Radzanowo

gminy_radzanowoHerb RadzanowoWójt Gminy Sylwester Ziemkiewicz
09-451 Radzanowo, ul. Płocka 32
tel. +48 (24) 261-34-97
www.radzanowo.pl

Gmina Radzanowo - Gmina Radzanowo leży w środkowej części powiatu płockiego, przylegając od zachodu do miasta Płocka. Łączny obszar gminy wynosi 104,32 km2, zamieszkuje ją 7620 osób.

Poznaj Powiat Płocki

Gmina Radzanowo - Informacje
90% obszaru zajmują użytki rolne. W rolnictwie przeważa produkcja roślinna i zwierzęca. Część gospodarstw zajmuje się produkcją specjalistyczną (nasiennictwo, warzywnictwo, sadownictwo). Na niewielką skalę rozwinięte jest miejscowe przetwórstwo rolno-spożywcze, dobrze natomiast handel i usługi. Na terenie gminy prowadzi działalność 300 podmiotów gospodarczych.
Nieźle na terenie gminy rozwinięta jest infrastruktura społeczno-socjalna (dwa ośrodki zdrowia, dwa przedszkola, trzy szkoły podstawowe, gimnazjum, dwie placówki biblioteczne, Gminny Ośrodek Kultury, dwie placówki pocztowe, Komisariat Policji, osiem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej). Spore sukcesy sportowe odnoszą drużyny LZS z Radzanowa i Ciółkowa.
W nadchodzących latach planuje się dalszą budowę wodociągów i sieci kanalizacyjnej, modernizację dróg, a także ożywienie lokalnej przedsiębiorczości, co powinno wzbogacić rynek pracy i zmniejszyć stopę bezrobocia.
Ziemie stanowiące obecnie terytorium gminy Radzanowo od zarania dziejów były atrakcyjne osadniczo. Świadczą o tym znaleziska archeologiczne i grodzisko w Dźwierznie. Żadnej z miejscowości gminy nie udało się w przeszłości uzyskać przywileju miejskiego, chociaż erygowano tutaj kilka parafii. Gminę Radzanowo powołano do życia 1 stycznia 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju.
Warto Zwiedzić

Radzanowo

  • Kościół parafialny pw. św. Floriana w stylu neogotyckim, murowany, wzniesiony w latach 1858-1859. Na cmentarzu przykościelnym drewniana dzwonnica,
  • pozostałości zespołu dworskiego w postaci murowanego spichlerza.

Ciółkowo

  • zespół dworski złożony z murowanego, klasycystycznego dworu z poł. XIX w. i fragmentów parku,


Dźwierzno

  • grodzisko pierścieniowate z okresu wczesnośredniowiecznego zwane "okopiec",


Woźniki

  • zespół sakralny złożony z murowanego klasycystycznego kościoła z 1819 r. oraz XIX-wiecznej murowanej dzwonnicy,
  •  zespół podworski, na który składają się murowany dwór z przełomu XIX i XX w. oraz pozostałości parku,


Kosino

  • zespół podworski, na który składają się będący w ruinie dawny murowany dwór z II poł. XIX w. i współczesny mu park - niestety mocno zdewastowany,


Męczenino

  • spichlerz z poł. XIX w. oraz resztki parku krajobrazowego,


Rogozino

  • dawny dwór murowany z pocz. XIX w,
  •  kapliczka przydrożna wzniesiona w poł. XIX w. z ludową rzeźbą Matki Boskiej Skępskiej.

Ostatnie Wiadomości