REKLAMA

Budżet obywatelski. Jakie projekty można zgłaszać?

REKLAMA

W czwartek rusza druga edycja budżetu obywatelskiego. Każdy płocczanin może zgłosić swoją propozycję projektu inwestycji. Do wykorzystania przez mieszkańców zarezerwowano pięć milionów złotych.

Budżet obywatelski to inicjatywa, która w Płocku rozpoczęła się w zeszłym roku. Polega ona na tym, że mieszkańcy zgłaszają własne projekty, które mają szansę być zrealizowane. W pierwszej edycji do ratusza wpłynęło 77 projektów, z czego 55 zostało pozytywnie ocenionych pod kątem formalno-prawnym.

Płocczanie podzielą pięć milionów złotych, które w 2014 roku zostaną przeznaczone na wybrane przez nich projekty. Zgłaszać je może każdy mieszkaniec miasta od 16. roku życia. Ważne, by złożone propozycje pokrywały się z kompetencjami samorządu. Czego może dotyczyć wniosek do budżetu obywatelskiego?

Budownictwa mieszkaniowego

Budowy i remontów oraz utrzymania mieszkań komunalnych, a także spraw związanych z mieszkalnictwem socjalnym (np. budowy bloku komunalnego jak przy ul. Jasnej lub remontu kamienicy jak przy ul. Sienkiewicza 45)

Edukacji publicznej

Remontów i budowy nowych oraz utrzymania istniejących szkół publicznych, a także zabezpieczenie środków m.in. na organizację zajęć pozalekcyjnych (jak np. dwóch projektów z pierwszego budżetu obywatelskiego, dotyczących budowy sali do zajęć sensorycznych w SP nr 18, czy ścieżki dydaktycznej przy G5)

Gospodarki przestrzennej

Budowy ulic, ich remontów, przebudowy lub budowy nowych placów, chodników, deptaków, pasaży, dróg rowerowych, a także wytyczania nowych parkingów.

Organizacji ruchu

…wraz z instalacją infrastruktury związanej z organizacją ruchu, jak znaków drogowych, elementów zwalniających ruch, organizacji nowych przejść dla pieszych, także bezkolizyjnych oraz elementów małej architektury – ławek, stojaków rowerowych.

Spraw transportu zbiorowego

Tworzenia nowych połączeń autobusowych, zmian częstotliwości kursowania Komunikacji Miejskiej, remontów lub wymiany tych pojazdów, ponoszenie innych kosztów związanych z funkcjonowaniem komunikacji publicznej (np. zrealizowana ostatnio wymiana autobusów, ich specjalne oznakowanie dla osób niewidzących, czy zakup automatów z biletami)

Spraw związanych z wodociągami

Czyli zaopatrzeniem w wodę, kanalizacją, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych (np. budowa wodociągu w ul. Urodzajnej), utrzymaniem czystości i porządku, wysypisk i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, prowadzeniem zbiórki i segregacji odpadów.

Działań w zakresie telekomunikacji

Na przykład, tworzenia publicznie dostępnej sieci Wi-Fi.

Ochrony zdrowia

Między innymi profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, usług opiekuńczych dla osób starszych, z zaburzeniami psychicznymi, problemami alkoholowymi (np. prowadzony program edukacji przedporodowej).

Pomocy społecznej

Między innymi udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, dożywiania dzieci, tworzenia i utrzymywania ośrodków pomocy społecznej, współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, czy placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Spraw kultury

Czyli bibliotek i innych instytucji kultury oraz problemów związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami (przykładem jest pomysł przeniesienia POKiS-u do nowej siedziby i wyremontowanie zabytkowej kamienicy przy ul. Tumskiej 13, czy trwający remont i adaptacja wieży ciśnień albo organizacja festiwalu Reggaeland, Hip-Hop Festiwal, czy festiwalu muzyki klezmerskiej).

Kultury fizycznej i turystykiMiędzy innymi remontów, budowy, przebudowy i utrzymania obiektów sportowych, rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży, czy np. wytyczania i oznaczania nowych szlaków turystycznych, organizacji informacji turystycznej (np. montażu cieszących się popularnością siłowni pod chmurką).

Targowisk i hal targowych

Budowa i utrzymanie miejsc związanych z handlem, wytyczanie nowych targowisk (np. rozbudowy parkingu i targowiska przy ul. Rembielińskiego).

Zieleni gminnej i zadrzewień

Utrzymania terenów zielonych, zasadzenia nowego drzewostanu, tworzenia nowych oraz utrzymania istniejących zieleńców, trawników, parków, skwerów (np. planowanego zagospodarowania zieleni w pasie al. Kobylińskiego, Jachowicza, Piłsudskiego).

Budowy i utrzymania miejsc związanych z pochówkiem

Na cmentarzu komunalnym.

Spraw porządku publicznego i bezpieczeństwa

Finansowanie pracy straży miejskiej oraz współpracy z policją, w tym dofinansowywanie działań policji na terenie gminy, a także prowadzenia programów informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa (np. finansowania dodatkowych patroli policji, zakup dodatkowego sprzętu).

Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

A także obiektów administracyjnych, np. boisk, sal gimnastycznych oraz innych pomieszczeń użytkowych dla mieszkańców wraz z urządzeniami i wyposażeniem, będących własnością gminy, wykorzystywanych do organizowania imprez lub na inną działalność publiczną (takim działaniem było np. zbudowanie i utrzymanie odkrytej zjeżdżalni dla dzieci na Sobótce.

Wspierania i upowszechniania idei samorządowej

W tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, finansowania działań związanych z inicjatywą lokalną (np. przejęcie na utrzymanie samorządu społecznie wybudowanego pomnika-ławeczki druha Milke), finansowanie działań realizowanych przez jednostki pomocnicze (np. rady osiedli), działania na rzecz przejrzystości władzy (np. wprowadzenie imiennego systemu głosowania przez radnych).

Spraw związanych z promocją Płocka

Na przykład przygotowanie wystawy promocyjnej miasta w innych miejscowościach lub ogólnopolskiego konkursu na hasło promocyjne Płocka.

Wspierania osób niepełnosprawnych

Likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i barier technicznych, realizacji programów rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, a także środki pomocnicze (jak np. zakup przez ratusz dwóch schodołazów, umożliwiających poruszanie się osobom na wózkach w miejscach dla nich niedostępnych).

Współpraca ze społecznościami innych państw

Nawiązywanie partnerstw oraz współpracy z miastami partnerskimi z innych krajów.

Spraw gospodarki wodnej oraz ochroną środowiska

Na przykład zastosowany w Płocku montaż urządzeń do monitorowania ewentualnych ruchów skarpy.

Przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacja rynku pracy

Programów aktywizujących oraz doszkalających bezrobotnych, prowadzenia powiatowych urzędów pracy, działania na rzecz wyrównania szans na rynku pracy (np. projekt e-integracja dla osób zagrożonych tzw. wykluczeniem cyfrowym).

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU