Porozumienie na remont ważnej ulicy wylotowej podpisane. Jakie warunki?

REKLAMA

22 marca br. Rada Miasta Płocka wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z GDDKiA w sprawie przebudowy części ul. Wyszogrodzkiej. Remont jest konieczny, ponieważ ten odcinek jest jednym z najbardziej korkujących się fragmentów w Płocku, a na trasie Płock-Warszawa występuje coraz większe natężenie ruchu. 25 maja porozumienie zostało podpisane. Co to konkretnie oznacza dla płocczan?

O konieczności poszerzenia wąskiego wyjazdu z Płocka w kierunku Warszawy mówiło się od dawna. Sporo mieszkańców okolicznych gmin pracuje w Płocku, a droga jednopasmowa zdecydowanie nie radzi sobie z tak dużym natężeniem ruchu. Miasto przystąpiło więc do opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej w Płocku”.

Przebieg tej inwestycji częściowo projektowany był poza granicami administracyjnymi miasta, a ponieważ GDDKiA również planowała realizację przebudowy czy też rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku od Wyszogrodu w kierunku Płocka, do jego granic administracyjnych, postanowiono zawrzeć porozumienie, dzięki któremu to GDDKiA będzie nadzorowała całą inwestycję.

PowiązaneTematy

Zakres tej inwestycji obejmuje:

 • odcinek od ulicy Armii Krajowej do drogowego obiektu inżynierskiego przekroczenia rz. Rosicy w
  Płocku wraz z obiektem w Płocku – dalej „Zakres I”,
 • odcinek od drogowego obiektu inżynierskiego przekroczenia rz. Rosicy do skrzyżowania ul.
  Wyszogrodzkiej z ul. Harcerską w Płocku – dalej „Zakres II”,
 • odcinek od skrzyżowania ul. Wyszogrodzkiej z ul. Harcerską (wraz ze skrzyżowaniem) do granicy
  Miasta Płocka – dalej „Zakres III”.
Zakres przebudowy ul. Wyszogrodzkiej

Inwestorem całego zadania będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz „aktualizuj i wybuduj”.

Co daje od siebie miasto? Przede wszystkim w ciągu 30 dni musi przekazać GDDKiA protokołem zdawczo-odbiorczym posiadanej dokumentacji projektowej dla części zakresu inwestycji, która przebiega w granicach Płocka, wraz z przeniesieniem posiadanych autorskich praw majątkowych.

Oczywiście, miasto będzie miało również finansowy udział w kosztach realizacji remontu Wyszogrodzkiej, w zakresie robót budowlanych Zakresu I, części Zakresu II (w części dotyczącej przebudowy ul. Wyszogrodzkiej przebiegającej w granicach administracyjnych Płocka) oraz sfinansowania kosztów pełnej realizacji: koncepcji programowej, projektu budowlanego i robót budowlanych Zakresu III – również w części dotyczącej przebudowy w granicach miasta.

Po naszej stronie jest także sfinansowanie w pełnej wysokości wykupu gruntów, leżących w granicach Płocka, dla realizacji Zakresu III. Miast ma też zrzec się odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa (na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej dla Zakresu II inwestycji), nieruchomości stanowiących własność Miasta Płocka.

Warunkiem zawarcia porozumienia było zrzeczenie się przez Płock wobec GDDKiA wszelkich roszczeń o zwrot poniesionych przez siebie nakładów i kosztów związanych z realizacją tej inwestycji. Miasto musi również podjąć działania, które pozwolą na poszerzenie granic administracyjnych Płocka o nowy pas drogowy ul. Wyszogrodzkiej realizowany w ramach Zakresu II, tak, aby docelowo to Prezydent Miasta Płocka stał się zarządcą przedmiotowego odcinka drogi.

GDDKiA zobowiązała się natomiast m.in. do realizacji przebudowy, sfinansowania inwestycji (poza kosztami, które poniesie Płock), wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nadzorów nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi, nadzoru autorskiego dla całego zakresu inwestycji, zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zakończenia inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji czy zaprojektowania i realizacji inwestycji.

Harmonogram realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2018-2022:

 • 2018 – wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Inwestycji oraz wyłonienie wykonawcy
  robót budowlanych,
 • 2019-2022 – prace projektowe i uzyskanie decyzji, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla całego zakresu Inwestycji, realizacja robót budowlanych i zakończenie Inwestycji.

W porozumieniu zaznaczono jednak, że priorytetowo uwzględniany będzie Zakres I oraz Zakres II inwestycji.

Warunkiem realizacji postanowień Porozumienia jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji zarówno przez inwestora – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jak i Miasto Płock.

Rozbudowa Wyszogrodzkiej – na czym stoimy?