Jakie plany Łącka na terenach byłej chlewni? „Pytanie nie dotyczy informacji publicznej”

REKLAMA

Co dzieje się, kiedy pytamy o niezrealizowane inwestycje? Zazwyczaj otrzymujemy wyjaśnienie, z jakiego powodu do wykonania inwestycji nie doszło i jakie są dalsze plany w tej sytuacji. Niestety, w gminie Łąck urząd gminy twierdzi, że nie jest informacją publiczną, jakie konkretnie plany ma samorząd wobec przekazanej za darmo w 2010 roku 14-hektarowej działki…

Niedawno przypominaliśmy na łamach PetroNews wielką inwestycję planowaną przez gminę Łąck na terenach po byłej fermie trzody chlewnej w Łącku. W 2010 roku gmina otrzymała za darmo od ówczesnej Agencji Nieruchomości Rolnych 14 hektarów gruntu (szacowana wtedy wartość to 7,8 mln zł). Miało tam powstać – według zapowiedzi gminy – Centrum Rekreacji, Kultury i Sportu, w tym m.in. muszla koncertowa, boiska, korty tenisowe, lodowisko, plac do jazdy gokartami, teren do nauki jazdy albo boisko do rugby, strzelnica sportowa, tereny wystawowe, stok narciarski z wyciągiem orczykowym, a do tego kilka kilometrów alei spacerowych i dwa parkingi na blisko 700 aut.

Zakładano, że inwestycja zostanie zrealizowana do 2016 roku, jednak tak się nie stało. Oprócz rozebrania budynków, wywiezienia gruzu i złomu, właściwie miejsce pozostało bez zmian. Ze względu na enigmatyczną odpowiedź Urzędu Gminy Łąck na nasze pytanie, przesłaliśmy kilka szczegółowych pytań.

PowiązaneTematy

2 kwietnia otrzymaliśmy podpisaną przez Sekretarz Gminy odpowiedź o treści:

„W odpowiedzi na Pani pytania informuję, że podtrzymuję swoją odpowiedź z 26 marca 2019 roku, iż realizacja celów zawartych w akcie notarialnym dotyczącym przeniesienia własności działki, na której znajduje się teren po byłej fermie trzody chlewnej zostanie wykonana w terminie tj. do 23.12.2020 roku”.

Brakowało w niej wyjaśnienia zagadnień, które poruszyliśmy w naszych pytaniach, ponownie więc poprosiliśmy o odpowiedź. Tym razem, 5 kwietnia, otrzymaliśmy odpowiedzi nieco bardziej szczegółowe.

1. Na jakiej podstawie termin określono na 23.12.2020 roku, skoro – według doniesień prasowych z 2011 roku – zgodnie z aktem notarialnym podpisanym z ANR, Łąck miał pięć lat na budowę Centrum od 23 grudnia 2010 roku? Również w czerwcu 2011 roku na łamach biuletynu Powiatu Płockiego wójt Łącka wypowiadał się, iż „2011-2016 – to przyjęty okres realizacji projektu, który przebiegać będzie etapami wg ustaleń planów finansowych”.

– Wskazany termin ustalono w oparciu o akt notarialny, dotyczący przeniesienia własności nieruchomości o nr ew. 31/20 zawarty w 2010 roku pomiędzy Gminą Łąck a Agencją Nieruchomości Rolnych – odpisała Sekretarz Gminy, Agnieszka Woźniak.

2. Czy był podpisany aneks do aktu notarialnego?

– Nie był – brzmiała krótka odpowiedź.

3. Co sprawiło, że plany z 2011 roku stały się nieaktualne?

4. Jakie dokładnie inwestycje zostaną na tym terenie zrealizowane do grudnia 2020 roku?

5. Obecnie, z tego co nam wiadomo, na tym terenie nie dzieje się kompletnie nic, w jaki sposób przez 1 rok i 9 miesięcy gmina zrealizuje więc zadania, o których zapewniała w 2011 roku, a których wykonanie było przewidziane na 5 lat?

– Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej odnosi się do informacji publicznej wytworzonej, dotyczącej sfery faktów i danych publicznych, nie zaś niezmaterializowanych w jakiejkolwiek postaci zamierzeń podejmowania określonych działań (por. wyrok WSA w Olsztynie z dn. 26.10.2017 r. w sprawie II SAB/OI 85/17). Podobnie informacją publiczną nie są motywy podjętych decyzji (po. Wyrok WSA w Krakowie z dn. 17.04.2018 r. w sprawie II SAB/kr 23/18). Pytania zawarte w pkt 3, 4, i 5 nie dotyczą więc informacji publicznej w rozumieniu wskazanej ustawy – taką odpowiedź przesłano na wszystkie trzy powyższe pytania.

6. Czy zabezpieczono w budżecie finanse na realizację tej inwestycji? Jeśli tak, to jaką kwotę?

– Na dzień 5.04.2019 r. zabezpieczono w budżecie Gminy Łąck 85.000 złotych na realizację zadań związanych z nieruchomością o nr ew. 31/20 – odpisała Sekretarz Gminy.

7. Kiedy rozpocznie się inwestycja?

– Gmina Łąck przystąpiła do realizacji celów zawartych ww. Akcie Notarialnym niezwłocznie po jego podpisaniu, tj. od 2011 roku, poprzez m.in. rozbiórkę budynków, unieszkodliwienie azbestu stanowiącego pokrycia dachowe, demontaż elementów stalowych, sortowanie odpadów gruzowych, wycinkę drzew oraz prace porządkowe – wyliczała w odpowiedzi Agnieszka Woźniak, jakby nie zauważając, że o tych pracach pisano już w 2011 roku…

Jak się okazało, już po publikacji naszego materiału, Rada Gminy Łąck podjęła 29 marca br. uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na bieżący rok, w której m.in. zabezpieczono kwotę 10 tys. zł na roboty przygotowawcze urządzania przestrzeni publicznej na działce 31/20, natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy wpisano budowę infrastruktury na tej działce, jednak na inną kwotę, niż przekazała nam Sekretarz Gminy. Dodatkowo, jest tam uwzględniona dotacja PROW, na którą nie ma jeszcze podpisanej umowy.

Nadal jednak daleko jest do kwot i inwestycji opisywanych w 2011 roku przez wójta gminy Łąck, a ze względu na roczny budżet tej gminy wątpliwe, aby Centrum Rekreacji, Kultury i Sportu powstało w takiej formie, w jakiej było zapowiadane.

Szczerze dziwimy się również polityce informacyjnej gminy. Jeśli Urząd Gminy Łąck uważa, że nie musi informować mieszkańców (także poprzez media) o tym, co zamierza wykonać za pieniądze publiczne, to stanowi to wyraz wyjątkowej arogancji rządzących. Pytania przesłane przez naszą redakcję były logiczne i wynikały z zapowiadanych od wielu lat inwestycji przez wójta gminy Łąck, który nadal pełni tę funkcję.

W naszej opinii, przejrzystość zarządzania finansami gminy wymaga, aby informacje na temat przeznaczenia gruntu, realizowanych inwestycji bądź przyczyn ich niezrealizowania przekazywać mieszkańcom. Ich nieupublicznianie bowiem może stwarzać wrażenie, że gmina ma coś do ukrycia…

Miała być muszla koncertowa, boiska, korty tenisowe, lodowisko… Jest pole