Słupno

Herb_Słupnogminy_slupnoWójt Gminy Marcin Zawadka
09-472 Słupno, ul. Miszewska 8a
tel. +48 (24) 261-29-77, 267-95-60
e-mail: ug@slupno.eu
http://slupno.eu

Gmina Słupno - jedna z najmniejszych w powiecie - liczy 74,7 km2 powierzchni, przy stanie ludności 4410 osób. Położona jest w centralnej części powiatu płockiego, przy trasie nr 62 Płock-Zakroczym, na prawym brzegu Wisły.

Poznaj Powiat Płocki

Gmina Słupno - Informacje
Krajobraz jest urozmaicony. Ukształtowanie powierzchni tutejszej ziemi jest wynikiem działania lodowca oraz wód, które towarzyszyły jego topnieniu. Krajobraz urozmaicają moreny czołowe, stąd różnica wzniesień na obszarze gminy jest spora i wynosi od 60 do 135 m n.p.m. Stosunkowo bogata jest szata roślinna z racji występującej sporej ilości łąk i pastwisk. Między Cekanowem a Słupnem i w okolicach wsi Wykowo nad Wisłą występują zwarte kompleksy leśne. Teren upiększa rzeka Słupianka.
Ziemie stanowiące terytorium gminy Słupno od zarania dziejów były atrakcyjne osadniczo. Dowodzą tego liczne znaleziska archeologiczne z ubiegłego wieku (Gulczewo) oraz grodzisko w Szeligach i w Słupnie. Pierwsze pisane wzmianki o Słupnie pochodzą z 1185 r. - istniała tu już wtedy parafia.
Ziemie należą do przeciętnie urodzajnych. Część gospodarstw rolnych zajmuje się produkcją specjalistyczną: warzywnictwem, sadownictwem, hodowlą drobiu.
Działalność gospodarczą prowadzi 360 podmiotów gospodarczych różnych branż.
Na tzw. infrastrukturę społeczną gminy Słupno składają się trzy szkoły podstawowe - w Słupnie, Świecieńcu i Liszynie oraz 2 przedszkola - w Słupnie i Wykowie.
Gmina posiada liczące się osiągnięcia inwestycyjne. Działają cztery stacje wodociągowe: w Słupnie, Gulczewie, Mijakowie i Bielnie oraz 56,9 km wodociągu, oczyszczalnia ścieków w Słupnie i 11,3 km sieci kanalizacyjnej. Doprowadzony został gaz ziemny do Słupna i Nowego Gulczewa. Posiadamy 76 km dróg asfaltowych. Cały teren gminy jest stelefonizowany.
Na terenie gminy rozwija się budownictwo mieszkaniowe, szczególnie przy granicy miasta Płock we wsi Nowe Gulczewo oraz we wsiach Cekanowo i Słupno. Za bardzo pilne zadanie inwestycyjne w gminie uważa się zakończenie budowy szkoły w Święcieńcu, budowa nowej szkoły w Słupnie, zakończenie budowy wodociągów na terenie całej gminy.
Warto Zwiedzić

 • kapliczka przydrożna wzniesiona w I poł. XIX w.Cekanowo
 • park podworski z pocz. XIX w. z resztkami dawnych zabudowań - Gulczewo,
 • Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z lat 1909-1912 - Miszewko Strzałkowskie,
 • dzwonnica drewniana z XIX w. - Miszewko Strzałkowskie,
 • dom drewniany z I pol. XIX w. - Miszewko Strzałkowskie,
 • park podworski z poł. XIX w. - Miszewko Strzałkowskie,
 • Kościół parafialny pw. św. Marcina zbudowany w 1753 r. - Słupno,
 • dawna plebania z poł. XIX w. - Słupno,
 • dom drewniany z I pol. XIX w. - Słupno,
 • Pomnik ofiar - w miejscu kaźni 25 mieszkańców Słupna podczas okupacji hitlerowskiej - Słupno.
 • Grodzisko zwane Górą Zamkową (VI-VII w.) z zachowanymi resztkami wału, majdanu oraz fosy - Szeligi,
 • Kościół parafialny pw. św. Anastazego i Wincentego, drewniany wzniesiony w 1724 r. - Święcieniec,
 • cmentarz przykościelny z XIX w. - Święcieniec.

Ostatnie Wiadomości