Straż miejska jest już na lewobrzeżnym Płocku

REKLAMA

Mieszkańcy lewobrzeżnej części Płocka mogą czuć się bezpieczniej. Uruchomiona została nowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza na osiedlu Radziwie, a w jej pomieszczeniach zaczyna funkcjonowanie także Punkt Przyjęć Interesantów Straży Miejskiej w Płocku.

Punkt przyjęć powstał specjalnie dla mieszkańców osiedli: Radziwie, Gór, Pradoliny Wisły i Ciechomic. Od teraz będą mogli porozmawiać ze swoimi rejonowymi, zgłosić problemy, dotyczące ładu i porządku publicznego na ich osiedlach, zasięgnąć opinii prawnej w sprawach o wykroczenia, czy zadać pytania z zakresu kodeksu wykroczeń.

Dotychczas strażnicy miejscy musieli przyjeżdżać na lewobrzeżną część Płocka z jednostki przy ul. Otolińskiej, teraz kontakt będzie na pewno prostszy.

PowiązaneTematy

– Każdy z Rejonowych Straży Miejskiej ma telefon służbowy (numery telefonów komórkowych znajdują się na stronie internetowej strazmiejska.plock.eu), dlatego też łatwo będzie umówić się ze strażnikiem w najbardziej pasujący dzień i o określonej godzinie dla obu stron – wyjaśnia Jolanta Głowacka, rzeczniczka płockiej straży miejskiej. – Chcemy jednak zaznaczyć, ze Rejonowi podczas swojej służby pracować będą głównie w terenie, natomiast Punkt ma służyć jako miejsce, w którym spokojnie można porozmawiać z mundurowymi – dodaje.

Zadania strażników rejonowych Straży Miejskiej w Płocku to:

1. Kontrola czystości i porządków na terenie miasta Płocka w zakresie obowiązujących przepisów w stosunku do:

 • administracji osiedli – wspólne obchody rejonu osiedla, przekazywanie spraw bieżących do załatwienia, przekazywanie uwag zgłoszonych przez mieszkańców,
 • właścicieli nieruchomości – kontrola posesji w zakresie przepisów zawartych w regulaminie tj. wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów stałych i płynnych, stanu sanitarno-estetycznego nieruchomości, usuwania zanieczyszczeń ,śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, okazywania płacenia za usługi wywozu nieczystości, mycia i napraw pojazdów samochodowych, umieszczenia tabliczki z nr porządkowym,
 • właścicieli punktów handlowych,
 • kierowników budów,
 • przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej,
 • zarządców dróg,
 • zarządców ogródków działkowych

2. Kontrola miejsc zagrożonych w rejonie służbowym pod względem zakłócania ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa

 • rejony szkół i innych placówek wychowawczo-oświatowych
 • patrolowanie otoczenia budynków szkolnych, boisk sportowych i innych miejsc gromadzenia się młodzieży,
 • prowadzenia działań prewencyjnych w rejonach tych placówek, gdzie istnieje możliwość wystąpienia takich zagrożeń jak: wymuszenia, rozboje, dewastacje mienia, bójki itp. w szczególności podczas przerw lekcyjnych,
 • rejony budynków wielomieszkaniowych,
 • rejony cmentarzy (akty wandalizmu),
 • rejony sklepów, głównie z alkoholem,
 • rejony placówek gastronomicznych i rozrywkowych,
 • ogrodów działkowych.

3. Kontrola punktów sprzedaży i podawania alkoholu pod względem:

 • sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym
 • posiadania aktualnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 • egzekwowanie przestrzegania zakazu spożywania alkoholu w miejscach zabronionych
 • zapobieganie popełniania wykroczeń przez osoby nietrzeźwe.

4. Eliminowanie przypadków zanieczyszczania terenów zielonych i stałe monitorowanie nieużytków oraz obszarów leśnych pod względem tworzenia się „dzikich” wysypisk śmieci i natychmiastowe reagowanie na nie.

5. Egzekwowanie od właścicieli zwierząt domowych obowiązków mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku a w szczególności:

 • zakazu wyprowadzania psów do miejsc wydzielonych na zabawę dla dzieci zwłaszcza piaskownic,
 • obowiązku usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta,
 • obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

6. Kontrola przestrzegania przepisów Prawo o ruchu drogowym w zakresie posiadanych kompetencji:

 • usuwanie wraków pojazdów
 • przestrzeganie przepisów dotyczących prawidłowego parkowania.

7. Zbieranie informacji o osobach bezdomnych, miejsca ich przebywania i warunkach, celem udzielenia im niezbędnej pomocy oraz przekazywanie tych informacji odpowiednim instytucjom.

8. Kontrola rejonu targowisk pod względem handlu artykułami zabronionymi oraz handlu w miejscach nie wyznaczonych.

9. Współpraca z mieszkańcami osiedli, miedzy innymi przez:

 • udział w spotkaniach z mieszkańcami w ramach zebrań Rad Osiedlowych
 • upowszechnianie informacji o uprawnieniach i zadaniach Straży oraz pomoc
 • w rozwiązywaniu problemów mieszkańców.

10. Współpraca z Radami Osiedli (wspólne obchody osiedli), dzielnicowymi KMP (wspólne służby wg opracowanego harmonogramu), Zarządami ROD ( wspólne kontrole rejonu ogrodów działkowych), WGK (wspólne objazdy zanieczyszczonych terenów miejskich), MZD (wspólne objazdy stanu dróg i oznakowania).

11. Kontrole punktów skupu złomu metali kolorowych pod względem prowadzenia wymaganej dokumentacji, tj. obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu.