REKLAMA

Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

REKLAMA

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Swoje pytania i propozycje tematyczne możecie Państwo przesyłać na e-mail: czmielb@zus.pl.

Dzisiaj dalszy ciąg o emeryturach, czyli:

PowiązaneTematy

10 sposobów na wyższą emeryturę c.d.

8. Emeryturę zawieszoną można przeliczyć.
Osoby, które przeszły na emeryturę przed dniem 1 stycznia 2011 r., a do końca września 2011 r. nie rozwiązały stosunku pracy, od 1 października 2011 r. nie mogły pobierać przyznanej emerytury. Powyższą interpretację, na podstawie której ZUS zawieszał im prawo do świadczenia, Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 listopada 2012 r. uznał za niezgodną z Konstytucją RP. Na podstawie tego wyroku poszkodowani emeryci mogli zgłosić wniosek o wznowienie postępowania lub o podjęcie wypłaty emerytury. Jeśli ZUS podjął osobom tym wypłatę świadczenia przed 1 kwietnia 2013 r., mogą ubiegać się o ponowne obliczenie świadczenia na ogólnych zasadach. W lepszej sytuacji są osoby, które przed dniem 1 kwietnia 2013 r. nie pobierali emerytury. Jeśli spełnią wymagane warunki, mogą liczyć na ponowne obliczenie swojego świadczenia na prawach zasad pierwszorazowych.

Możliwość ponownego obliczenia emerytury mają jednak osoby, które spełniają wymagane warunki:
a) w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2011 r. pobierały emeryturę, kontynuując zatrudnienie realizowane przed jej uzyskaniem,
b) ZUS zawiesił im prawo do emerytury od dnia 1 października 2011 r. w związku z dalszą kontynuacją zatrudnienia i z tego powodu nie pobierały emerytury co najmniej przez 18 m-cy,
c) nie pozostają w ubezpieczeniach emerytalnych i rentowych,
d) zgłosiły wniosek o ponowne obliczenie emerytury.

Obliczając ponownie „starą” emeryturę, ZUS ustala ponownie podstawę wymiaru świadczenia z uwzględnieniem zarobków z 10 kolejnych lat kalendarzowych, wybranych z 20-lecia, poprzedzającego rok zgłoszenia wniosku o ponowne obliczenie świadczenia lub z 20 dowolnie wybranych lat, przypadających przed tym rokiem. Oznacza to, iż może również uwzględnić wynagrodzenie uzyskane w latach, które nie były dotychczas przyjęte do ustalenia podstawy wymiaru emerytury.

Z kolei przeliczając tzw. „nową” emeryturę, ZUS uwzględnia kwotę kapitału początkowego (powiększonego o kolejne waloryzacje, mające miejsce po przyznaniu świadczenia), a także kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne (również z uwzględnieniem waloryzacji). ZUS uwzględnia wówczas stan konta na ostatni dzień miesiąca, poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o przeliczenie.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż ponowne obliczenie „starej” emerytury praktycznie zawsze będzie korzystniejsze dla wnioskodawcy. W gorszej sytuacji natomiast ustawodawca postawił osoby uprawnione do „nowej” emerytury, bowiem pomniejszenie podstawy jej obliczenia o kwotę pobranego wcześniej świadczenia może sprawić, że wysokość przeliczonej emerytury będzie mniej korzystna.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik ZUS Oddział w Płocku