REKLAMA

Pamiętaj, że też masz władzę! Idź na walne zebranie spółdzielców

REKLAMA

Spółdzielnie mieszkaniowe mają ustawowy obowiązek odbycia do końca czerwca 2015 roku walnego zgromadzenia członków. O tym, czym są Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni i dlaczego warto brać w nich udział, rozmawialiśmy z Tadeuszem Borowickim – założycielem i prezesem Mazowieckiego Stowarzyszenia Obrony Praw Lokatorów i Spółdzielców „Nasz Dom” w Płocku (w skrócie „Płockie SOS”).

Agnieszka Kwiatkowska: Czym jest Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni?
Tadeusz Borowicki: Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni jest miejscem do podejmowania kluczowych i wiążących decyzji w najważniejszych sprawach lub problemach w swojej spółdzielni, na przykład w kwestiach finansowych i w innych sprawach zapisanych w statucie spółdzielni, a nie regulowanych ustawą. Decyzje te mają podejmować spółdzielcy, czyli właściciele swego majątku prywatnego w zasobach wspólnych spółdzielni mieszkaniowych.

[pullquote]Zwykła logika wskazuje, że jeśli członek spółdzielni rezygnuje ze swego prawa do współdecydowania, to musi być też świadomy tego skutku, tj. podejmowania uchwał niekoniecznie w jego dobrze pojmowanym interesie oraz bezpodstawności do protestu wobec decyzji, na podjęcie której mógł mieć wpływ, ale świadomie z tego nie skorzystał…[/pullquote]

AK: Jak to? Przecież spółdzielnie mają swoich prezesów i zarząd?
TB: Nie jest do tego uprawniony żaden inny organ, tych praw nie można przenieść do kompetencji zarządu ani prezesa kierującego spółdzielnią. Zarząd spółdzielni sprawuje tzw. zarząd zwykły, czyli załatwia sprawy związane z normalną eksploatacją, pobiera pożytki i dochody, zajmuje się gruntem, konserwacją, administracją i szeroko rozumianą ochroną w postaci różnych czynności zachowawczych, jak wytoczenie powództwa o ochronę własności, posiadanie, o eksmisję, o zapłatę czynszu, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia lub uszkodzenia rzeczy, zawieranie umów związanych z zarządem i eksploatacją, a także ze sposobem korzystania z rzeczy przez współwłaścicieli. Rada nadzorcza jest zaś organem kontrolnym. Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków, tak stanowi prawo.

AK: Na co więc mają wpływ członkowie spółdzielni na walnym zgromadzeniu?
TB: Począwszy od kwestii finansowych, takich jak zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych, poprzez uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej, uchwalanie zmian statutu, aż po decyzje personalne, czyli wybór członków rady nadzorczej. Członkowie spółdzielni, uczestniczący w zgromadzeniu, wybierają skład rady nadzorczej, a następnie rada ta decyduje o wyborze i warunkach zatrudnienia osób do zarządu spółdzielni. W istocie wiele, w tym wybór władz, zależy od aktywności spółdzielców. W tym roku w Płocku w spółdzielni Mazowieckiej wybory finalizują się, w spółdzielniach „Chemik” i Młodzieżowej zaczną się w drugiej połowie czerwca.

AK: A jak to wygląda w praktyce?
TB: Wszyscy wiemy, iż w praktyce udział w zgromadzeniu bierze zaledwie kilka osób z otoczenia prezesa i organów spółdzielni, zaś osobisty udział członków spoza tego grona bywa sporadyczny. Jakkolwiek wielu komentuje lub krytykuje decyzje zarządu i rady nadzorczej, to jednak niewielu chce o tym decydować. Frekwencja jest znikoma. Spółdzielcy zwykle tłumaczą stratą czasu, bywają przekonani, że „i tak to nic nie da, nic się nie zmieni”.AK: A jeśli ktoś chciałby uczestniczyć, ale po prostu nie może?
TB: Od niedawna na mocy ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych wprowadzono zmianę, dotyczącą obecności. W jej myśl każdy członek może uczestniczyć w zgromadzeniu przez swego pełnomocnika. Zatem w ważnych sprawach, mimo przeszkód czasowych, każdy spółdzielca może głosować uchwały przez swojego pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka oraz pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu zgromadzenia.

AK: Jak więc wygląda takie zebranie? Czego możemy się spodziewać?
TB: Zgromadzenie zwołuje i przygotowuje zarząd, powiadamiając o tym odpowiednio wcześnie. Zarząd przygotowuje dokumentację sprawozdawczą i finansową. Projekty uchwał może przygotować każda ze stron. Członkowie spółdzielni wnoszą swe projekty uchwał podpisane przez wymaganą liczbę min. 10 członków. Wszystkie dokumenty należy wnieść na min. 15 dni przed ogłoszonym terminem zgromadzenia. Pamiętajmy, że zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym członkom do wiadomości w terminie i w sposób określony w ustawie i statucie. Wyjątkiem od tej zasady jest podejmowanie uchwały o odwołaniu członka zarządu.

AK: Niech Pan zachęci naszych czytelników do udziału w zgromadzeniach. Jakie korzyści wynikają z aktywnego w nich uczestnictwa?

TB: Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu umożliwia członkom spółdzielni bezpośredni, wspólny i realny wpływ na rozwiązanie istniejących problemów we własnym interesie oraz wybrania sposobów załatwienia wielu spraw dotyczących życia w swej spółdzielczej nieruchomości wspólnej. Oczywiście, nie ma obowiązku uczestnictwa w zebraniach oraz korzystania w spółdzielniach ze swych członkowskich praw. Jednakże zwykła logika wskazuje, że jeśli członek spółdzielni rezygnuje ze swego prawa do współdecydowania, to musi być też świadomy tego skutku, tj. podejmowania uchwał niekoniecznie w jego dobrze pojmowanym interesie oraz bezpodstawności do protestu wobec decyzji, na podjęcie której mógł mieć wpływ, ale świadomie z tego nie skorzystał.

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Popularne Dyskusje

Reklama

Przeczytaj

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU