednich warunków wiekowych i stażowych:
– na dzień rozwiązania umowy o pracę kobiety winny mieć 56 lat życia i 20-letni okres ubezpieczenia zaś mężczyźni 61 lat życia i 25-letni okres ubezpieczenia, lub
– ukończyć 55/60 lat życia: kobiety/mężczyźni i udokumentować okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze 30 – kobiety i 35 lat mężczyźni, bądź
– posiadać – bez względu na wiek – staż pracy, wynoszący minimum 35 lat kobiety i 40 lat mężczyźni.

Dodatkowym, wymagalnym warunkiem do spełnienia przez osobę wnioskującą o świadczenie przedemerytalne jest przepracowanie u ostatniego pracodawcy co najmniej 6 m-cy, po czym przez co najmniej następne 6 m-cy pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego mają także osoby, prowadzące działalność gospodarczą, przy czym wnioskodawcy ci powinni mieć ukończone 56 lat życia i posiadać 20 lat pracy (kobieta) oraz 61 lat życia i 25-letni staż (mężczyzna). Ww. wnioskodawcy, ubiegający się o świadczenie przedemerytalne, muszą prowadzić własną firmę co najmniej dwa lata przed ogłoszeniem upadłości.

Szansę na przyznanie przez ZUS prawa do świadczenia przedemerytalnego mają także byli renciści, którzy przez co najmniej pięć lat pobierali rentę z tytułu niezdolności do pracy, mają 55 lat życia i 20 lat pracy (kobiety) i 60 lat życia i 25 lat pracy (mężczyźni) oraz w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty zarejestrowali się w urzędzie pracy.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku