Konsultacje nowej strategii rozwoju Płocka trwają. Już jutro spotkanie

REKLAMA

W środę w Galerii Wisła odbędzie się spotkanie w ramach konsultacji projektu strategii rozwoju Płocka. Mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się więcej o nowym dokumencie i zgłosić swoje uwagi.

11 kwietnia o godzinie 17 w Galerii Wisła odbędą się konsultacje na temat projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku”. Konsultacje będą trwały do 27 kwietnia i w tym czasie można wysyłać mailowo lub listownie swoje uwagi na temat dokumentu.

PowiązaneTematy

Główne założenia strategii są następujące:

1. Zdrowe społeczeństwo:

 • Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej,
 • Rozwój świadomości prozdrowotnej i upowszechnianie zdrowego stylu życia,
 • Rozwój bazy sportowej dla rekreacji i sportu wyczynowego,
 • Poprawa jakości powietrza w mieście poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

2. Dynamiczny hub innowacji i technologii:

 • Innowacyjna edukacja,
 • Wzmocnienie pozycji i znaczenia gospodarczego szkolnictwa wyższego,
 • Rozwój gospodarki opartej na wiedzy,
 • Prowadzenie proinwestycyjnej polityki gospodarczej wspierającej tworzenie nowych
  miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości mieszkańców,
 • Adaptacja do zmian klimatu i dostępność infrastruktury technicznej,
 • Zapewnienie wydajnego systemu transportowego.

3. Harmonijna przestrzeń do życia:

 • Wzmacnianie aktywności społecznej Płocczan,
 • Rozwój miejsc rekreacji i wykorzystanie potencjału turystycznego,
 • Zapewnienie wysokiej jakości tkanki miejskiej,
 • Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej,
 • Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta,
 • Rozwinięta współpraca samorządów obszaru funkcjonalnego miasta Płocka.

Projekt strategii jest dostępny do pobrania tutaj, można również zapoznać się z nim na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz stronach internetowych Rozwój Miasta i Wizja Płocka 2030. Dokument jest też do wglądu w Referacie Strategii i Planowania w pokoju C-314 i w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (Plac Stary Rynek 1 – wejście od ul. Zduńskiej 3), na stanowisku nr 4.

Biorąc pod uwagę krótki czas, jaki urząd miasta dał na przygotowanie przed spotkaniem, doradzamy zapoznać się przede wszystkim z główną częścią dokumentu, od strony 16 do 41.

Uwagi można zgłaszać na adres e-mail: strategia@plock.eu oraz korespondencyjny: Urząd Miasta Płocka, Referat Strategii i Planowania, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock). Dostępny jest również formularz internetowy.