REKLAMA

450 mln zł na projekty dla maluchów. Macie pomysł?

REKLAMA

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim można już składać  oferty w ramach nowej edycji programu „MALUCH+”. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które ogłosiło konkurs, łącznie przeznaczy na ten cel 450 mln zł. To prawie trzy razy więcej, niż w ubiegłorocznej edycji programu.

„MALUCH+” to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Adresatami programu są samorządy – w szczególności gminy – a także osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. MRPiPS przyznawać będzie dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów danego projektu.

PowiązaneTematy

– Oferty do resortowego programu „MALUCH+” 2018 do MUW należy składać w formie papierowej bądź w wersji elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP – tłumaczy Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego.

Program „MALUCH+” realizowany jest w 2018 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

  • Moduł 1 (dla jst) – utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc: moduł 1a – dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł; moduł 1b – dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej: funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce lub nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;
  • Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;
  • Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst): utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc;
  • Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2018 r.

Termin składania ofert:

  • dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;
  • dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;
  • dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;
  • dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.

Oferty należy złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Adres do korespondencji: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

 

Więcej informacji na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.