REKLAMA

Czy obok ciebie mieszka przestępca seksualny? Teraz można to sprawdzić

REKLAMA

Od 1 stycznia każdy ma dostęp do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Rejestr ruszył już w październiku ubiegłego roku, jednak dotychczas dostęp do niego miały wyłącznie instytucje państwowe, w tym organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.

Rejestr przestępców do wglądu

Rejestr składa się z dwóch części:

 • Rejestr z dostępem ograniczonym – mają do niego dostęp przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi. Dyrektorzy szkół czy organizatorzy wypoczynku dla dzieci (np. kolonii letnich, wyjazdów na ferie zimowe, agroturystyki, obozów sportowych) będą musieli sprawdzać, czy nowo zatrudniane przez nich osoby figurują w tym rejestrze. Kto tego nie dopełni lub zatrudni osobę, o której wie, że figuruje ona w rejestrze, narazi się na karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł;
 • Rejestr publiczny – ogólnodostępna w internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajdują się na niej dane najbardziej groźnych sprawców.

Do rejestru z dostępem ograniczonym trafiły dane osób prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym – m.in. pedofilów i gwałcicieli. 1 października w Rejestrze tym zostały zamieszczone dane około 800 takich przestępców.

Do rejestru publicznego trafili natomiast najgroźniejsi przestępcy, w tym sprawcy zgwałceń popełnionych ze szczególnym okrucieństwem oraz gwałciciele, których ofiarami były dzieci poniżej 15. roku życia, a dodatkowo także recydywiści – jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego (do 18. roku życia) i zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Decyzję o umieszczeniu tych sprawców w Rejestrze publicznym sądy będą podejmowały przy orzekaniu wyroków.

Od 1 stycznia w Rejestrze publicznym pojawiły się dane skazanych, którzy nie wystąpili w wnioskiem o wyłączenie. Sprawy tych, którzy wystąpili z takim wnioskiem, muszą co do zasady zostać rozstrzygnięte do 30 września 2018 r.Co znajdziemy w rejestrze?

 • dane identyfikujące osobę – nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, płeć, data i miejsce urodzenia, państwo urodzenia, obywatelstwo lub obywatelstwa;
 • oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, oraz sygnatura akt sprawy;
 • data wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia;
 • data i miejsce popełnienia czynu zabronionego będącego przedmiotem postępowania;
 • kwalifikacja prawna czynu zabronionego przyjęta w orzeczeniu;
 • informacja o orzeczonych karach, warunkowym umorzeniu postępowania, środkach karnych, zabezpieczających, okresie próby, dozorze kuratora, środkach kompensacyjnych, przepadku i nałożonych obowiązkach oraz podstawa prawna ich orzeczenia;
 • informacja o rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania kar: pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności, aresztu i aresztu wojskowego oraz zastępczej kary pozbawienia wolności i pobytu w zakładzie psychiatrycznym;
 • informacja o odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolności;informacja o warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia;
 • wizerunek twarzy osoby ujętej w Rejestrze (na podstawie zdjęcia z dowodu osobistego);
 • nazwa miejscowości, w której osoba przebywa.

Oczywiście, w Rejestrze z dostępem ograniczonym zamieszcza się więcej danych.

Mapa przestępstw seksualnych – w Płocku najwięcej z udziałem dzieci

Policja prowadzi na bieżąco uaktualnianą mapę przestępczości na tle seksualnym. Mapa, dostępna dla każdego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, wskazuje miejsca szczególnego zagrożenia tego typu przestępczością.

Sprawdziliśmy, jak wyglądają zawarte w mapie statystyki, dotyczące Płocka.

 • Zgwałcenie (art. 197) – łącznie 8.
 • Obcowanie płciowe z osobą chorą psychicznie (art. 198) – łącznie 1.
 • Seksualne wykorzystanie małoletniego (art. 200) – łącznie 13.
 • Prezentowanie pornografii (art. 202) – łącznie 3.
 • Zmuszanie do uprawiania prostytucji oraz nakłanianie do uprawiania prostytucji (art. 203) – łącznie 2.
 • Sutenerstwo, czerpanie korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez inną osobę (art. 204) – łącznie 8.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU