Nieobyczajny wybryk i alkohol w październiku

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

W październiku  Straż Miejska przeprowadziła 4 888 kontroli, w wyniku których ujawniono 1 528 wykroczeń. W stosunku do sprawców wykroczeń  zastosowano 1024 pouczenia, nałożono 326 mandatów karnych,  w 235 sprawach prowadzone są czynności wyjaśniające,  a do Sądu skierowano 35 wniosków o ukaranie.

Mieszkańcy miasta zgłosili strażnikom 815 interwencji, które dotyczyły głównie nieprawidłowego parkowania, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócania ładu i porządku.

Ponadto, w ubiegłym miesiącu strażnicy przeprowadzili 96 kontroli rejonu punktów podawania lub sprzedaży alkoholu. W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniono 84 wykroczenia. W stosunku  do sprawców  zastosowano:

 • 39 pouczeń;
 • nałożono 44 mandaty karne,
 • skierowano 3 wnioski o ukaranie do Sądu,
 • w 1 sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające,

W październiku do Straży Miejskiej wpłynęły 203 interwencje, dotyczące nieobyczajnego wybryku – zdarzeń związanych w większości z osobami nietrzeźwymi.

Z kolei w 108 przypadkach w omawianym okresie podjęto interwencję wobec osób nietrzeźwych, przebywających w miejscach publicznych, gdzie pozostawienie mogło zagrozić ich życiu lub zdrowiu albo porządkowi publicznemu:

 • 94 osoby odwieziono do Izby Wytrzeźwień;
 • 8 osób przekazano Pogotowiu Ratunkowemu;
 • 5 osób odwieziono do Policyjnej Izby Zatrzymań;
 • 1 osobę odwieziono do miejsca zamieszkania.

W toku pełnionej służby, funkcjonariusze płockiej Straży Miejskiej 34 razy skontrolowali miejsca, gdzie najczęściej tworzone są dzikie wysypiska śmieci, a 98 razy poddali kontroli targowiska miejskie oraz giełdę towarowo-samochodową. W ubiegłym miesiącu strażnicy 889 razy dokonali kontroli tzw. miejsc zagrożonych, 45 razy skontrolowali ogrody działkowe, 7 razy konwojowali linie nocną Komunikacji Miejskiej. Czterokrotnie zabezpieczali miejsce zdarzeń, przeprowadzili 10  kontroli skupów złomu oraz 3 kontrole z Koordynatorem Programu Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt.

W miesiącu październiku strażnicy brali również udział w zabezpieczeniu 21 imprez i uroczystości odbywających się na terenie miasta Płocka. Wspólnie z policją strażnicy zabezpieczali 9 imprez i uroczystości. W zabezpieczeniu ze strony Straży Miejskiej wzięło udział 64 strażników. Łącznie do zabezpieczenia wszystkich odbywających się na terenie miasta Płocka imprez i uroczystości skierowano 91 strażników.
Dbając o ład i porządek na terenie miasta, strażnicy w miesiącu październiku  wykonali 512 służb patrolowych w systemie trzyzmianowym.

Inne działania Straży Miejskiej w miesiącu październiku:

PATROLE SZKOLNE

W wyniku przeprowadzonych 54 patroli szkolnych w rejonach 6 gimnazjów – 308 kontroli:

 • wylegitymowano 5 osób,
 • stwierdzono 4 osoby nieletnie palące papierosy,
 • doprowadzono do szkoły 5 osób.

KONTROLE TAXI

W październiku realizując Uchwałę NR 338/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie: dodatkowego oznaczenia taksówek na terenie miasta Płocka, Uchwałę NR 337/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 r. w  sprawie: określenia przepisów porządkowych dla przewozów osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Płocka oraz Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. nr 125 poz. 874 z późn. zm.) przeprowadzono we współdziałaniu z Komendą Miejską Policji w Płocku działania w czasie, których skontrolowano 21 pojazdów Taxi w wyniku czego:

 • zatrzymano dwa dowody rejestracyjne za zły stan techniczny pojazdu,
 • zatrzymano dwa dowody rejestracyjne pojazdów w związku z brakiem wpisu o przeznaczeniu jako Taxi,
 • zatrzymano jeden dowód rejestracyjny w związku z brakiem aktualnych badań technicznych,
 • nałożono dwa mandaty karne w związku z brakiem dokumentów związanych z kierowaniem pojazdem podczas kontroli.

KONTROLE NA LINIACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ oraz TRANSPORTU ZBIOROWEGO

W październiku realizując Uchwałę NR 510/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 r. w  sprawie: określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego oraz zapisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) i Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm.) przeprowadzono 65 kontroli na liniach Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. oraz dokonano 7 konwojów linii nocnej 101.

źródło: Straż Miejska w Płocku

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji